Ulbet Sipkezn Rispens
(vr 1459-)
Foeck Douwes
(vr 1459-)
Claes Ulbetzn Rispens
(vr 1489-)
Hylck Douwesdr, Langwirt
Idts Claeses Ulbeszn
(ca 1509-vr 1561)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Anna Auckedr Rispens

2. Eelck Wytsedr toe Laquard
  • Wytse Idtses
  • Anne Idtses

Idts Claeses Ulbeszn

  • Geboren: ca 1509, Oosterend (Fr)
  • Huwelijk (1): Anna Auckedr Rispens circa 1539 in Oosterend (Fr)
  • Huwelijk (2): Eelck Wytsedr toe Laquard vr 01-12-1558
  • Overleden: vr 1561, Oosterend (Fr)

  Persoonlijke feiten

Hij was huisman en landbouwer op Lytse Wyns te Oosterend (Fr).

In 1562 werd in Wyns (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 1
"... Na zijn overlijden is er in 1562 een familiebijeenkomst om zijn eigendommen te inventariseren. Het is een complete beschrijving van het huis Lytse Wyns, de indeling, het meubilair en de overige inboedel.
Er is een lijfrente uit Eeskwert, gekocht van Johannes Agges en Ebel zijn vrouw, uit Swyns onder Wommels, gekocht van Doedt Auckedr. Beide gekocht in 1556. Uit Meylsma te Witmarsum hebben Ids en Eelck in 1559, 21 goudgulden jaarlijkse rente gekocht van Sywert van Aylva en Hansck Sytsema. Ook nog 28 goudguldens uit Ockema Sathe te Burgwert, van Hero van Ockema die daar woonde gekocht in 1561. Er is een obligatie van 400 goudguldens ten laste van de prior en subprior van Oldeklooster, wegens aan hen verkocht hooi en verschoten penningen. En nog een van 104 goudguldens, door dezelfden verschuldigd. Verder een rentebrief van Heer Hayo Hoytezn (pastoor) te betalen uit zijn landen in Rispens, daar Bernardus Auckes op woont (van 1561). Ook Syrck Donia (Grietman) heeft aan Ids Claeszoon 7 goudguldens jaarlijkse rente verkocht, uit de Sathe Donia. Quiryn Schroer heeft een vordering wegens geleverd laken. Tot voogden over minderjarige kinderen worden gesteld: Ocke Aukezoon, burger in Sneek en Anne Claessen, burger in Franeker. De jonge kinderen uit het eerste huwelijk (met Anna Auckedr) zijn Ymck en Claes Idtszonen. Tiette en Johannes Idtszonen waren reeds meerderjarig. Eelck Wytses wordt mombersche over haar beide zonen bij Idts Claeses, nl. Wytse en Anne. Bij deze inventarisatie blijkt dat Idts Claeszn nog drie broers in leven heeft, nl. Jacob, Anne en Ditye Claeszonen, zodat de derde generatie heel wat meer leden telt, dan het Adelstamboek doet vermoeden. Ook is de indruk geheel onjuist, alsof de tak van Ocke Toe Rispens zou zijn uitgestorven met Anna, die met Idts Claes Ulbeszoon huwde. Het Burgerboek van Franeker vermeldt een Anne Claeszn, die beide 2 sept. 1539 het Burgerrecht hebben verkregen. Wellicht zijn dit de zonen van Claes Ulbetzn".


Idts trouwde met Anna Auckedr Rispens, dochter van Aucke Ockes Rispens en Engel, circa 1539 in Oosterend (Fr). (Anna Auckedr Rispens werd geboren circa 1519 in Oosterend (Fr) en overleed vr 01-12-1558.)


Idts trouwde vervolgens met Eelck Wytsedr toe Laquard, dochter van Wytse Sjoukes en Lisck, vr 01-12-1558.


Bronnen


1 D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 5. Vindplaats: Catalogusnummer: G 201. 1562.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar