Cornelis Ennes Wiersma
(vr 1665-na 1727)
Antie Luwes
(ca 1665-na 1716)
IJwe Julles
(ca 1680-vr 1723)
Mensje Boukes
(ca 1680-na 1762)
Enne Cornelis Wiersma
(1692-vr 1742)
Grietje IJwes
(1712-na 1767)

Eeuwe Ennes Wiersma
(1736-1811)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Dieuwke Martens

Eeuwe Ennes Wiersma

  • Gedoopt: 26-08-1736, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Dieuwke Martens op 28-12-1755 in Kollum (Fr)
  • Overleden: 11-08-1811, Burum (Fr) op 74-jarige leeftijd 1

   Eeuwe was ook bekend als Euwe Korneles.

  Bij de doop


Zoon van Enne Cornelis en niet genoemde moeder

  Bij het overlijden


"... Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks [?] volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. Handtekeningen: E.E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema [Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit]. Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf".

NB Grietje Durks zal een schrijffout zijn.

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer (huisman) en rentenier te Burum (Fr).

Hij woonde op Eijsinga State te Burum (Fr).

Geldzaken: 2 Op 25 augustus 1781 lenen Ywe Ennes en Diewerke Martens, wonende te Boerum, 1200 gulden aan Jan Sippes [Jan Sipkes Wattema] en Trijntje Jans, ehelieden te Lutjegast. Als borgen voor 600 gulden verschijnen Sipe [Sipke] Halbes, wonende op 't Dorp onder Doesum en de E. Tietje Jans [weduwe van Jan Derks in de Westerhorn].
NB Jan Derks & Tietje Jans zijn de voorouders van de Feitsma's (Jan Jans Feitsma & Antje Eeuwes Wiersma).

Hij was tussen 1767 en 1768 Kerkvoogd te Burum (Fr). Later nogmaals tussen 1804 en 1808.

Voogdij: 10-07-1770, Burum (Fr). 3
Eeuwe Ennes, huisman onder Burum, was curator over "Gryttie 19 jr. en Dieuke Dirks 17 jr., beiden nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Dirk Jans, in leven huisman onder Burum en aldaar overleden bij Hiltie Willems in echte verwekt".

Hij was op 21-06-1773 lidmaat te Burum (Fr). 4
"... Euwe Ennes en Dieuke Martens, echtelieden onder Boerum na de belijdenis aangenomen".

Hij bezat in 1797 een wagentje met 2 paarden te Burum (Fr). 5


Kollumer Oproer: 04-01-1797, Kollum (Fr) 6 7 8 9

Na het 'Kollumer Oproer' (der Oranjegezinden) werd hij op 4 januari 1797 op het Blokhuis te Leeuwarden gevangen gezet wegens ophitsing tegen de Franse bezetting.

4 februari 1797

"... (Aebele Aebeles de Oude van Collum).
Klaas Nauta, geregtsdienaar te Collum, oud 30 jaaren deponeert dat op zaturdag den 4 Febr. 1797 's avonds ongeveer tusschen 10 en 11 uur in 't Regthuis te Collum onder een menigte van menschen mede is geweest en aldaar ziende eenen Eeuwe Ennes, huisman onder Burum, oud ontvanger, tans gedetineerd op 't Blokhuis, welke hij aanspreekt met toereiking van zijne hand: "ontvanger hoe vaar Jou?" waarop gedagte Eeuwe Ennes antwoorde: "dij geef ik de hand niet, dou duivel hebt lang genoeg de baas speelde", dat na zulks eenen Jacob Gerrits, mede tans gedetineerd op 't Blokhuis, den deponent aanpakte en met een bloote houwer verscheidene slaagen tegen 't hoofd heeft gegeven, waarop een geroep van de menigte volgde: "Slaan hem maar dood", daarop voornoemende Jacob Gerrits zeide: "dat is hem veels te goed, wij zil dij wel beter krije", waarna eenen Pieter Banjers, tans mede gedetineerd op 't Blokhuis, den deponent allerdeerlijkst met een swaare stok op 't schouder sloeg, dat hij op de grond nederviel, waarop een Aebele Aebeles, tans nog voortvlugtig, hem deponent bij de borst vatte en wederom op de voeten haalde, zeggende: "nou suste in 't honnegat", dat ook met alle geweld heeft volbragt, dan aldaar ongeveer twee voet water in staande is deselve in de hondegats kelder geslooten en aldaar een buitendeur vindende, dewelke de vaart voorbij loopt, heeft den deponent dien ontgrendeld, en is in een sterke stroom door de vaart geswommen en also zijnen kerker ontvlugt, meer van de zaak niet wetende sloot de deponent zijne depositie en persisteerde na duidelijke voorlezinge - was get - Klaas Nauta".

7 maart 1797

"... COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum.
Geextraheerd uijt de depositie gepasserd bij Jan Poulus huijsman onder Ausbuurt.

No 1. Jan Poulus, huijsman onder Ausbuurt oud 36 jaaren, deponeert dat hij op Zaturdag den 4den Februarij 1797 's avonds ongeveer vier vijf uuren voor het Regthuijs te Collum op de Straat stonden eenige menschen zijnde den deponent niet kenlijk, dan alleen eenen Eeuwe Ennes, huijsman onder Burum, dog tans gedetineerd op het Blokhuijs welke destijds zeide "waar is die cannonier van Dockum die geschoten is; en waarom hebbe jemme hem niet doodgeslagen; die onder de genoodschappen zyn moete allegaar maar doodgeslagen worden; daar moet niet een in het leven blijven want dan kunnen zij geen meer quaad doen"; waar op gemelde Eeuwe Ennes weder vandaar de straat is langs gegaan, meer van de saak niet wetende, etc., actum den 7e Maart 1797. Aldus geinformeerd bij ons ondergeschreven Mederegter en Secretaris actum den 6e en 7e Maart 1797 (was get. J: Ellens en J:S: Braak)
COPIA depositie gepasseerd bij Hendrik Gerrits onder Buurum.

No 2. Hendrik Gerrits, arbeider in de leegte onder Buurum oud 56 jaaren, deponeert dat hij ten huijse van Pieter Roelofs is geweest te arbeiden, dat op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer tussen een en twee uur aldaar is gekoomen Eeuwe Ennes (hebbende een los snijder in de handen) terwijl den deponent en Pieter Roelofs bij de agterdeur stonden; dat Eeuwe Ennes destijds tegen den deponent en Pieter Roelofs zeide 'staan jemme hier nog; is 't nog geen tyd dat jemme ook na Kollum gaan; hoore jemme de noodklokken niet luijden'; dat Eeuwe Ennes dan deponent en Pieter Roelofs daar op meede na Collum heeft genoomen; dan nevens het huijs van Dieuwke Minnes Wede Else Jacobs komende; zeide deselve tegen den deponent Hendrik 'ik bleef tuijs als ik U: was; dat Eeuwe Ennes zulks hoorde daarop antwoorde het is nu geen tijd van tuijs blijven; voort voort maar'; dat zij lieden daar op hun weg hebben vervolgd na Collum; aldaar gegaan na het huijs van Sijbren Meinardij, en Eeuwe Ennes den deponent een soopje gegeven hebbende; en den deponent 's nagts gelegentheid krijgende om weder uijt Collum te komen zulks ook dadelijk heeft gedaan, en na zij huijs weder terug gekeerd; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797.

No 3. COPIA Antje Jans, huijsvrouw van Hendrik Sijmens wonende bij de kolk onder Burum oud 29 jaaren, deponeert dat zij op Zaturdag den 4e Februarij 1797 's nademiddags ongeveer twee drie uur van zijn huijs heeft zien komen Eeuwe Ennes gaande het pad na Munnekezijl; hebbende een hoed op de stok; dat op Zondag morgen den 4e Februarij 1797 na dat de meenigte yolk van Collum 's deponentes huijs voorbij gepasseerd was na Munneke zijl; zij deponente zich heeft begeeven na het huijs van Rinse Hessels; en van daar weeder na Eeuwe Ennes om te zien of haar man ook daar was; dat Eeuwe Ennes destijds tegen de deponente zeide, dat zij na de leegte moeste gaan om aldaar tegens het volk te zeggen dat die niet ongerust moesten zijn; dat er geen Beer te Collum was dat het allegaar maar opraapsels van Jan Rap waaren ('t welk was Jan Eebes Broersma) dat zij de deponente daarop ook dadelijk op reis is gegaan, en in de leegte komende aan het huijs van Jan Jochems, aldaar het Boodschap haar door Eeuwe Ennes mede gegeven heeft overgebragt; dat destijds mede bij het huijs van Jan Jochems stonde de huijsvrouw van Fredrik Sweiser, havenchergier in de leegte onder Buurum voorschn; en twee dogters van Hendrik Gerrits, dat de deponente daarop haar reis heeft voortgeset na Pieterzijl; om aldaar ook het Boodschap haar door Eeuwe Ennes meede gegeven te Boodschappen; dat zij deponente digt aan Pieterzijl komende aldaar hun man en de knegt van Rinse Hessels ontmoetede; waar mede zij deponente dadelijk weder terug is gegaan na het huijs van Eeuwe Ennes, huijsman onder Buurum, dat zij lieden aldaar koomende Eeuwe Ennes tegen hun seide 'zijt gij daar dat is goed; maar vandaag zal er niet veel gebeuren, morgen vroeg om zeven uur moet gij alle klaar zijn'; meer van de zaak niet wetende, etc.... actum den 1e April 1797".

Eeuwe trouwde met Dieuwke Martens, dochter van Marten Jans en Antie Minnes, op 28-12-1755 in Kollum (Fr). (Dieuwke Martens werd gedoopt op 09-03-1738 in Burum (Fr) en overleed op 08-10-1807 in Burum (Fr).)


Bronnen


1 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum, overlijdensakte. 11 augustus 1811.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 265. 25 augustus 1781.

3 Taeke van der Leij, Auth. Kollumerland: Nr. 655. 10 juli 1770.

4 Lidmatenregisters Friesland, Burum en Munnekezijl.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Tresoar 2328 en 2329 Plaisier Rijdtuijgen 1797 en 1798.

6 Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 126. 4 januari 1797

Na het Kollumer Oproer...

7 B.K. van der Veen, Kollumer Oproer van 1797 (Skipper Publishing, Zutphen, 1994).

8 Rechterlijke Archieven Friesland, Hof van Friesland Tn 14 Inv nr 5234. 4 februari 1797

(Aebele Aebeles de Oude van Collum)...

9 Kollumer Oproer, Transcripties, Portefeuille 368, Dossier 5348. Vindplaats: http://www.angelfire.com/vt/sneuper. 7 maart 1797

COPIA Informatien beswarende Eeuwe Ennes huijsman onder Burum... Hans Zijlstra van de Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum schreef 27/1/2001: "Dit boek bevat alle transcripties van strafdossiers en beschreven gebeurtenissen en een index".


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar