Sijbren Dirks
(-vr 1687)
Claer Clases
(-na 1735)
Aesge Pyters
(ca 1670-)
Durk Sybrens
(-na 1750)
Jeltje Aesges
(1685-)
Aedsge Derks Teenstra
(1713-1758)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Barber Martens

Aedsge Derks Teenstra

  • Geboren: 1713, Goutum (Fr)
  • Huwelijk (1): Barber Martens op 22-03-1739 in Hempens (Fr) 1
  • Overleden: 04-04-1758, Oudwoude (Fr) op 45-jarige leeftijd

  Algemeen

"... Van Teerns moet de naam Teenstra zijn afgeleid. Daarvoor was de familie landbouwer te Oldeboorn".
Aedsge was de grootvader van de broers Douwe en Aedsge Martens Teenstra die in 1795-1796 het gehele Ruigezand inpolderden. 2

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer te Teerns (Fr). 3 "... Aedsge Derks en Barber Martens woonden op een boerderij onder Teerns, een dorpje in de grietenij Leeuwarderadeel tussen Goutum en Hempens. Ze waren doopsgezind. Door hun achterkleinzoon Marten Douwes Teenstra werden ze 'vlijtige en werkzame' lieden genoemd, die 'ware huishoudkunde' aan 'gepaste zuinigheid' paarden. Zij huurden hun boerderij met 80 pondematen land onder Teerns en veertien en een hallf onder Huizum van Maria Siccama, de weduwe van de Leeuwarder schepen Jelle Bolman. Maar in de zomer van 1743 brandden schuur en huis af. In zijn familiekroniek schreef Marten Douwes Teenstra dat alleen het vee, dat in de wei liep, gespaard bleef. De kleinzoon van Maria Siccama, Jelle Bolman Vitringa, die de boerderij had gerfd, liet een nieuw gebouw zetten en Aedsge Derks kon op gunstige voorwaarden de boerderij blijven pachten. Een aantal jaren betaalde hij de zeer lage huur van 182 gulden, maar bij de verlenging van het pachtcontract in 1749 met zes jaar werd de huur verhoogd tot 328 gulden. Na afloop van deze termijn verliet Aedsge Derks de boerderij te Teerns. Hij verhuisde met zijn gezin naar de grietenij Kollumer- en Nieuwkruisland, waar hij onder Oudwoude een bedrijf met 66 pondematen land huurde. Het lijkt alsof de boerderij te Teerns te groot voor hem was geworden, maar na n jaar huurde hij er te Oudwoude een hornleger met 24 pondematen bij. Nog geen drie jaar na de verhuizing, op 4 april 1758, overleed Aedsge Derks. Hij liet zes kinderen na en een hoogzwangere weduwe, die drie dagen later het leven schonk aan een dochter.

Hij was doopsgezind.


Aedsge trouwde met Barber Martens, dochter van Marten Sjoerds en Tjetske Jans, op 22-03-1739 in Hempens (Fr).1 (Barber Martens werd geboren op 04-04-1716 in Deinum (Fr) en overleed op 27-04-1803 in Oudwoude (Fr).)


Bronnen


1 Genealogysk Jierboek (Friesland), Jr 1988 p 74. Fantasy en feiten by de famyljelist Teenstra. Zie ook Genealogysk Jierboek 1983 (Friesland), Jr 1983 p 87, 1983, Groninger Archieven.

2 K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), p 1323.

3 Marten Aedsges (1742-1806), landbouwer te Zuurdijk, Schrijfboek van Marten Aedsges (IJ. Botke, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, Groningen, 1988), p XXIII.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar