Goeittie Sitties
(-na 1648)
Allert Goijties

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Sijbrigt Iwema

Allert Goijties

  • Huwelijk (1): Sijbrigt Iwema na 24-01-1622

   Allert was ook bekend als Allert Goeijties.

  Bij het onderzoek

In 1640 worden ook nog een Siert en een Sijbe Goijtses genoemd, broers? En nog een Jolke Goijtsezn. en een Wijts Goijtsedr. In 1698 nog een Martien Goijtses & Jochem Allerts met een voorkind Wytse Jochems.

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 24-01-1622, Friesland.
Op 24 januari 1622 wordt genoemd Allert Goeijties voormond over de weeskinderen van Wijmer Michiels, vervolgens kopen op 16 januari 1623 Poppe Jan Barelts en Mett Alledr echtelieden te Duurswoude van Allert Goijties in Groningerland in de grietenije Vredewolt als voormond over wijlen Wijmer Michiels twee onmondige weeskinderen bij Sibrich Iwema bij consent van deselve Sijbrich sijn Allerts huisvrouw, de kinderen genaamd Mijchijell Wijmers en Eebel Wijmers.

Verdere voorkomens in Friesland:
a) een akte gedateerd 10 november 1628 en geregistreerd 30 april 1629 waarin Alle Hanses te Kortezwaag schuldig is aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr ehl. int Nijbirt in Groningerlant 240 g.
b) op 23 december 1630 Hendrik Douwes als mede-erfgenaam van Hijll Hendricks zijn moeder en zich sterk makende voor de verdere erfgenamen van zijn moeder contra Allert Goeijtties in Niebert in Groningerland en Sijbrich Eiuma echtelieden en voor de kinderen van wijlen Wijmer Michiels en in dier qualiteit voor Siert Goeijtties sijn landtsate.
c) een akte geregistreerd 12 januari 1631 waarin Allert Eetes Boornbergum en Trijn Hiddedr ehl. schuldig aan Allert Goijties en Sijbrich Immedr echtelieden in Nijbert.
d) op 22 september 1636: Sioerd Sioerds te Beetsterzwaag en Jouck Andriesdr de rato voor Reijttie Wijbes en Ints Andries, ehel. en Goijts Andries en Michiel Andries wonende te Beets, tezamen kinderen en erfgenamen van de ab intestato overleden Michiel Andries [mogelijk verschrijving?], hun overleden vader contra Michiel Wijmers als zoon van en erfgenaam van wijlen Wijmer Michiels, zijn overleden vader te Ureterp, domicilie kiezende ten huizen van Sijoert Goeijtties.
Allert Gotiens wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 22 gras land te Niebert.

Hij gebruikte van 1630 tot 1640 landerijen te Niebert. 1 2 "... Allert Gotiens wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 22 gras land te Niebert".
"... Allert Goijtses en Michiel Wijmers zijn in 1640 eijgenaars van een zathe.
1698: Jan Luitiens nomine uxoris voor de ene helfte. En Michiel Wijmers met sijn suster de andere helfte alsoo te samen eijgenaars van een sathe en stem.
1728: Luitien Jans en Engel Jans voor de eene helfte. En Reijner Michiels en Michiel Michiels voor de wederhelfte samen een sathe en stem, bruiker is Jelle Lenses".


Allert trouwde met Sijbrigt Iwema, dochter van Harcko Iwema en Roelef Jansen, na 24-01-1622. (Sijbrigt Iwema overleden vr 1648 3.)


Bronnen


1 Menne Glas, Website, Vindplaats: http://www.menneglas.nl.

2 Geert Zijlstra, Ureterp Website Gens Urathorp (http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html), Ureterp Stemkohieren. 1640, 1698, 1728. Citaat over verponding is van M. Glas.

3 Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar