Wijmer Michiels
(-vr 1622)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Sijbrigt Iwema

Wijmer Michiels 1

  • Huwelijk (1): Sijbrigt Iwema
  • Overleden: vr 24-01-1622, Ureterp (Fr)

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 28-09-1584. 2
"... Op 28 september 1584 is Wijmer Mijchgiels is n van de tien ondertekenaars van een weesakte betreffende de weeskinderen van Anne Fockesz. bij wijlen Tziedts Halbedr.".
"... Er is in 1589 een overeenkomst tussen de weeskinderen van wijlen Gaucke Allerts en Griet, door toespreken van Jelcke Keimes dorpsrechter te Beets en Wijmer Michiels. In deze akte wordt ook genoemd Michiel Andries, die volgens de Pers. Imp. in 1579 te Beetsterzwaag woonde".
"... Allert Goeijties is in 1622 voormond over de weeskinderen van Wijmer Michiels".
"... Poppe Jan Barelts en Mett Alledr., echtelieden te Duurswoude, kopen in 1623 [iets] van Allert Goijties in Groningerland in de grietenije Vredewolt als voormond over wijlen Wijmer Michiels twee onmondige weeskinderen bij Sibrich Iwema bij consent van deselve Sijbrich sijn Allerts huisvrouw, de kinderen genaamd Mijchijell Wijmers en Eebel Wijmers".

Geldzaken: 24-01-1622, Friesland.
Op 24 januari 1622 wordt genoemd Allert Goeijties voormond over de weeskinderen van Wijmer Michiels, vervolgens kopen op 16 januari 1623 Poppe Jan Barelts en Mett Alledr echtelieden te Duurswoude van Allert Goijties in Groningerland in de grietenije Vredewolt als voormond over wijlen Wijmer Michiels twee onmondige weeskinderen bij Sibrich Iwema bij consent van deselve Sijbrich sijn Allerts huisvrouw, de kinderen genaamd Mijchijell Wijmers en Eebel Wijmers.

Verdere voorkomens in Friesland:
24-04-1628 [Alma]: R.A. Opsterland, inv.nr. C 8, 24 apr. 1628: Michiel Wijmers [x later? Engeltje Iwema], erfgenaam van Wijmer Michiels en Eebelke zijn zuster.

Een akte gedateerd 10 november 1628 en geregistreerd 30 april 1629 waarin Alle Hanses te Kortezwaag schuldig is aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr ehl. int Nijbirt in Groningerlant 240 g.

20-04-1630 [Alma]: R.A. Ooststellingwerf, inv.nr. G 6, 20 apr. 1630: Marten Wijerts en Antje Wijerts, huisvrouw van Hendrijck Euma, verkopen land op de Haule.

b) op 23 december 1630 Hendrik Douwes als mede-erfgenaam van Hijll Hendricks zijn moeder en zich sterk makende voor de verdere erfgenamen van zijn moeder contra Allert Goeijtties in Niebert in Groningerland en Sijbrich Eiuma echtelieden en voor de kinderen van wijlen Wijmer Michiels en in dier qualiteit voor Siert Goeijtties sijn landtsate.

Allert Gotiens wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 22 gras land te Niebert.

c) een akte geregistreerd 12 januari 1631 waarin Allert Eetes Boornbergum en Trijn Hiddedr ehl. schuldig aan Allert Goijties en Sijbrich Immedr echtelieden in Nijbert.

15-02-1631 [Alma]: R.A. Ooststellingwerf, inv.nr. G 6, 15 febr. 1631: Marten Wijerts en Antije Wijerts,
huisvrouw van Hendrijck Ewema, verkopen land in zal. Wijert Hendrijckx arve op de Haule.

[Alma]: R.A. Opsterland, inv.nr. Q 4, fol. 498, 13 maart 1634: Michiel Wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen van wijlen Wijmer Michiels.

Op 22 september 1636: Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andriesdr de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries, ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries, hun overleden vader contra Michiel Wijmers als zoon van en erfgenaam van wijlen Wijmer Michiels, zijn overleden vader te Ureterp, domicilie kiezende ten huizen van Sijoert Goeijtties.

Nalatenschap: 24-04-1628. 3
"... Michiel Wijmers wordt samen met zijn zuster Eebelke Wijmers genoemd als erfgenaam van Wijmer Michiels. Evenzo wordt op 13 maart 1634 genoemd Michiel Wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen van wijlen Wijmer Michiels".

Geldzaken: 1629, Niebert. 4
"... Alle Hanses, wonende te Kortezwaag, is in 1629 240 gulden schuldig aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr, echtelieden int Nijbirt in Groningerlant".
"... Allert Eetes [van?] Boornbergum en Trijn Hiddedr, echtelieden, zijn in 1631 [iets] schuldig aan Allert Goijties en Sijbrich Immedr, echtelieden in Nijbert".

Zijn testament werd in 1630 te Niebert ingeschreven. 5
"... Hendrik Douwes, in 1630 als mede-erfgenaam van Hijll Hendricks zijn moeder en zich sterk makende voor de verdere erfgenamen van zijn moeder contra Allert Goeijtties in Niebert in Groningerland en Sijbrich Eiuma echtelieden en voor de kinderen van wijlen Wijmer Michiels en in dier qualiteit voor Siert Goeijtties sijn landtsate".
"... Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andriesdr. de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries, ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, in 1636 tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries (mogelijk verschrijving?), hun overleden vader contra Michiel Wijmers als zoon van en erfgenaam van wijlen Wijmer Michiels, zijn overleden vader te Ureterp, domicilie kiezende ten huize van Sijoert Goeijtties".
"... Zijn zoon Michiel Wijmers verkoopt in 1648 voor 1150 daalder zijn, van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen, aandeel in een heerd land te Niebert aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles, de andere aandelen behoren toe aan Dato Iwema en aan kopers. Dit gegeven, dat zowel Michiel Wijmers als Sijte Iwema aandelen in deze heert bezitten, is reden om aan te nemen dat hun moeder Sijbrich Iwema resp. vader Dato Iwema zuster en broer zijn".
NB Onomstotelijk is deze aanname natuurlijk niet!
NB Niet onwaarschijnlijk is dat de veronderstelde broer en zuster Dato en Sibrich Iwema een zuster en broer Auke en Allert Goities trouwen.


Wijmer trouwde met Sijbrigt Iwema, dochter van Harcko Iwema en Roelef Jansen. (Sijbrigt Iwema overleden vr 1648 6.)


Bronnen


1 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2832.

2 Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. Vindplaats: http://www.menneglas.nl. Inv nr M 1, fol. 79, 28 sept. 1584
Inv. nr. M 1, fol. 131, 1 mei 1589
Inv nr C 7, 24 jan. 1622
Inv nr Q 2, fol. 409, 16 jan. 1623.

3 Menne Glas, Website, Vindplaats: http://www.menneglas.nl. 24 april 1628.

4 Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. Vindplaats: http://www.menneglas.nl. Inv nr X 1, fol. 238, akte d.d. 10 nov. 1628, gereg. 30 apr. 1629
Inv nr X 1, fol. 319, akte van 1631, gereg. 12 jan. 1631.

5 Menne Glas, Website, Opsterland Rechterlijke Archieven. Vindplaats: http://www.menneglas.nl. Inv nr F 1, fol. 424, 23 dec. 1630
Inv nr F 2, fol. 169, 22 sept. 1636
Familiepapieren De Boer, charter nr 7 van 18 Februari 1648.

6 Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar