Jacob Duijrts, van de Monnikedijck
(ca 1635-)
Riemke Roelfs
Luijrt Heijnes
(-1667)
Antje Peters
Duijrt Jacobs, van de Monnikedijck
(1662-1739)
Agnietje Luirts
(1663-na 1721)
Nieske Duirts
(ca 1692-vr 1783)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Halbe Hindricks

Nieske Duirts 1

  • Geboren: ca 1692, Oostwold 2
  • Huwelijk (1): Halbe Hindricks op 14-02-1717 in Noordhorn
  • Overleden: vr 12-07-1783

  Persoonlijke feiten

Zij was op 18-12-1712 lidmaat op belijdenis te Oldekerk.
"... 18 dec. 1712 is het Hoogwaardige Nachtmaal onses Heeren en Saligmakers J.C. de twee en tachtentigstemaal van mij bedient, en op ditmaal na gedane belijdenis als lidmaat mede toegelaten:
Nieske Duirts j.d. tot Oldekerk".

Zij was op 14-06-1716 lidmaat met attestatie van --- te Noordhorn.
"... Het twede avondmaal is gehouden d. 14 Jun: Met attestatie van [Visvliet = doorgestreept] is angekomen van Nijkerk Nieske Duirts." ["van Garnwert", lijkt er achter te staan, maar het staat er een beetje verdwaald, het kan ook boven de volgende regel staan].Zij was in 7-1722 lidmaat met attestatie te Lutjegast.

Nalatenschap: verkoop van de boerderij, 12-07-1783, Lutjegast. 3
Na het overlijden van Nieske Duirts werd Ooster Froma op een veiling door de gezamenlijke erfgenamen verkocht. De tekst van deze akte luidt:

"... Dat in eigenen perzoon voor mij gecompareert en erschenen zijn de E. Sipke Halbes en Antje Frankes, Egtelieden, en als gevolmagtigde van Duurt Halbes en Diewerke Hotses, Egtelieden en van Jan Hindriks, zoon van wijlen Hindrik Halbes en Feijke Jans, alsmede van Tonnis Jans als occuperende voor Halbe Hindriks en Trijntje Hindriks, de Wedman Harm Hindriks als Voormond en mede occuperende voor de E. Fridser Cornelles en Danil Jans Kijstra, als Voogden te Zamen gesworen over de minderjarige kinderen van Wijlen Angenieta Halbes met Fridse Pieters in echte Verwekt, te Zamen als Erven en repraesentanten van Wijlen Nieske Duurts, Weduwe van Halbe Hindriks, Welke bekenden en beleden Stedevast en onwederroepelijk Verkogt op en overgedragen te hebben aan de E. Derk Aennes en Froukje Ruurts, Egtelieden, mede gecompareert en dezen accepterende een boerenbehuizing, Schuur en annexen benevens den Vaste altoos duirende beklemming der Landerijen daaronder gehorig, Staande en gelegen in de Westerhorn onder Lutkegast, oosterloma [sic] genaamt, groot in naam en faam twee en Veertig grazen, alsmede nog van Twaalf Grazen gelegen onder Grotegast, doende aan den Hoogwelgeborene Vrouwe A.H. Tjarda van Starkenborg, Douarire de Hertoghe, Vrouwe van Feringa, nomine liberorum als Eigenaresse tot een jaarlijkse vaste huur een Summa van een hondert zeven vijftig Guld, tien Stuiv, met een half kintje boter, en een Zoetemelks kaas, boven alle ord. en extraord. Lands en Carspel lasten, en zulks alzoo verkocht met Lusten, Servituten, lasten en Zwaarigheden voor een Summa van twee duizend Vijfhondert een Gulden elf Stuivers en 4 Duiten (Zegge 2501=11=4) Welke penningen der eersten met den Laatsen door de koperen Zijnde Voldaan, Wierden dezelven bij dezen gequiteert, ten Vollen en Zonder eenige reserve, en Van nu af gesteld, en bevestigt in den Vollen eigendom en geruste possessie van deze behuizing en der Vaste beklemming der Landerijen daaronder gehorig, belovende Verkoperen hetzelve te zullen hoeden Wagten en Waren voor alle actie evictie, en namaning Verbindende ten dien einde alle haare en in qlte hebbende, en toekomende goederen aan de parate reale executie, en Verder als na rechte, onder afstand van alle bedenkelijke exceptien, In Waarheids oirconde etc, tot Lutkegast, den 12 Julij 1783.
Was getekend
M. W. De Raadt"

| This is an auction by which Halbe Hindricks' and Nieske Duirts' heirs sell "Ooster Froma", the farmhouse, land and barns.


Nieske trouwde met Halbe Hindricks op 14-02-1717 in Noordhorn. (Halbe Hindricks werd geboren circa 1690 in Noordhorn en overleed op 03-03-1764 in De Westerhorn, Grijpskerk 4.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 31-01-1717 te Noordhorn. Halbe Hindriks, van Noordhorn & Nieske Duirts, van Oldekerk


Bronnen


1 A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 49. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90-5121-744-7. Nies (v) - Naar de heilige Agnes (v) - Van het Griekse hagnos = heilig. De heilige, kuise, ruine. Volgens anderen van het Latijnse agnus = lam(metje).

2 DTB Boeken Provincie Groningen, Oldekerk, Oostwold. Haar ouders, Duirt Jacobs en Agnietje Luirts, echtelieden te Kuismar, komen in 1696 met attestatie van Oostwold. Helaas gaat het Doopboek in Oostwold niet verder terug dan 1710.
In Oostwold is dus geen doop te vinden, maar op 18-12-1712 wordt Nieske tot de kerk van Oldekerk toegelaten, als jongedochter. Haar zuster Hiltje wordt toegelaten op 19-12-1717. Deze is dan 20 jaar. Als Nieske ook 20 jaar was bij haar toelating, dan zou ze geboren kunnen zijn in 1692.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79. 12 juli 1783

Openbare verkoop van Ooster Froma. NB Wie is Tonnis Jans? En wie is Harm Hindriks? Er komt vaker een Harm Hindriks als voormond voor in deze familie: de wedman Harm Hindriks, die getrouwd is met Eibeltje Wiema (Weema). Op 28 september 1788 trouwt Harm Hindriks van Winschoten, wedman van Westerdeel Langewold in Grootegast met Anna Stegnerus van Feerwerd.
Volgens de gebruiken zou hij, als voormond, een bloed- of aanverwant moeten zijn van de vader van de minderjarige weeskinderen. Tot voor 27-1-2013 had ik geen verdere sporen gevonden over hun relatie tot Halbe Hindricks of Nieske Duirts. Maar het werd duidelijk na de ontdekking dat Harm is getrouwd met de zuster van Trijntje Hindriks Wejema die de vrouw was van Dootje Hotzes. Dootje Hotzes is een zwager van Duirt Halbes, een zoon van Halbe Hindriks. Een toevalsvondst bij het zoeken naar de onbekende Trijntje Hindriks van Ulrum, die de vrouw werd van Dootje Hotzes.

4 DTB Boeken Provincie Groningen, Lutjegast Overledenen 1684-1776.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar