Rempt Wigers Hummersma
(-vóór 1591)
Jetske Rompts
(ca 1528-na 1581)
Johannes Rompts Riddersma, van Rosema
Trijntje Harmens Cleveringa
Rinse Johannes, van Sjoorda
(-1627)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jantje Minnedr, Juma

 • Gosse Rinses
 • Minne Rintses+
 • Auckien Rinses
 • Hessel Rinses+
 • Antie Rinsesdr
 • Tamme Rinses
 • Johannes Rinses
 • Folkert Rinses Sjoerdema+

Rinse Johannes, van Sjoorda

 • Geboren: Augsbuurt (Fr)
 • Huwelijk (1): Jantje Minnedr, Juma in 1605 in Kollum (Fr)
 • Overleden: 15-12-1627, Augsbuurt (Fr)
 • BegravenMan: Augsbuurt (Fr) 1 2

   Rinse was ook bekend als Sjoerdema en Sjoordema.

  Bij het onderzoek

Rin(t)se Johannes was een zoon van Johannes Rompts (van Rosema of Riddersma) en Tryncke Harmensdr (Cleveringh). Hij was gehuwd met Jantien Minnesdr. Hij wordt nogal eens verward met de bijzitter Rinse Johannes die een zoon was van Johannes Jeppes en Antie Cornelisdr.
mannen Hessel Rinses vader en Joannes Rinses vader...]]

  Bij het overlijden

Anno 1627 den 15 decembris sterf de eersame Rinse Johannes en leit alhier begraven

  Persoonlijke feiten• Hij woonde Vaersmatille te Kollumerland (Fr). Dit werd vermeld lang na zijn overlijden in een scheidingsakte wegens de kleinkinderen, dd 25-1-1653.
Paasma Tille lag iets ten noordoosten van Kollum als brug voor de Willem Loréweg over de Ryd (nu Dwarsried). Phaesmastins en Phaesmabos lagen iets ten zuidoosten van Kollum aan de Zevenhuisterweg dichtbij Augsbuurt.

• Inschrijving Nedergerechten: 24-12-1611, in Kollumerland (Fr). 3
Rintze Joannesz
curator
Folckert Joannesz curator gebroeders
Johannes Wygers oud 5 jaar weeskind
Auck Wygers oud 3 jaar weeskind
w: Wyger Joannes vader broer van de curatoren.
Metske Johannes

• Erfscheiding: 19-04-1625, Kollumerland (Fr). 4 Inventarisatie en beschrievinge gedaen en genomen ten overstaen van den wel ed: Heere Jr. Feye van Scheltema, Grietman over Collnt en Nieu Cruijslnt als commiss: ten versoecke van Minne, Gosse en Volckert Rintses sone, elx voor hem selven, sampt Auckien Rinses echte huisvr: van Sape Folckerts met consent en adsistentie van deselve, mitsgaders Jan Botes en Marten Freerx als geauthoriseerde curatoren divisionis over de nagelatene minderjarige weeskinderen van w: Hessel en Joest (= Johannes) Rinses bij Aat Gaatses en Lysbettie Pyters respve: in echte getogen, te samen erfgenamen van w: Rinse Joannes en Jantie Minnesdr in tijden echtelieden gewoont hebbende bij Paasmatille en dat van den sterfhuise en goederen bij deselve echtelieden met den doot ontruimt en nagelaten en op de erfgenamen vererwet, door aangeving van Minne, Gosse en Folckert Rinses sone sampt Auckien Rinsedr den 19e Aprilis 1653.

Vaste goederen:
Eerstens den sterfhuise bij w: Jantien Minnesdr bewoont, sijnde met hovinge, bomen ende plantagie cum annexis, staende ende gelegen onder de clockslag Collum bij Paasmatille, etc.

• Geldzaken: 16-04-1629, Kollumerland (Fr). 5
Hessel Rinties wonende onder de clockslach van Collum, voor mij selven en onder verbant mijnder goederen de rato caverende voor Riensch Jansdr, mijn tegenwoordige echte huijjsvrouw, lije en bekenne schuldig te weesen Rintse Joes en Jantien Minnedr, echteln: mede aldaer, etc. Aktedatum 31 December 1621. Geregistreert 28 Aprilis 1622. Akte doorgehaald. In de kantlijn: Gecasseert ten versoecke van Jantien Minnedr weduwe van Rintse Joes voor haer en haere kinderen, bekenne ten volste betaelt te sijn, 16 Aprilis 1629.

• Erfscheiding: 19-04-1653, Kollumerland (Fr). 6 7
Inventarisatie en beschrievinge gedaen en genomen ten overstaen van den wel ed: Heere Jr. Feye van Scheltema, Grietman over Collnt en Nieu Cruijslnt als commiss: ten versoecke van Minne, Gosse en Volckert Rintses sonen, elx voor hem selven, sampt Auckien Rinses echte huisvrouwe van Sape Folckerts met consent en adsistentie van deselve, mitsgaders Jan Botes en Marten Freerx als geauthoriseerde curatoren divisionis over de nagelatene minderjarige weeskinderen van w: Hessel en Joes (= Johannes) Rinses bij Aat Gaatses en Lysbettie Pyters respve: in echte getogen, te samen erfgenamen van w: Rinse Joannes en Jantie Minnesdr in tijden echtelieden gewoont hebbende bij Paasmatille en dat van den sterfhuise en goederen bij deselve echtelieden met den doot ontruimt en nagelaten en op de erfgenamen vererwet, door aangeving van Minne, Gosse en Folckert Rinses sonen, sampt Auckien Rinsedr den 19e Aprilis 1653.

Vaste goederen:
Eerstens den sterfhuise bij w: Jantien Minnesdr bewoont, sijnde met hovinge, bomen ende plantagie cum annexis, staende ende gelegen onder de clockslag Collum bij Paasmatille, etc.

• Voogdij: 20-10-1675, Kollumerland (Fr). 8
Lijsbeth Pijtters, curator
Gehuwd met Wijtse Hendricx
Feijcke Hendricx, voogd over kleinkinderen, met name Antie
w: Rinse Johannes, vader
Jantie Minnes, moeder
Antie Minnes, kleinkind
Haaie Minnes, kleinkind
Rinse Minnes, kleinkind
Gosse Rinses zoon, zwak begaafd
Folckert Rinses, weeskind
Minne Rinses, weeskind
Auckien Rinses, weduwe, curanda
Gehuwd met Saepe Folckerts, overleden zwager


Rinse trouwde met Jantje Minnedr, Juma, dochter van Minne Poppes en Metje Johannes, in 1605 in Kollum (Fr). (Jantje Minnedr, Juma werd geboren circa 1577 in Kollum (Fr), overleden op 08-11-1652 in Augsbuurt (Fr) 9 en werd begraven in Augsbuurt (Fr).)


  Bij het huwelijk

Bron huwelijksdatum: J. Koster, Genealogieonline.nl

Bronnen


1 Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999), Afstamming Eysma/Riddersma/Sjoerdema. Overleden op Sjoerdema State. N.B. Dit zou dezelfde zijn als Rinse Johannes, de zoon van Johannes Jeppes?.

2 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Augsbuurt 168. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936. Citatie datum: 02-11-2007.

3 Nedergerechten, Recesboeken B9 24-12-1611.

4 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1653-1655, inv. 077, folio 126 verso (Index: Rinse Joannes bij Vaasmatille Inventaris Fol. 126). Citatie datum: 13-04-2020.

5 Weesrekeningen Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1619-1623, inv. 126, folio 249.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

7 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1653-1655, inv. 077, folio 126 verso (Index: Rinse Joannes bij Vaasmatille Inventaris Fol. 126).

8 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B16 Aktedatum: 20-10-1675.

9 Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999), Woonde in 1640 nog op de Sjoerdema State, als een van de grootste grondeigenaren in Kollumerland. Na de dood van haar man Rinze Johannes was zij, als erfgenaam van oudoom Metske (1623), eigenares van het huis 'De Vergulde Mollen' alias 'Ywemahuys', een steenhuis aan de Oosterdiepswal te Kollum. Op 25-1-1653 wordt haar testament geopend. Haar zoon Folkert volgt haar op in eigendom.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 25-08-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar