Pieter Cleveringa
Freerck Ennes
Harmen Pieters Cleveringh
(-vσσr 1594)
Tryn Freercks Ennisdr
(-na 1631)
Pieter Harmens Cleveringh
(1560-1613)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jedt Baeuckedr

  • Trijntje Pieters Cleveringa+
  • Harmen Pieters Cleveringa
  • Cornelis Harmens
2. Trijn Albertsdr

Pieter Harmens Cleveringh

  • Geboren: 1560
  • Huwelijk (1): Jedt Baeuckedr
  • Huwelijk (2): Trijn Albertsdr
  • Overleden: 08-02-1613, Burum (Fr) op 53-jarige leeftijd
  • BegravenMan: 1613, Burum (Fr) 1

  Bij het overlijden

Ao 1613 de ... feb ... Harmens Cleveringa olt 53 jaer.
Ao 1643 de 26 Feb. sterf d'eerbare ... ".

  Persoonlijke feiten

• Voogdij: 05-03-1605, Kollumerland (Fr). 2 Cornelis Wymerts, bestevader en voormond kinderen van
wijlen Jacob Jans opt Nieulant bij Aelcke Cornelisdr.
Pieter Harmens Cleveringe en Cornelis Dircks zijn bloedvrienden van de vader. Gekasseerd d.d. 8 mei 1606

• Geldzaken: 25-02-1608, Kollumerland (Fr). 3
Op huijden den XXVe Febrij 1608 compareerde in eigener persoon Pieter Harmens Cleveringh versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den legger van hijpoteken der onroerende goederen deser inrichting geregistreert te hebben, luijdende van woorde tot woorde als volcht.

Galle Berentsz woonende onder den clockslach van Burum voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Jantien Hessels dochter mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, lije ende bekenne schult schuldich te wesen Pieter Harmensz ende Trijn Albertsdr echteluiden mede aldaer, de somma van 100 Ggls, de gulden 28 Stvrs doende, rijsende en heercomende uit oersaecken van gereede verschotene penningen. Ondertekend op 17 mei 1598, onder die principaele deses stondt geteijckent, Gaele Berents, Brongersma met eenige streken. Terugge stond noch: Item die interessen voor twie iaer ten eersten zijn betaelt van dese obligatie den 20e Januarij 1600. Daernae stondt noch: Ontfangen van Galle Berents een graeuwe twenter peert drie iaerich uijt voor de somma van 55 daler, stuck 30 Stvrs, in betaelinge van dardehalff iaer interessen en mede in verminderinge van de principael obligatie, opten XVIIe 9ber 1602.

• Geldzaken: 05-01-1609, Kollumerland (Fr). 4
Op huijden den Ve Janrij 1609 compareerde in eigener persoon Pieter Harmens Cleveringh curatorio nomine versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den legger van de hijpoteken der onroerende goederen geregistreert te hebben, luidende van woorde tot woorde als volght:

Romcke Buwesz ende Aelcke Tijmonsdr echteluiden woonende onder den clockslach van Collum lijen schult schuldich te wesen Pieter Harmens Cleveringh als man en vooght van Jedts Baeuckedr, en deselve Pieter met Tame en Jeldert Rompts zoonen tesaemen voormonden over Rompt en Haeije Bauckes zoonen zijn huijsvrouwen broeders en tot profijt van deselve, de somma van 200 golde guldens, de gulden 28 stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oersaecken van gereede verschotene penningen bij de voornoemde Pieter, Tame en Jeldert ons aen baeren gelde verstreckt en toegetelt, etc... ende onderpande stellende specialijcken seeckere 3 pondematen landts gelegen op Collumerdijck hebbende Aeucke Fries ten westen, Minne Poppesz ten oosten, Metske Minnesz ten noorden en de heere wech ten suijden, ten naesten, mij Romcke toebehorende. Ondertekend 4 januari 1609 door (op verzoek) Remcke Sipckesz, executeur in het Ooster quartier, Bronger Brongersma. Onder stondt: geteijkent Romcke Buwes, BBrongersma, Remcke Sipckes.

Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert tot versoeck van Gaetze Broersma als man en vooght van Jedts Baeuckedr bekennende betaelt te zijn uijt zijn handt, opten brieff staende: actum den XVe Junij 1623.

TvdL: "zijn huisvrouwen broeders" is verwarrend want Baucke Haijes wordt niet vermeld. Wat mij opvalt is dat er steeds Tame staat en geen Tamme, ook in andere akten.

• Geldzaken: 10-01-1609, Kollumerland (Fr). 5 Op huijden den Xe Janrij 1609 compareerde in eigener persoon Pieter Harmens Cleveringh, versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den legger van de hijpoteken der onroerende goederen geregistreert te hebben, luidende van woorde tot woorde als volght:

Jan Hoeck, rechter tot Burum voor mij selven en onder verbandt mijnder goederen caverende de rato voor Rinsck Hommersma mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe ter eenre en Rempt Eijsma woonende toe Steenharst onder den clockslach van Ausbuier voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Lub Berentsdr mijn tegenwoordige huijsvrouwe ter andere zijden, wij tesaemen lijen schult schuldich te wesen Pieter Harmens Cleveringh als man en vooght van Jedts Baeuckedr, en als mede voormondt met Tame ende Jeldert Rompts zoonen zijn huijsvrouwen broeders en tot profijt van deselve, de somma van 100 golde guldens, de gulden 28 stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oersaecken van gereede verschotene penningen bij de voornoemde Pieter, Tame en Jeldert in voorschreven qlt ons aen baeren gelde verstreckt en toegetelt, etc. Ondertekend 7 januari 1609 Jan hoeck, remt eijsma, BBrongersma.

Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert tot versoeck van Rompt Bauckes opten 4e maeijj 1619.

Rempt Eijsma is dezelfde als Rempt Jelts Hommersma, een broer van Reiner Jelts Eijsma.
Rempt Eijsma was getrouwd met Lub Berentsdr die later trouwde met Pieter Dircks.

Rinsck Hommersma is ongetwijfeld een zuster van Rempt en Reiner. Rinsck heeft immers, net als Rempt een gezamelijke schuld bij Pieter Harmens Clevering.
Ik heb het vermoeden dat Lub Berentsdr een zuster is van Hil Berentsdr die met Assien Jans Potter was getrouwd.

• Inschrijving Nedergerechten: Voogdij, op 16-06-1612, in Kollumerland (Fr). 6 Tamme Rompts, curator;
Jeldert Rompts, curator, gebroeders;
Rompt Bauckes, weeskind;
Haye Bauckes, weeskind;
Op verzoek van Pieter Harmens Cleveringh.


Pieter trouwde met Jedt Baeuckedr, dochter van Baucke Hayes Idema, op Weerderbuijren en Aeuck Romptsdr. (Jedt Baeuckedr werd geboren omstreeks 1562 en overleed op 26-02-1643 in Burum (Fr) 7.)


Pieter trouwde vervolgens met Trijn Albertsdr.


Bronnen


1 Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 20. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90 12 05880 5. Ao 1613 de .. Feb ... Harmens Cleveringa olt 53 jaer.
Ao 1643 de 26 Feb. sterf d'eerbare ...

2 Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B8, aktenr. 196, aktedatum 5 mrt 1605.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transport akten 1601-1623, folio 232.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transport akten 1601-1623, aktedatum 5 januari 1609, folio 279 verso.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transport akten 1601-1623, aktedatum 10 januari 1609, folio 281.

6 Nedergerechten, Recesboeken Kollumerland B9, 16--6-1612.

7 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Boeknummer 917. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar