Rinse Klazes Rispens
(1728-vr 1782)
Sjeuke Gerryts Haijema
(1739-1816)
Eeuwe Ennes Wiersma
(1736-1811)
Dieuwke Martens
(1738-1807)
Willem Rinzes Rispens
(1765-1813)
Minke Eeuwes Wiersma
(1773-1814)
Enne Willems Rispens
(1806-1855)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Tjitske Jans Kooij

Enne Willems Rispens

  • Geboren: 24-04-1806, Kollum (Fr)
  • Gedoopt: 18-05-1806, Kollum (Fr)
  • Huwelijk (1): Tjitske Jans Kooij op 31-05-1828 in Kollum (Fr)
  • Overleden: 03-02-1855, Burum (Fr) op 48-jarige leeftijd

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer en gardenier te Burum (Fr).

Hij woonde in huis nr. 140 te Burum (Fr).

Hij gebruikte op 17-09-1839 een Zathe en Landen te Munnekezijl (Fr).
Leeuwarder Courant 17 september 1839: "Verkooping. VAN EENE UITMUNTENDE ZATHE EN LANDEN, GELEGEN BIJ MUNNEKEZIJL ONDER BURUM, IN DE GRIETENIJ KOLLUMERLAND. De Notaris R. BUIJSING te Kollum, zal, ten verzoeke van den Heer J. ALBARDA Wz., Notaris te Marrum, als Gelastigde van zijne Principalen, op Dingsdag den 17 September 1839, des namiddags 2 ure, ten huize van de Weduwe Zuidema, in de Herberg de Roskam, te Kollum, bij de finale toewijzing, verkoopen: Eene uitmuntende en zeer vruchtbare ZATHE en LANDEN, gequoteerd no. 140, staande en gelegen bij Munnekezijl onder Burum, groot in het geheel 24 bunder 88 roede 40 el Bouw- en Greidlanden, bij Enne Willems Rispens en Vrouw als Huurders in gebruik, en zulks in veertien perceelen, bij Biljetten omschreven; waarop bij perceelen geboden is f 16,967."

Nalatenschap: Memories van Successie, 1855, Dokkum (Fr).
Overledene: Enne Willems Rispens
Overleden op: 3 februari 1855
Wonende te: Burum
Tekst: 48 jr; landbouwer; man van Tjitske Jans Kooi (erft vruchtgebruik); vader van Minke, Trijntje (vrouw van Lubbert Minnes Minninga, landbouwer Adorp) en minderjarige Dieuwke Ennes Rispens.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap


Enne trouwde met Tjitske Jans Kooij, dochter van Jan Willems Kooij en Trijntje Doekes de Boer, op 31-05-1828 in Kollum (Fr). (Tjitske Jans Kooij werd geboren op 22-10-1808 in Burum (Fr), gedoopt op 13-11-1808 in Burum (Fr) en overleed op 02-06-1878 in Kollum (Fr).)


  Bij het huwelijk

Akte 1828 Grietenijhuis te Kollum + handtekeningenStartpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar