Albert Jans Roode, op Dooyinga
(ca 1510-ca 1557)
Janke Wytsma, op Dooyinga
(ca 1510-ca 1552)
Jacob Alberts Roo, op Dooyinga
(ca 1530-vr 1584)
Wyert Gerbensdr
(-vr 1597)
Ryttien Jacobs Allertsdr
(1553/1554-1599)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jeldert Rompts van Rosema

 • Maycke Rosema
 • Rintke Jelderts
 • Tierck Jelderts
 • Jacob Jilderts van Rosema+
 • Rempt Jelts Hommersma, tot Steenharst+
 • Riekje Jilderts Rosema
 • Reiner Jelts Eysma
 • Rinsck Hommersma
2. Albert Jeltis Doenga
 • Jelte Alberts

Ryttien Jacobs Allertsdr

 • Geboren: 1553-1554
 • Huwelijk (1): Jeldert Rompts van Rosema vr 1575
 • Huwelijk (2): Albert Jeltis Doenga vr 1595
 • Overleden: 12-11-1599, Burum (Fr) op 46-jarige leeftijd 1 2
 • BegravenVrouw: Burum (Fr)

   Ryttien was ook bekend als Rittien Iacob Allerts, Reytien Jacobs, Ritje Jacobs Roo en Ryttien Jacobs Allerts Roo (Doenga).

  Bij het onderzoek


Deze naam staat op haar grafsteen.
Volgens P. Luinstra was zij een dochter van een Jacob Alberts (die de familienaam "Roo" of "van Doenga" droeg. Maar gezien de vele naamgenoten is dit lastig te bewijzen. De enige aanwijzing zou kunnen zijn dat zij met Jildert Rompts een dochter heeft vernoemd naar Maycke, de vrouw van Jacob Allerts Roo en dus mogelijk haar oma. Een latere bron (Hessel de Walle, grafschriften en inscripties) laat verder alleen zien dat zij ook was getrouwd met Albert Jeltes Doenga.

In de Quaclappen van Leeuwarden, 1589 staat vermeld dat zij optreedt als dochter namens wijlen Jacob Allerts.
In diezelfde Quaclappen, 1590 staat Tamme Broerckes vermeld met als opmerking "weeskind van Reyttien Jacobs"...

  Bij het graf


Haar grafzerk bevindt zich in de consistorie van de kerk te Burum. De tekst luidt: "... AO 1599 DE 12 NOVEMBR. STERF DE EERBARE RITTIEN JACOB ALLERTSDR, OUT 45 JAER D'HUISFROU VA JILLERT ROMPTS HIER BEGRAVEN. ANNO 162... MARTY STERF DE EERSAMEN ...IE... ROMP... ...MA LEIT HIER BEGRAVEN...".

  Persoonlijke feiten

Zij was op 14-10-1595 te Kollumerland (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 3
Rijttien Jacop Allertsdr en Pieter Jeltis Donga, impten contra Andela Bruchts noie uxoris, gedaagde.
Gesien bij den gerechte van Collnt. het proces voor den selven gerechte ongedecideert hangende tuijsschen Ryttien Jacop Allertsdr voor haer selven en Pieter Jeltis Donga als voormondt over Albert Jeltis weeskijndt, impten en opposanten ter eenre op en tegens Andele Bruchts uijtten naeme en van wegen Sijtke Wiaerda zijn huijsvrouwe, daarvooren onder verbant zijnder goederen gecaveert hebbende de rato, gedaagde en verspierder ter andere zijden. Actum den XIIIIe 8bris 1595.

Zij was op 20-12-1597 te Kollumerland (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 4
Jelte Jacops in zijn qualiteit, impt, contra Rijttien Jacops, gedaagde.
In der saecke hangende voor den gerechte van Collnt, tuijschen Jelte Jacopsz als man en vooght over Geertruijd Temmedr zijn wettige huijsvrouwe, daervooren onder verbandt zijnder goederen caverende de rato, impt ter eenre. Op en tegens Rijttien Jacopsdr, gedaagde ter anderen zijden. De impt verhalende seide waer toe wesen hoe dat in levene was geweest Jacop Allerts, vader van gedaagde en grotevader van des impts huijsvrouwe, dewelcke Jacop dese werelt overlijdende alle zijn goederen hadde geerwet op desen gedaagde en hem impt in zijn qualiteit, 't was oock alsoe waerachtich dat dese gedaagde des impts huijsvrouwen goederen zoe mobilia als immobilia besete en gebruickte, doch vercregen van Assien Potters hem baptiserende voormonder over zijn impts huijsvrouwe, sunder eenigen inventaris te maecken van goederen van w: Jacop Allerts voorschreven, ende zoe de gedaagde nu was exhiberende seeckere slodt van rekeninge, versoecken debat opten selven, sunder exhibitie van het inventaris ofte de staet van goederen en 't gansche sterffhuijse besittende in weigeringe om den impt inventaris te passeren, etc, etc.

Zij was op 20-12-1597 te Kollumerland (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 5
Rijttien Jacopsdr, impte, contra Jacop Jeltesz, gedaagde.
In der saecke hangende voor den gerechte van Collnt, tuijschen Rijttien Jacopsdr voor haer selven ende mede als erfgenaem van Jelte Albertsz haer overledene zoon bij w: Albert Jeltis in echte geprocreert, geadsisteert met Jeldert Rompts haer man, impte ter eenre. Op ende tegens Jacop Jeltisz, gedaagde ter anderen zijden. De impte verhalende seide waer te wesen dat haer in voorschreven qualiteit van gedaagde competeerde 100 Ggls: principaele forte, mette interessen van dien cedert confectie van het instrument in dato den XIIe 7bris anno 1581, etc, etc. Actum den XXe Xbris 1597.


Ryttien trouwde met Jeldert Rompts van Rosema, zoon van Rempt Wigers Hummersma en Jetske Rompts, vr 1575. (Jeldert Rompts van Rosema werd geboren circa 1552, overleden in 1621 in Burum (Fr) en werd begraven in Burum (Fr).)


Ryttien trouwde vervolgens met Albert Jeltis Doenga, zoon van Jelte Jacobs Doenga en Cornelis, vr 1595. (Albert Jeltis Doenga werd geboren circa 1550 in Augsbuurt (Fr) en overleed vr 1597.)


Bronnen


1 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.744.

2 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 908, p 141 (in een andere bron stond 10 november als overlijdensdatum). Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Sententieboek Kollumerland, aktedatum 14 oktober 1595, folio 8.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Sententieboek Kollumerland. Pronunciatie dagh geholden den XXe Decembris 1597, folio 284 verso.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Sententieboek Kollumerland. Pronunciatie dagh geholden den XXe Decembris 1597, folio 285 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar