Enne Jacobs Wiersma
(1619-tussen 1690/1692)
Aaltie Arrijens Boersma
Luwe Dircks, aen Schalcke Dam
(-vr 1675)
Grijttie Heddes
(-vr 1682)
Cornelis Ennes Wiersma
(vr 1665-na 1727)
Antie Luwes
(ca 1665-na 1716)
Enne Cornelis Wiersma
(1692-vr 1742)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Grietje IJwes

Enne Cornelis Wiersma

  • Gedoopt: 11-04-1692, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Grietje IJwes vr 1733
  • Overleden: vr 09-01-1742

  Bij het onderzoek

In de inventaris van het sterfhuis van Enne Cornelis 16 februari 1742 een lepel van Jan Ennes Wiersema:

Onder "Vastigheden, Zilver en Goud", folio 243 verso:

Een zilveren knop gemerkt Corneles Ennes Wiersema Anno 1724.
Twee half plat en half rondstalde zilveren lepels boven met wyfkes en van buiten op de steel gemerkt Jan Ennes Wiersema
Een half plat en half rondstalde zilveren lepel, buiten op de steel gemerkt C. E., A.L., boven met een wyfke.
Een rondstalde zilveren lepel, boven met een peerdevoet en mannekop en van buiten op het blad gemerk J.LW 1694

De laatste initialen J.LW zijn nog een raadsel. [TvdL] 1

  Persoonlijke feiten

Hij was boer te Burum (Fr). 2

Hij was in 1716 lidmaat van de Gereformeerde kerk te Burum (Fr). 3

In 1738 was hij meijer in de Cloosterlanden. 3
D.w.z. hij was eigenaar van landerijen in de Cloosterlanden en meijer van Nr 14 en 15 van het stemkohier (Cloosterlanden).

Zijn overlijdensgegevens zijn tegenstrijdig: 1740-1741 en Burum (Fr). 4Op 16-02-1742 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 5
"... Inventarisatie en Respective beschrijvinge gedaan ende genomen ten sterfhuise van wijllen Enne Corneles onder Burum ter instemming van Luwe Cornelis, huisman onder den Dorpe Burum, in qualiteit als geauthoriseerde curator ad Actum Divisionis over Corneles, Eeuwe en Dirk Ennes, Nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Enne Cornelis in Egte verwekt bij Grietie Eeuwes die haar ten Tweeden huwelijk begeeft met Anne Wiggers haar tegenswoordige Egte man, en dat alles op aangeven van deselve Grietie Eeuwes. 16 Februarij 1742. [Er is ook een akte op 9-1-1742 in Kollumerland.
Ouderdom der kinderen:
Corneles Ennes oud Agt jaren, Eeuwe Ennes oud vijf jaren. Dirk Ennes oud Twee jaren.

[In de gebruikelijke opsomming van roerende en onroerende goederen komen ook enkele knopen en lepels voor met initialen en namen: E:K yi.., Cornelis Ennes Wiersema Anno 1724, Jan Ennes Wiersema, C:E:, A:L: en J:LW 1694.]

Inschulden ten Laste van De Boedel:
Eeuwe Julles wed: tot Pijtterzijl komt volgens obligatien Eerstelijk, Ellef hondert Carglns: Capitaal waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, Dus 1100,-
Verder nog bedragen van 300, 400, 200 en 350 guldens.
Bauke Eeuwes tot Pijtterzijl competeert volgens obligatie Driehondert Cargls: waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, dus 300,-.
Gerke Fransen tot Burum competeert 200 Carglns.
Hendrik Dirks erven competeeren 600 Carglns.
Gerke Fransen tot Burum competeert 200 Carglns.
Sijtske Halbes Erven tot Burum competeeren 600 Carglns.
Zijnde alle drie voornoemde Capitalen door Enne Corneles voor 't aangaan des huwelijx alleen opgenomen.
De Secretaris J;S; Van Wijchel competeert op St. Petrus 1742 Een jaar Landhuir tot 190 Carglns.
Tjetske Oenes competeert wegens geleverde winkelwaren 38 Carglns en 5 stuivers.
Foecke Fokkes weduwe competeert wegens geleverde kleedwaren 55 Carglns en 19 stuivers.
Lubbert Jans mr: wagenmaker competeert wegens geleverde waren 10 Carglns en 17 stuivers.
Gosse Foekes competeert voor geleverde schoenen en schoenlappen Seventien Carglns, 14 stuivers, 8 penn, dus 17-14-8
Halbe Cornelis competeert wegens geleverd brood vijf Carglns, 12 stuivers, dus 5-12-

Uitschulden, ten voordele van de Boedel:
Over den plaats is aan den Here J.J. van Wijchel tot Schot gedaan Seven hondert Cargln: het welke de kinderen van Enne Corneles alleen toebehoort.
Een obligatie tot Sake van Pijtter Pijtters tot Warfstermolen ad Eenhondert Carglns: Capitaal, waarvan Enne Cornelis kinderen de Geregte vierdepart toekomt.
Sjoerd Ruirds tot Burum Debet wegens koop en Leverancie van Een koe als rest van meer tien Carglns:
Jan Brongers onder Collum Rest wegens geleid dak Ses Cargln: 17 Stuivers.
Jan Klasen tot Nijkerk, debet wegens koop en Leverancie van Een peert als (voorschot?...) van meer vijf Carglns, waar voor Bauke Eeuwes Borgh geworden is.
Ringer Mekkes Rest wegens geleid dak Twee Carglns 5 stuivers.
Eeuwe Julles wedue Rest op maij 1742, wegens Intressen, van Grietie Eeuwes vaderlijke goederen vijf en Seventig Carglns.

Aldus gedaan, genventariseert ende Beschreven ten Sterfhuise van wijlen Enne Corneles voornt In kennisse van ons Commissaris Secretaris en Curator, op den 16 Februarij 1742 (was getekent:) Pijtter Clasen, S. Wibrandi, Luwe Corneles".

Voogdij: 15-01-1754, Visvliet. 6
Bauke Ywes is voormond en voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Enne Cornelis [Wiersma] bij Grietje Jwes [Bauke's zuster].


Enne trouwde met Grietje IJwes, dochter van IJwe Julles en Mensje Boukes, vr 1733. (Grietje IJwes werd gedoopt op 14-08-1712 in Oldekerk en overleed na 1767.)


Bronnen


1 Nedergerechten, Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 099 Weesboeken 1736-1777 Folio 236 verso.

2 Dirk Piet Feitsma (dp.feitsma@planet.nl), Hij was boer aldaar.

3 Dirk Piet Feitsma (dp.feitsma@planet.nl).

4 Dirk Piet Feitsma (dp.feitsma@planet.nl), E-mail. Overlijdensdatum: ca. 1740 te Burum (Taeke vd Leij heeft ca 1741).

5 Taeke van der Leij, Kollumerland, Weesboek, Inv 99 fol 237 ev. 16 februari 1742.

6 Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet, Regtdag LXVIII b. 15 januari 1754.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar