Harcko Iwema
(1565-1629)
Roelef Jansen
(-1631)
Goeittie Sitties
(-na 1648)
Dato Iwema, de Oude
(ca 1588-1651)
Auke Goities
(tussen 1590/1591-1651)
Sijto Iwema
(1608/1609-vr 1673)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Geertruit Alles

Sijto Iwema

  • Geboren: 1608-1609 1
  • Huwelijk (1): Geertruit Alles vr 1638
  • Overleden: vr 14-04-1673

   Sijto was ook bekend als Syto, Sijtse, Sijtte Juwema.

  Persoonlijke feiten

Zijn geboortegegevens zijn tegenstrijdig. 2

Hij was landbouwer.

Hij was rekenmeester.

Land: 18-02-1648. 3 4 5

Hij was betrokken bij een rechtszaak van 1661 tot 1665. 6 7

Hij was van 1647 tot 1670 Kerkvoogd. 8


Sijto trouwde met Geertruit Alles, dochter van Alle Ubeles en Sytske Wisses, vr 1638. (Geertruit Alles werd geboren circa 1618.)


Bronnen


1 Klaas Bijsterveld, Groningen, <i>Notities</i> (k.bijsterveld@bkk.azg.nl), E-mail. 10 september 1648

Bij het doornemen van een heleboel archiefstukken uit het stadssecretarie van de stad Groningen van na de reductie (toegang 1605), kwam ik onder Inv nr 824r enkele verhoren tegen van personen uit Vredewolt, over tolheffing over veen. Het eerste stuk was gedateerd op 10-09-1648 en hierin werden de volgende personen verhoord:
Popk Haetiens int Oldebert olt 56 jaeren,
Sijwert Fockens int Oldebert olt ontrent 50 jaren,
Aleff Jansen int Oldebert olt tusschen de 40 ende 50 jaren,
Focco Tassema oock aldaer olt sterck 33 jaeren.
Alle vier hebben ze venen liggen in Tolbert. Het tweede stuk was gedateerd op 10-10-1648 en hierin werden de volgende personen verhoord:
Sijtie Iwema olt 39 jaren en
Ile Bousema olt ongeveer 41 jaer.

2 Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Schets afstamming Iwema. N.B. Menne Glas schat geboorte ca. 1625.

3 H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), Niebert, Familiepapieren Joh. de Boer nr 7. 18 februari 1648

Akte van verkoop door Michiel Wymers aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles e.l. van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen aandeel in een heerd land te Niebert, waarvan de andere aandelen toebehoren aan Dato Iwema en aan kopers voor 1150 daelter.

4 J. Euwema, Website, Vindplaats: http://www.homepages.hetnet.nl/~nomdejeu/inhoud.htm. 1638

No. 171: Anno 1638 - 21 Mei - Wisselbrief, waarbij Bonne Sybbema en Aieck zijne huisvr. hunne landerijen te Niebert verruilen tegen landerijen in 't westeinde van Niebert behoorende aan Tyeerd Wobbes en Anna Juwema, welke deze hebben gekocht van Sijtte Juwema en Gertrudt Alles (op gedeeltelijk vergaan perkament met een verloren gegaan uithangend zegel van Iwo Auwema).
No. 172: Anno 1638 - 25 Mei - Koopbrief, waarbij Sijtte Juwema (=Iwema) en Geertruijt Alles verkoopen aan Tyerdt Wobbes en Anna Juwema (=Iwema) een heerd lands in het westeinde van Niebert en een mat hooiland, genaamd de smijtshorne, te Nuis (op perkament met een verloren gegaan uithangend zegel van Iwo Auwema). Letterlijke transcriptie van MG: Sijte Juwema en Gertrudt Alles verkopen op 21 mei 1638 seckere herdt landes mijt huijssinge veennen hoeijlanden unde velden daer tho behoerende gelegen tot het westerende ijndt Neijbert ende een madt hoeijlandt ijnde Nuijs genampt Smijts Venne aan Tijerdt Wobbes ende Anna Juwema.

NB. Ondanks de gehanteerde spelling in deze acte zijn beide Juwema's niet direkt gerelateerd: Anna Juwema behoort tot de Ibema-familie. De kopers ruilen de heerd met toebehoren op dezelfde dag 21 mei 1638 met Bonne Sijbbema en Aieck voor andere landen te Niebert, eveneens van Sijtte Juwema gekocht.

5 Menne Glas, Website, Vindplaats: http://www.menneglas.nl. 1630 - 1698

In de verponding van 1630 wordt Sijtte Iwema in Tolbert genoemd met 4 grasen en Site Juwema in Niebert met 17 grasen.
Sijte Juwema en Gertrudt Alles worden op 21 mei 1638 genoemd als verkopers van landen in het Westereind van Niebert aan Tijerdt Wobbes en Anna Juwema, die deze landen ruilen met Bonne Sijbbema en Aieck voor andere landen te Niebert, eveneens van Sijtte Juwema gekocht.
Op 18 feb. 1648 verkoopt Michiel Wijmers aan Sijte Iwema en Gertruet Aelles een van zijn moeder Sijbrich Iwema verkregen aandeel in een heert land te Niebert, waarvan de andere aandelen toebehoren aan Dato Iwema en aan de kopers, voor 1150 daalder.
(Note: Waarschijnlijk Dato Iwema en Sijbrich Iwema broer en zuster?? Om welke heert gaat het hier? Mijn heerdenlijst nakijken!!)
Bij de verkoop van Harkema-heerd en bijbehorende landerijen op 26 april 1654 door Focko Tassema aan Drieuwes Iwema en Lucke Knottes (broer en schoonzus van Sijte Iwema) wordt Sijte Iwema genoemd als ten oosten grenzend aan 8 matten hooiland te Tolbert, evenzo wordt in een scheidingsakte tussen de broers Leo Iwema en Hindrick Iwema op 3 april 1654 Sijte Iwema genoemd als grenzend ten oosten van een stukje land waarschijnlijk te Niebert.
Voor Niebert trad Secret: Sijte Iwema als landdagcomparant op in de jaren 1654-1665.
Sijte Iwema is Rekenmeester van de Provinciale Rekenkamer, bestaande uit 6 leden met een secretaris, geweest. Op 21 feb. 1661 werd tot Rekenmeester benoemd: De heer secretaris Sijto Iwema uijt Vredewolster deel int Wester quartier, in deze functie werd hij gecontinueerd op 1 maart 1662. Ook in het "Regeringsboek" staat hij voor de jaren 1661 en 1662 als lid van de Provinciale Rekenkamer vermeld.
Sijto Iwema int Oldebert (en consorten waarvan Drewes Iwema met name genoemd wordt) heeft een jarenlange juridische strijd gevoerd betreffende de eigendom van de Eenema-heerd in Tolbert met eerst Albert Wobbens int Nijbert, later zijn erfgenamen waarvoor Gerben Hiddens optreedt (als erfgenamen worden genoemd Albertien, Greetien @ Tietien Wibbens gesusters). Op 29 sep. 1656 heeft de Grietman Wolteri een uitspraak gedaan in een schriftelijk proces betreffende dit eigendom. Beide partijen appelleren hiertegen bij de Westerwarff, beginnende op 29 maart 1658. Vele schermutselingen volgen; uiteindelijk wordt in de laatste uitspraak van de Westerwarff op 1 nov. 1670 besloten, dat van de "questiose landen, sijnde dartijn roeden groot" Gerben Hiddens 5 parten, en Sijto IJwema 8 parten toegewezen krijgt.
Sijte Iwema is betrokken geweest bij vele processen. Bij enkele daarvan in 1666 werd hij omschreven als Zijlvester Grietman, ook deze functie heeft hij dus bekleed.
Sijte Iwema komt gedurende de periode xxxx-yyyy in diverse rechtzaken voor, vrijwel altijd met de titel Rekenmeester. Onder meer (invullen)
Betreffende de verdeling van de nalatenschap van Sijto Iwema en Geertruid Alles zijn een tweetal actes bewaard gebleven in privbezit. Een inventarisatie daarvan vertelt het volgende:
5. Acte van scheiding tusschen de broeders Lubbe, Alle en Jelle Iwema, met betrekking tot de nalatenschap van hun ouders, waarbij aan Jelle wordt toegescheiden een plaats c.a. te Niebert, reeds door hem bewoond en gebruikt. 1696 Febr. 18.
6. Akte waarbij bekrachtigen Hendrick Gales, Sijtske Gales en Aeltien Gales Iwema, kinderen van wijlen Gale Iwema en Wijtske Hendrix te Lutkegast, de scheiding destijds gemaakt tusschen hun ouders en hun oom Jelle Iwema, met betrekking tot de nagelaten goederen van de ouders van laatstgenoemden. 1698 Febr. 19.

6 Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), deel 1 p 184 (R.A. 1661-1664 LXXII 1 + 2, doos 1225). 1665

Hij was voortdurend in juridisch gevecht met Berent Bousema, die een paard had mishandeld en een jaarlang volhield onschuldig te zijn. Syto Iwema is een zoon van Date Iwema.

7 Rechterlijke Archieven Groningen, Vredewold Rechtdagen Tn 735 Inv 82. 7 oktober 1661

De E. reekenmr. Sijte Iwema hadde Michel Wijmers ende Jantien Bandring laeten citeren om getuijgnisse der waerheit te doen in de questie tusschen hem ende Hatie Pebes en Hatie Pebes ter contra. MG: Volgens "regeringsboek" was Sijto Iwema Rekenmeerster der Provinciale Rekenkamer in 1661 en in 1662, daarna niet meer (t/m 1680). Zijn benoeming op 21-02-1661 is terug te vinden in SA 1 - 1501 (Staten Archief?).

8 Kerkvoogdij Rekenboek Niebert 1647 - 1702, Iwema, Syto 9 1647 ht, 11 1649 ht, 12 1652 ht, 21 1655, 23 1657 ht, 24 1656 ht, 25 1660 ht, 32 1670 ht.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar