Julle IJwes
(omstr 1650-1699)
Eedtje Michiels
(omstr 1650-1703)
Baucke Rompts Sybema
(ca 1640-vr 1717)
Grietje Cornelis
IJwe Julles
(ca 1680-vr 1723)
Mensje Boukes
(ca 1680-na 1762)
Grietje IJwes
(1712-na 1767)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Enne Cornelis Wiersma

2. Anne Wigchers
  • Yttje Annes
  • Bauke Annes
3. Daniel Jans Kiestra
  • Jan Daniels Kiestra+
  • Renskjen Kystra
  • IJttje Daniels Kiestra+

Grietje IJwes

  • Gedoopt: 14-08-1712, Oldekerk
  • Huwelijk (1): Enne Cornelis Wiersma vr 1733
  • Huwelijk (2): Anne Wigchers vr 09-01-1742
  • Huwelijk (3): Daniel Jans Kiestra vr 30-03-1749
  • Overleden: na 1767

   Grietje was ook bekend als Grietke Durks,1 Grietje Eeuwes, Grietje Ennes, Grietje Iwes en Grietje Ywes.

  Bij het onderzoek


Zij is een Oudbetovergrootmoeder. Haar broer Bauke IJwes {262} is een Oudbetovergrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun ouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies). 2 3


Grietje trouwde met Enne Cornelis Wiersma, zoon van Cornelis Ennes Wiersma en Antie Luwes, vr 1733. (Enne Cornelis Wiersma werd gedoopt op 11-04-1692 in Burum (Fr) en overleed vr 09-01-1742.)


Grietje trouwde vervolgens met Anne Wigchers vr 09-01-1742. (Anne Wigchers overleden vr 30-03-1749.)


  Bij het huwelijk

"... Louw Kornelis, huisman onder Burum, curator a.a.d. over Kornelis Ennes 8 jr. Euwe Korneles (?) 5 jr. en Dirk Ennes 2 jr. alle drie nagelaten kinderen van wijlen Enne Kornelis, in leven huisman o/d Burum bij Grijtje Eeuwes in echte verwekt, zij nu ten 2e huwelijk begeven hebbende met Anne Wigchers". 4

Grietje trouwde vervolgens met Daniel Jans Kiestra, zoon van Jan Danils Kiestra en Rinske Elzes Siccama, vr 30-03-1749. (Daniel Jans Kiestra werd gedoopt op 23-10-1718 in Burum (Fr) 5 en overleed op 18-04-1794 in Lutjegast.)


  Bij het huwelijk

Op 30 maart 1749 waren zij reeds getrouwd, want als echtpaar waren zij getuigen bij het huwelijkscontract van Bauke IJwes & Tjeetske Derks.

Bronnen


1 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 11 augustus 1811

Acte van overlijden van Eeuwe Ennes huisman overleeden te Buurum den elfden augustus Agtienhonderd Elf ten Tien uur voormiddag, oud vijf en zeeventig jaaren, ongehuwd zoon van Enne Cornelis en Grietje Durks volgens opgave welke ons is gedaan door Enne Eeuwes huisman te Buurem oud vijftig jaar en Marten Eeuwes huisman ald. oud zevenveertig jaar, beide zoons van de overleedene. (Handtekeningen: E. E. Wyrsma, Marten Eeuwes Wyersema (Marten Eeuwes schrijft zijn naam voluit)). Door ons Baljuw beneevens het Gemeente Bestuur van Collumerland waarneemende de bediening van openbaar beampte van den Burgerlijken Stand, erkend, Collum den dertiende Augustus Agtienhonderd Elf.

2 P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 71a. N.B. Hier staat Grietje Ennes. Mogelijk citeert hij de fout in de overlijdensacte van haar zoon Jan Danils Kiestra en bedoelt hij Grietje Ywes (Euwes). Nakijken: zijn bron XIII 196 b (RAF?).

3 IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 deel 15 p 13. Volgens deze bron zou Grietjes eerste huwelijk zijn geweest met Fokke Tietes en daaruit zou een zoontje Tiete zijn geboren, gedoopt op 11-1-1733 te Oldekerk.
In Oldekerk valt echter niets te vinden over dit huwelijk of deze doop. De kleine Tiete vond ik terug in Sebaldeburen op de genoemde datum, als zoon van Fokke Tietes (Tijdes) & Grietje Eijes (IJes). Dat is niet Grietje IJwes.

NB In het Familieboek Feitsma staat een doopdatum voor Grietje die lijkt op ..-5/10-1712 te Oldekerk. De tekst in de DTB Oldekerk is echter duidelijk te lezen en er staat 14 augustus 1712.

4 Taeke van der Leij, Autorisaties Kollumerland (nadere toegang 13-113, nr. 581). 9 januari 1742.

5 Reinder Postma, Kiestra Kwartierstaat (Oudwoude), nr 2.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar