Siurdt
Jan Siurdts
(ca 1594-1651)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Ancke Gerbedr

  • Egbert Jans, de Oudere+
2. Hiltie Egberts

Jan Siurdts

  • Geboren: ca 1594, Optwijzel (Fr)
  • Huwelijk (1): Ancke Gerbedr in 1616 in Kollumerzwaag (Fr)
  • Huwelijk (2): Hiltie Egberts op 19-12-1631 in Dantumadeel (Fr)
  • Overleden: 1651, Kollumerzwaag (Fr) ongeveer 57 jaar oud

  Persoonlijke feiten

• Hij was boer en dorpsrechter te Kollumerland (Fr).

• Hij gebruikte op 10-01-1625 landerijen te Kollumerzwaag (Fr). 1
Swaegh. Jan Siurdtsz en Ancke Gerbedr, echteluiden wonende op Collumerswaegh doen proclameren en te bode stellen seeckere 3 ackeren boulandt gelegen op de Swaegh voorschreven op 't suijdt van de wegh achter Jurrien Fockes huijs. Sulx bij proclamatie in cope becomen hebbende van Hoijt Haetsma als man en vooght van Saecke Sappema, daarvooren onder verbant zijnder goederen de rato gecaveert hebbende, voor de somma van 288 Ggls: en een ducaat. Ende doen de voorschreven echteluiden noch proclameren en te bode stellen een pondemate landts op de Westerbolten, hebbende Saecke Bruchts ten oosten en Wyger Jennes ten westen, ten naesten, noch 2 pondematen, met een pondemate bij het Swager water, hebbende Wijbe Folckerts ten westen, de woning ten suijden en een rijdt ten noorden, ten naesten, noch een madt genaempt de reidige camp, dese percelen tesaemen beswaert met een oort in de floreen renthe. Oock in cope becomen van Hoijt Haetsma voor 95 Ggls: en 7 Stvrs. Huijden het 3e gebodt omgecomen den Xe Januarij 1625. Jurrien Fockes versoeckt de niaercoop.

• Hij gebruikte op 20-02-1638 landerijen te Kollumerzwaag (Fr). 2
Swaegh. Jan Sioertsz ende Hiltie Egbertsdr, echtel: woonende op Collumerswaegh doen proclameren en te boode stellen seeckere twee madden mieden gelegen op de Swaegh voorschreven, op Westerbolten aldaer, de brede genaempt, hebbende Doedtie van Tadema ten oosten, Allema madt ten suijden, Arent Tijmens cum socijs ten westen en de Jan Jeltes als bruicker ten noorden, ten naesten, met noch twee loopen meede aldaer, daertoe noch een mad mieden streckende van de voorschreven Bolten in de leege wall, hebbende de pastorie landen aldaer ten oosten, de coopers selffs ten westen, Doedtie Tadema ten noorden ende de Rijdt aldaer ten suijden, ten naesten. In coope becoomen van de saementlijcke erffgenaemen van w: Jurrien Fockes, elcx in sijn respective qualiteijt, te saemen voor de somma van 126 golde guldens 14 Stvrs, de gulden 28 Stvrs: doende. Huijden het IIIe gebodt omgecomen den 20e Febrij 1638. Hindrick Gerbens protesteert, actum den 20e febrij 1638.

• Erfscheiding: 04-02-1651, Kollumerland (Fr).
Jacob Dirckx
, woonachtig op Driesumertorp, voormomber;
Jan Sioerdts, woonachtig te Kollumerzwaag assisteert bij de scheiding en deling der goederen;
w: Orsel Dirckx, woonachtig te Kollumerzwaag, moeder;
w: Jarich Gerrijts, vader;
Op verzoek van Dirck Jarichs zoon en namens zijn broers.

• Voogdij: 26-03-1651, Kollumerland (Fr). 3
Swetse Sioerts, curator ad act. div.;
w: Jan Sioerts te Kollumerzwaag, vader;
op verzoek van Hiltie Egberts, moeder.

• Voogdij: 04-06-1651, Kollumerzwaag (Fr). 4
Harmannus Boetij Sioorda notaris publicus, woonachtig te Kollum curator ad actum divisionis;
w: Jan Sioerdts, woonachtig te Kollumerzwaag vader, er zijn ook kinderen uit eerder bed;
Hil Egbarts moeder assisteert.
Op verzoek van Egbart Jans weeskind en zijn broer en zusters;
w: Swetse Sioerdts oud-curator.

• Erfscheiding: 17-03-1654, Kollumerzwaag (Fr). 5 Scheiding tussen goed met andere kinderen.
Egbert Jans, woonachtig te Kollumerzwaag curator ad actum divisionis, broer van vader;
Tijmen Roelofs, woonachtig te Kollumerzwaag curator ad actum divisionis, zwager;
Siju Jansdr oud 20 jaar, weeskind;
Wijtse Jans oud 10 jaar, weeskind;
w: Jan Sijoerts, woonachtig te Kollumerzwaag vader;
Hiltie Egberts moeder.


Jan trouwde met Ancke Gerbedr, dochter van Gerbe Jarichs en Bauck Sybedr, in 1616 in Kollumerzwaag (Fr). (Ancke Gerbedr werd geboren circa 1570 in Kollumerzwaag (Fr) en overleed vσσr 11-1631 in Kollumerzwaag (Fr).)


Jan trouwde vervolgens met Hiltie Egberts, dochter van Egbert Gerbens en Luke Alberts, op 19-12-1631 in Dantumadeel (Fr).

  Huwelijksfeiten

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 19-12-1631 te Dantumadeel (Fr). Derde proclamatie; Jan Sijoerts & Hil Eghberts.
Eerdere proclamatie: 28 november 1631, Dantumadeel.


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, aktedatum 10 januari 1625, folio 413 (ook folio 205).

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, aktedatum 20 februari 1638, folio 131.

3 Taeke van der Leij.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14 Aktedatum: 04-06-1651.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14 Aktedatum: 17-03-1654.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar