NN
(ca 1500-)
Jan Claesz Wyersma
(1535-vr 1595)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Griet Wiersma

2. Trijn Jansdr
  • Aeuck Jans
  • Jan Jansz Wiersma+
  • Aeff Jansdr

Jan Claesz Wyersma

  • Geboren: 1535, Grijpskerk
  • Huwelijk (1): Griet Wiersma
  • Huwelijk (2): Trijn Jansdr vr 1582
  • Overleden: vr 22-06-1595, De Pomp, Kollum (Fr)

  Bij het onderzoek

Eerder gedacht aan "Jan Jansen Wiersma de Oude" omdat er ook een "Jan Jansz Wiersma de ionge" (zijn kleinzoon) was. Echter, hij wordt toch vooral aangetroffen als Jan Claesz.
Hierna werd een "Jan Wyersma" gevonden als vader van Jid Jans Wyrsma, die getrouwd was met Sappe Rintties. Dus wellicht wordt het Jan Claesz Wyersma... uitzoeken.

Het is nog niet duidelijk hoe alle kinderen binnen deze huwelijken gerangschikt moeten worden.

Aantekening Tvd Leij:
Jan Claes zou wel eens een zoon kunnen zijn van Claes Jans uit Burum. Zie:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q35V-NP78?i=278&cat=246804
Recesboek Kollumerland, aktedatum 17 oktober 1586, folio 49 verso

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B35V-NGD7?i=284&cat=246804
Recesboek Kollumerland, aktedatum 21 november 1586, folio 55 verso

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B35V-NGMD?i=409&cat=246804
Recesboek Kollumerland, aktedatum 10 januari 1589, folio 181

  Persoonlijke feiten

Quaclappen: 1586. Vermeld Jan Wyersma.
Diversen: vader van Yet; in leven gehuwd met Griet

Quaclappen Leeuwarden, aktedatum: 1587.
Vermeld Jan Claes wonende te Burum.
Diversen: voogd van de weeskinderen van wijlen Date Teyes en wijlen Dieuer

Op 22-06-1595 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 1
Betreft de sterfhuis beschrijving van wijlen Gerrijt Reijers. Zijn weduwe: Marichie Jansdr die weer getrouwd is met Gerrijt Paulusz.

Onder Onschulden het sterffhuijs te laste comende:
Trijn Jans dochter weduwe van wijlen Jan Claesz comt van 't sterffhuijs de somma van vijftehalff hondert Cargls: volgens twee brieven daaraff zijnde, de eene van date den 29e Decembris 1589 ende de ander van date den 2e Augusti 1594.

Hij was op 20-12-1598 te Kollumerland (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 2
Gerrit Joorijs, impt, contra Willem Lenertsz, gedaagde en Griet Wiersma.
Gesien bij den gerechte van Collnt het proces voor den selven gerechte, ongedecideert hangende tuijschen Gerrijt Joorijs, impt ter eenre. Op en tegens Willem Lenerts en Griedt Wiersma, gedaagden ter andere zijden.

Boedelscheiding: op 02-11-1602, in Kollumerland (Fr). 3
Rechtdagh geholden den 2e November 1602.
Autorisatie. Op huijden den 2e 9bris 1602 is Taecke Hommes, woonende bij Collum, geauthoriseert tot curator tot en over Aeuck Jansdr en Jan Jansz, wesen de twee jongste kinderen bij Jan Claes bij de Pomp naegelaten, ende is mede Sape Rintiesz tot Burum den selven geadjungeert geduirende de ontscheidinge, etc.

Erfscheiding: 08-11-1602, Kollumerland (Fr). 4
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen en genoomen van sterffhuijse en goederen, alwaer Jan Claesz bij de Pomp versturven is en de erffgenaemen van deselve Jan en Trijn Jansdr, in levene echteluijden, de welcke Trijn haer nu in echte begeven heeft met Taecke Wijbetsz, en dit alles ten versoecke van Taecke Hommesz als voormondt over Aeff Jansdr en Jan Jansz, de jonxte naegelaten kinderen van w: Jan Claes voorschreven, geadsisteert met Saepe Rintiesz, curator geduirende de ontscheijdinge tot en over deselve kinderen, sampt Claes Jansz voor hem selven, deur aengeven van Trijn Jansdr voorschreven en ter presentie van Taecke Hommes en Saepe Rinties ende Claes Jansz voorschreven, opten 8e Novembris 1602.

In den eersten is te noteren dat w: Jan Claesz naegelaten heeft drie kinderen, namentlijcken Claes Jansz, Aef Jansdr olt in haer 20e jaar ende Jan Jansz, olt in sijn 18e jaer.

Erfscheiding: 19-04-1605, Kollumerland (Fr). 5
" ... comende voorts totten rekeninge bij Jacob Roeleffs gedaen van sijn onderwijnt over w: Luue Jansz voors: kijderen bestemoeders naegelaten goedt, soe is te sien uijtten staet van goederen bij den gemeene erffgenaemen, gelijck van w: Griet Wiersma goederen gemaeckt, dat de kijnderen van wijlen Luue Jansz tesaemen haer anpart van dien bedraeght de somma van 500 Ggls: min 5 Stvrs, de gulden 28 Stvrs: doende ende geblijckt uijt scheidinge bij Jacob Roeleffsz ende Claes Jansz daeraff tesaemen gemaeckt van dato den 14 Junij 1604 ...".

Quaclappen: tussen 1613 en 1620, in Kollumerland (Fr). 6
Berend Henricx
voor hem en zijn 2 kinderen bij Martjen Egberts, impt Contra Menso Folkerds als erfg. van Folkerd Pieters, zijn vader en als volm. van zijn moeder en Cornelis Harmens en Sicke Hemmema als voogden van hun resp. huisvrouwen, Metske Minnes als voorm. over Tyaard Taekes jongste kinderen, Rintse Tyard Taekes, Taecke Tyards, en de wed. van Jan Claes, nu huisvrouw van Taecke Ubles, erfg. en kinderen van Jan Claes, Claas Jans en Jan Jans gedaagden, ........ te compareren voor de commisaris..... POINCTEN : 1. Uit wat oorsaken de geiste schuld komt? 2. Oft hetselve de grietenije van Kollumerland in het algemeen concerneert? 3. Indien nee, oft de schuld niet komt tot particuliere last van het dorp Burum, oft enige huisluiden in het zelve dorp? 4. Door wat oorzaken de 567 c.gld. na Rentmr Claas Cornelis' specificatie en affrekeninge met dr. Igraem van Agchelen gemaakt, gementioneerd, op de name en tot profijt van Burum gesteld, zijn sp.... ? 5. Tot dien forme de quitantien te recouvreren van 24 sept 1591, aldaar gemeldet en gevonden onder Burum met nu : 86. 6. Oft de vs.567 lb niet zijn de 378 dalers in de quitantie van graaf Feddric van den Bergh ten processe gemeldt?

Quaclappen: tussen 1613 en 1620, in Kollumerland (Fr). 7
Berend Henricks
burger binnen Groningen, voor hem en als voorstander van zijn twee kinderen bij Marijtij Egberts zijn overleden huisvrouw. Contra Mense Folkerds, als erfg. van Folkerd Pieters zijn vader en als volmacht van zijn moeder, Cornelis Harmens en Sicke timmerman als voogden van hun resp. huisvrouwen, Metske Minnes op Collumer Uiterdijken, voormomber over Tijaard Takes jongste kinderen, Rentse Tyaard Takes aldaar, Taecke Tijaerds te Leeuwarden; de wed van Jan Claas nu e.h van Taecke Wijbes, wonende op het Oog in Burumerland, de erfg. en kinderen van Jan Claas en Jan Claas wonende op de Rugewaard, en Jan Jans wonende bij de vs. weduwe, gedaagden. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 277 dalers, met de intressen etc. vandien. Onverkort gedaagden hun recht tegen de ingezetenen van Burum.

Quaclappen: 07-04-1614, in Kollumerland (Fr). 8
Beernd Henricks burger in Groningen voor hem en als voorst van zijn 2 knn bij Martien Egberts. Contra Menso Folkerds als erfg. van Folkerd Pieters, zijn vader, en als volm. van zijn moeder Cornelis Harmens en Sicke timmerman [Hemmena?], te Burum, als voogden van hun huisvrouwen, Metske Minnes op Kollumeruiterdijken, voormomber over Tiaard Takes jongste kinderen, Rentse Tyard Takes aldaar, Taeke Tyards te Leeuwarden, de wed. [zal Trijn Jansdr zijn] van Jan Claesz nu e.h. van Taecke Wijbes, wonende op het Oog in Burumerland, de erfg. en kinderen van Jan Claas en Claas Jans wonende op de Ruigewaard, en Jan Jans wonende bij de vs. wed.

Volgende pagina is 549 met datum 7 april 1614.

Mense Folkerds is natuurlijk Metske Folkerts. Maar wie is hij? Zijn vader is Folkert Pieters...

Erfscheiding: 23-06-1618, Kollumerland (Fr). 9
Op huijden den 23e Junij 1618 is Melle Siurdts rechter tot Burum, tot versoeck van Luue Luwesz als volmacht van Aelcke Claesdr, de moeder van Jan Jansz Wiersma de ionge, curator divisionis geordonneert en geauthoriseert bij den gerechte Collnt: zo veel de bestemoeders goederen aengaet, om welcx wel en getrouwelijcken te bedienen het voorschreven kijnts meeste nut en profijt, etc.

Boedelscheiding: op 31-01-1623, in Kollumerland (Fr). 10
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen en genomen tot versoeck van Cornelis Harmensz nomine uxoris en Jan Jansz voor hem selven als erffgenamen van Trijn Jansdr haer moeder, en dat van den sterffhuijse ende goederen bij w: Trijn Jansdr voorschreven, in levene huijsvrouwe van Taecke Wijbetsz, naegelaten en metten doodt ontruijmet en bij de voornoemde Taecke Wijbetsz altans gepossideert, staende en gelegen onder de clockslach van Burum en deur aengeven van Taecke Wijbetsz voorschreven, opten 31e Janrij 1623.


Jan trouwde met Griet Wiersma. (Griet Wiersma overleden vr 1605.)


Jan trouwde vervolgens met Trijn Jansdr vr 1582. (Trijn Jansdr overleden na 1616.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1595-1606, inv. 63, folio ongenummerd. Aktedatum 22 juni 1595.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Aantekening TvdLeij: Misschien: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-135V-5JK?i=822&cat=246804. Sententieboek Kollumerland. Pronunciatie dagh geholden den XXe Xbris 1598, folio 71.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1600-1604, inv. 10, folio 281 verso.

4 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1595-1606, inv. 63, folio ongenummerd.

5 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 19 april 1605, folio ongenummerd:.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen 1613-1620 Hof van Friesland Leeuwarden: Pagina 557.

7 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen 1613-1620 Hof van Friesland Leeuwarden: Pagina 46.

8 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen 1613-1620 Hof van Friesland Leeuwarden: Pagina 548. Gehele pagina doorgehaald, geen uitspraak:.

9 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland, aktedatum 23 juni 1618, folio 312.

10 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 31 Janrij 1623, folio 201 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar