Daniel Kystra
(ca 1655-na 1749)
Iebeltje Claeses
Elze Lieuwes Siccama
(ca 1671-vr 1753)
Baukjen Johannes
(1667-na 1763)
Jan Danils Kiestra
(1694-vr 1724)
Rinske Elzes Siccama
(1698-na 1753)
Daniel Jans Kiestra
(1718-1794)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Trijntje Willems

  • Rinskjen Danils Kystra
2. Grietje IJwes
  • Jan Daniels Kiestra+
  • Renskjen Kystra
  • IJttje Daniels Kiestra+

Daniel Jans Kiestra

  • Gedoopt: 23-10-1718, Burum (Fr) 1
  • Huwelijk (1): Trijntje Willems circa 1736
  • Huwelijk (2): Grietje IJwes vr 30-03-1749
  • Overleden: 18-04-1794, Lutjegast op 75-jarige leeftijd

   Daniel was ook bekend als Daniel Jans Kystra.

  Persoonlijke feiten

In 1749 was hij redelijk gesteld boer te Burum (Fr). 2 "... Danil Kiestra, Kollumerland
Plaats: Burum
Omschrijving: boer
Gezin volw: 6 en kind: 3
Aanslag: 70-0-0
Verhoging: Vermogen: [?]"

Hij was Kerkvoogd te Burum (Fr). 3 4 "... In de toren van de hervormde kerk van Burum hangt een in 1756 omgegoten klok met o.a. de naam van kerkvoogd Danil Kiestra".
"... Op de dakruiter van de hervormde kerk te Visvliet is een kleine historische vondst gedaan in de vorm van een zogenaamd 'trotseerloodje' met als inscriptie 'D.K. 1768' en als embleem een leidekkershamer. Trotseerloodjes werden gebruikt om de ijzeren nagels waarmee leisteenplaatjes vastgezet werden af te dekken en aldus snel doorroesten te voorkomen".

Geldzaken: 5 Op 21 september 1758 "... verschijnen Danil Kie(l)stra & Grietje Ywes bij grietman Lambertus Fruijtier in Visvliet en bekenden en verklaarden aan de E. Bauke Ywes en Cons: in Qlte als voorstanderen over de minderjarige soon van wijlen Enne Cornelis bij Grietie Ywes in Egte verwekt, oprecht en deugdelijk schuldig te wesen een somma van seshondert en vier Car: Gls dico 604 Gl. welke schulde is heerkomende wegens een Obligatie groot agthondert Car Gls. waarop vierhondert Car: Gls / ingevoegde zin: de beide oudste soons en gewesene pupillen Cornelis Ennes en Ywe Ennes / was afgelost en betaalt, en dus nog een somma van vierhondert Car: Gls. resteerde..."; volgt een afbetalingsregeling...

Land: 1761-1764. 6 7 8 Danil Jans Kiestra koopt in 1761 de behuizing met de beklemming van het land bij Froma. Op dat moment is er sprake van een boerenplaats. In 1718 was het een deftig huis met verscheiden vertrekken, grachten, hoven, welbeplante singels en 14 grazen land. In 1611 werd Froma omschreven als 'een huis met grachten en cingel en heerlijkheid' en in 1623 als een 'hofstede ofte heerlijckheidt, groot 94 grazen met eene schoone woninghe'. Het lag pal ten noorden van de 'nije colonie, Fromabuiren genaamt' (nu Eibersburen). De naam Froma komt bij Lutjegast al voor in 1540.
De gebruiker van het land werd Jan Hindriks de Jonge.

Op 12 juni 1764 verkoopt Danil Jans Kystra een boerenbehuising met schuur voor 352 gulden aan Jan Jans Coning en zijn huisvrouw Hilje Jannes.

Op 31 maart 1767 verkopen Danil Jans Kystra en Grietje Ywes, ehelieden wonende op Froma aan Derk Ennes (Wiersema) en Froukje Ruirts, wonende op Hilmahuis een Behuisinge, Schuire met verdere annexen en alles wat aard en nagelvast word bevonden, beneffens het recht van altijt duirende Beklemminge over dezelver landerijen bij de Eibersbuiren aan het Trekdiep gelegen, in naam en faam groot 84 grazen, Lutkegastere maat gereekent, van oudts-heer ook Eijbersbuiren of Froma genaamd, soo en in dier voegen als door de verkooperen tot daertoe is gebruikt en onder Lutkegast gelegen met Hoven, Cingels, Gragten, als ook de halve winterbouw. Ten westen ligt de wagenweg naar Visvliet (nu de Stationsweg). De verkoopprijs is 4000 Car. guldens, twee vierjarige peerden en een driejarige osse.
NB Precies 500m. ten N.O. van Froma ligt Halbe Hindricks' boerderij Ooster Froma aan de Westerhornerweg.

Hij was betrokken bij een rechtszaak van 1765 tot 1767. 9 10 "... Jurjen Cornelis Eissema daagt Daniel Jans Kiestra als mede kerkvoogd. Kiestra moet ook de procureurskosten betalen". Er waren diverse andere juridische procedures wegens schulden, beledigingen en geweldpleging.

Hij was mede-ondertekenaar van een inventarislijst op 05-01-1767. 11 Dit betrof de boedel van zijn zwager Bouke IJwes, na de dood van zijn schoonzuster Tjeetske Derks.

Geldzaken: 06-01-1767. 12 Danieel Jans Kielstra en Grietie Ywes, ehelieden op Eybersburen onder het carspel Luttekegast, verklaren ontvangen en op rente genomen te hebben van Bauke Ywes onder Visvliet 375 Car. gls.


Daniel trouwde met Trijntje Willems circa 1736. (Trijntje Willems werd gedoopt op 01-06-1716 in Burum (Fr).)


Daniel trouwde vervolgens met Grietje IJwes, dochter van IJwe Julles en Mensje Boukes, vr 30-03-1749. (Grietje IJwes werd gedoopt op 14-08-1712 in Oldekerk en overleed na 1767.)


  Bij het huwelijk

Op 30 maart 1749 waren zij reeds getrouwd, want als echtpaar waren zij getuigen bij het huwelijkscontract van Bauke IJwes & Tjeetske Derks.

Bronnen


1 Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.

2 Quotisatiekohieren 1749, Kollumerland, fol. 67. 1749.

3 Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 21. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90 12 05880 5.

4 Halbe Kuipers en Henk Offeringa (m.m.v. dr. W.J. Formsma), Heerlijkheid Visvliet (Upmeyer Zwolle, 1979), p 50. 1768.

5 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 18 fol 15. 21 september 1758.

6 W.J. Formsma e.a, Ommelander Borgen en Steenhuizen (Van Gorcum & Comp. B.V. - Assen, 1973), p 237. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90 232 1047 6. 1761.

7 Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77 fol 190. 12 juni 1764.

8 Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast Tn 735 Inv 77. 31 maart 1767.

9 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Tn 735 Inv 24. 11 november 1766.

10 Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast, Civiel Protocol LXIX a3. 1765-1767.

11 Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

12 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Visvliet LXX c 6 fol 20. 6 januari 1767.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar