Tjarck Jacobs
(-vr 1679)
Wytske Doetjes
(-1679)
Hoytse Rouckes
(1635-)
Dieuwke Clasen
(ca 1640-)
Dootje Tjarks
(1665-)
Fedje Hodses
(1668-vr 1705)
Hodse Dootjes Scheerings
(1701-vr 1764)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Hemke Meinderts

Hodse Dootjes Scheerings

  • Gedoopt: 20-01-1701, Niezijl
  • Huwelijk (1): Hemke Meinderts vr 1734
  • Overleden: vr 29-05-1764

   Hodse was ook bekend als Hodse Dootjes en Hotze Dooijtjes Scheerings.

  Algemeen

De erven van Hodse Dootjes ontvangen in 1764 de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-" van Debora Scheerings, weduwe van Prof. Guilielmus (Willem) van Irhoven te Utrecht. Zijn (half-) broers en zusters, Tjark, Willem, Fedje en Wytske erven ook flink wat.
Uit de erfscheiding blijkt dat ze allemaal de naam Scheerings hebben. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings wordt aangeduid. 1

  Persoonlijke feiten

Van 5-1752 was hij meijer te Doezum. 2 "... Hotse Doties gebruikt sinds mei 1752 meijerwijse een plaatse gelegen op de Eese onder Doezum".
Dit is een streek waar tot 1727 de borg De Eest (Ehze) heeft gestaan. De landerijen waren toen net opgekocht door Evert Joost Lewe van Aduard, Danil Onno De Hertoghe van Feringa bij Lutjegast en Rudolf De Mepsche van Faan (Lit. Formsma, Borgen & Steenhuizen).

Nalatenschap: Debora Scheerings, 20-08-1763, Utrecht. 3 "... Notaris J. van Overmeer, Utrecht

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

Voogdij: 29-05-1764. 4 Hotse Dootjes en Hemktjen Meinders zijn beiden overleden. Op verzoek van Berend Sickes wordt hun boedel zo spoedig mogelijk geconsigneerd. Er volgt een Eedaanzwering voor de voogdij over de minderjarige zoon van Hotse Dootjes: Tonnis Meinders, wonende te Gerkesklooster wordt voormond; Doetje Geerts te Doezum sibbevoogd en Willem Jans vreemde voogd.

Erfscheiding: 10-09-1764, Groningen. 5 Na de dood van Mevrouw Debora Scheerings vond er een Erfscheiding plaats.

"... Betuige met deesen openen versegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert ende erscheenen zijn de E. Tjark Dootjes Scheerings, Willem Dootjes Scheerings, en Fedje Dootjes Scheerings: mitsgaders Dootje Geerts, Doeske Geerts, Luitje Claassen, als in huiwlijk hebbende Fedje Geerts, Eentje IJwes als in huiwlijk hebbende Geeske Geerts, tesamen representanten van Wijtske Dootjes Scheerings. Vervolgens Beerent Sickes als in Huiwlijk hebbende Fedje Hotses. Jan Hotses, Tonnis Berents als in huiwlijk hebbende Sapke Hotses. Duirt Halbes als in huiwlijk hebbende Diewke Hotses. Mentje Hotses en Dootje Hotses benevens Tonnis Meinders, Dootje Geerts en Willem Jans in qlte als voorstanderen over de minderjarige zoon Pieter Hotzes Zoone van wijlen Hotse Dootjes en Hemtje Meinders, te saamen representanten van Hotse Dootjes Scheerings, welke bekenden ende beleeden onderling in der minne te hebben gescheiden en verdeelt soodaane Boedel als door wijlen Mevrouw Debora Scheerings, wed. van wijlen den Hoog Eerw: Heer G: Irhoven in leeven L:S: Th. et Hist. Ecles: Prof: Ord: op de Academie te Uitrecht is nagelaten; invoegen dat na Examinatie van den Staat en inventarium van dien benevens het Slot van rekening van Dr J: Huisinga, Practisered Advt. voor den Hoove Provinciaal in dato deeses ingenomen en geslooten, benevens de Erfscheidinge en Conventie voor de Hr. en Mr. Johan van Overmeer als Notaris bij den Edelen Hove van Uitrecht gecreert en geedet in dato den 20 Aug: 1762 beleeden Ieder Staak voor desselfs respective andeel uit handen van evengemelte Hr. Dr. Huisinga is toebedeelt als volgt:
1mo. is Tjark Dootjes Scheerings te deele gevallen tot een restant ter suppletie van de hem bevorens toegedeelde Erfportie de Somma van acht hondert seven sestig gls twalf stvs 867-12-"
2do. is Willem Dootjes Scherings van desgelijken tot een supplement angetelt de somma van seven hondert agtijn gls elf stvs 718-11-"
3tio. an Fedje Dootjes Scherings diergelijke supplement betaalt de somma drie hondert drie en dertig gls sestijn gls drie duiten 333-16-3
4to. de Staak van Wijtske Dootjes Scheerings voldaan tot supplement der portie als vooren de somma van ses hondert negen en sestig gls agt stvs en vier duiten 669-8-4
5to. an de Repraesentanten der Staak van Hotse Dootjes Scheerings insgelijks de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-"
Over sulks verklaarden de respective Staaken of Repraesentanten van Ider derselve opgenoemt de Haar particulier competerende quota Erfportie van gemelde nalatenschap door het versterf van de Wed: Irhoven op haar gedevolveert ten vollen te hebben ontfangen uit handen van voorengenoemde Dr. Huisinga, dieswegen sijn Ed: als ook malkanderen onderling meede ten vollen en sonder eenige reserve quiterende, en den rendant voor sijne administratie en gedaane rekening en reliqua bedankende, verklaaende den Heer Rendant ten dien fine meede gecompareert weegens sijne gedaane diensten en moeijten met een convenabel Honorarium te sijn gecontenteert oversulks sijne Principalen absoluitelijk quiterende. Blijvende alleenig, voor soo verre nog onverkogt waren, mandelig een kleine Prijs obligatie a vierhondert gls benevens nog drieduisend vijfhondert vijfen sestig Rijksdaalders ten laste van de Saxische Steuers, welke beide laaste posten ten spoedigsten sullen worden verkogt en te gelde gemaakt. Ten fine boovenvermelt verbonden de respective comparanten Ieder haare persoonen en goederen deselve de parate reale Executie ter Eerster Instantie submitterende onder afstand van alle deesen enigsinds tegenstrijdende Exceptien. In oirconde der waarheit en tot vestenisse hebbe ik Grietman opgemelt hijer van vijf gelijkluidende op belijeinge der gesamentlijke comparanten opgemaakt eigenhandig verteikent en voorts met mijn gewoon Segul gecorroboreert in Gron. den 10 Sept: 1764
Dr. Nauta
Grietman".


Hodse trouwde met Hemke Meinderts, dochter van Meijnert Jansens en Sapke Feijkes, vr 1734. (Hemke Meinderts werd gedoopt op 07-10-1703 in Grootegast en overleed vr 29-05-1764.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol 77. 10-9-1764

Erfscheiding te Groningen. (Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX d 1 fol 100. 27 februari 1754.

3 Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding. 20-08-1763.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold LXIX a 3. Civiel Protocol, 29 mei 1764.

5 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. 10-9-1764. Dit is, voorzover mij bekend, de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar