Jan Reinersz
(-vr 1628)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Rinsck Woltersdr

  • Sijttie Jansz
2. Attje Eeltzes Syckema
  • Aelse Jansen Syckema+

Jan Reinersz

  • Huwelijk (1): Rinsck Woltersdr vr 1614
  • Huwelijk (2): Attje Eeltzes Syckema in 1621
  • Overleden: vr 20-05-1628, Burum (Fr)

   Jan was ook bekend als Jan Reinders Eysinga.

  Algemeen


Eysinga State te Burum

Deze state stond net ten noordoosten van Burum, gemeente Kollumerland. Het is niet bekend wanneer de state is gebouwd.
Aan de tegenwoordige van Eysingaweg, de weg naar Warfstermolen, voorbij de korenmolen lag Eijsinga State, dat door de schoolmeester in 1857 nog genoemd wordt. Dit huis komt voornamelijk voor onder de naam 't Hoogh, welke naam aan huizen met bewoners met rechterlijke macht gegeven placht te worden. Het huis is eigendom geweest van het Gerkesklooster. In 1639 werden zathe en landen als voormalig kloostergoed door de provincie Friesland verkocht aan Sjouck Fogelsangh, echtgenote van Jacob Pibes Doma die ook Eysma State in bezit hebben gehad.

  Bij het onderzoek

"De Siccama's":
Jan Reyners kwam van Burum; Attje trok na haar huwelijk daarheen. Zo werd Burum de bakermat van de niet-adellijke Siccama's (uitgezonderd de Oostfriese Siccama's). Wie de vader van Jan Reyners is weten we niet met zekerheid. Volgens het hypotheekboek (KLD, V1, folio 41) wonen 10-9-1603 te Burum Reyner Jans en Anna Wobbes en 10-5-1611 (Hypotheekboek KLD V2, folio 123) Reyner Jans. Daarnaast woont eveneens te Burum in 1620 Reyner Gylts (Eysma)."

Wie de ouders van Jan Reinersz zijn is niet met zekerheid te zeggen. Aangezien hij al vr 20 mei 1628 moet zijn overleden is het uitgesloten dat hij dezelfde is als de zoon van Reinder Jelts Eysma & Anna Wobbes die in 1603 woonden in Burum. Dat was Jan Reyners Eijsinga die in 1630 trouwde met Aeltie Jans Roorda en stierf na 1673.

Opmerking in het boek "De Siccama's" over zijn mogelijke kleinzoon Jan Reinders Eijsinga te Visvliet, Grijpskerk: "... Dat hij (die kleinzoon) een Eijsinga zou zijn kan men afleiden uit het volgende: Op 17-12-1669 wordt overgegaan tot de verdeling van de bezittingen van wijlen Eltse Jansen Sickema (de zoon van Athje en Jan Reyners) en Bauchien Pieters Wiersma. Er is daarbij sprake van Sate en landen bij Jan Reyners Eijsinga en Pieter Jacobs, beide van Burum. In het Register van Omslag komt voor Jan Reyners Eijsinga tot Fisfliet gehuwd met Aeltie Roorda, die op 3-1-1665 wordt vermeld als curator over de kinderen uit het eerste huwelijk van Aeltie Reyners en Jan Cornelisz. (Wiersma), dezelfde als Jan Cornelisz, voormond over het 1e kind (Sytse Jans) van Jan Reyners? Hoewel ik Jan Reyners niet met de familienaam Eijsinga ben tegengekomen, kan de Jan Reyners Eijsinga uit Visvliet mogelijk een kleinzoon van hem geweest zijn". 1

  Bij het overlijden


Op deze datum (20 mei 1628) was Attie Sickema weduwe van Jan Reiners. Zie Voogdij, Inschrijving Nedergerechten.

  Persoonlijke feiten

Erfscheiding: 25-05-1619, Kollumerland (Fr).
Het kind van Jan Reiners en Rinsck Woltersdr wordt niet met name genoemd; de curatoren zijn: Wolter Aeris, Aesge Sijtties en Tomas Cornelis.

Op 09-06-1619 werd in Burum (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 2
Inventarisatie en beschrievinge gedaen en genomen ten versoecke van Wolter Aerisz als bestevader tot en over Sijttie Jansz, Aesge Sijttiesz en Tomas Cornelisz, te echte hebben de moijen van Sijttie voorschreven en tevens geauthoriseerde curatores divisionis over Sijttie Jansz voorschr: ende dat van den sterffhuijse ende goederen bij w: Rensck Woltersdr, het kindts moeder, metten doot ontruimet en bij Jan Reinersz, vader van 't kindt voorschr: gepossideert, en tuijschen de selven vader en kijndt in communione en gemeen staende, deur angeven van Jan Reinersz voorschr: en in presentie van requiranten, opten 9e Junij 1619.

In den eersten is te noteren dat w: Rensck Woltersdr naegelaten heeft twee kijnderen, waeraff de eene versturven is.
Het sterffhuijs staende bij Burumer inbuiren.

Inschrijving Nedergerechten: 15-05-1621, in Kollumerland (Fr).
Hij is curator, naast Minne Jans, over kinderen van Bruyn Jans, radmaker te Burum als vader en wijlen Geertie Minnesdr als moeder.

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 20-05-1628, in Kollumerland (Fr).
Wolter Aerys
voormomber;
Aerys Wolters voormomber;
Joannis Cornelis voormomber;
Sytse Jans 14 jaar weeskind;
Rinsck Woltersdr moeder;
Wijlen Jan Reiners vader;
Op verzoek van Attie Sickema weduwe van Jan Reiners.

Nalatenschap: 21-04-1629, Kollumerland (Fr).
Recesboeken: Jan Toenis, curator, Feijcke Douwes curator over het kind van wijlen Jan Reiners en Attie Sickema.

Voogdij: 22-06-1629, Kollumerland (Fr). 3
Alsoo in den Heere versturven is Jan Reijnersz, in leven echte man van Atke Sickema, sijn echte huijsvrouwe, wonende onder de clockslagh van Burum, nu ten echte hebbende Pijter Albertsz Roda, haer anderde echte man, achtergelaten hebbende een minderjarig kint bij gemelte Atke Sickema


Jan trouwde met Rinsck Woltersdr, dochter van Wolter Aerijs en Trijn Jansdr, vr 1614. (Rinsck Woltersdr overleden vr 1619 in Burum (Fr).)


Jan trouwde vervolgens met Attje Eeltzes Syckema, dochter van Eelthye Wyts Syckema en Yme Pieters, in 1621. (Attje Eeltzes Syckema werd geboren circa 1600 in Surhuizum (Fr) en overleed na 27-11-1641 in Burum (Fr).)


Bronnen


1 Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973).

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1618-1620, inv. 67, folio 106.

3 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1628-1630, inv. 69, folio 199 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar