Jacob Cornelis
Jets Jelderts
Rompt Jacobs
(-na 1625)
Tryn
Tamme Rompts, Sybema
(ca 1567-1632)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Lubck Louwesdr

  • Jetske Tammes Hummersma
  • Rompt Tammes Sybema+
2. Trijntje Jelles

Tamme Rompts, Sybema 1 2

  • Geboren: ca 1567, Sebaldeburen
  • Huwelijk (1): Lubck Louwesdr
  • Huwelijk (2): Trijntje Jelles
  • Overleden: 17-01-1632, Kollum (Fr) ongeveer 65 jaar oud 3
  • BegravenMan: Kollum (Fr)

   Tamme was ook bekend als Tamme Rompts Sybema.

  Algemeen


"... De naam Temmebosch kwam van Temme (Tamme Rompts, broer van Jildert Rompts). Op de plaats, waar de state moet hebben gestaan stond voor kort nog een 'spultsje', dat in de volksmond 'theebus' (verbastering van Temmebos) werd genoemd..." 4

  Bij het overlijden

"1632, 17 JAN. STERF TAMME ROMPTS, ZIJLVOOGD".
"1634, 16 NOV. TRIJNTIE JEL[LES] ... HUISVROUW VAN TAMME ...".

  Persoonlijke feiten

Hij was zijlvoogd, zijlvester te Kollum (Fr).

Hij gebruikte in 1-1596 landerijen te Kollumerland (Fr). 5
Tamme Romptsz hem niet opponerende iegens de opsegginge van alsulcke landen als hij van Rompt Tiercx in 't gebruijck heeft, zoe protesteert Rompt Tiercx de effectu vandien.

Inschrijving Nedergerechten: 17-03-1607, in Kollumerland (Fr). Hij was voormomber, net als zijn broer Jeldert Rompts en Pieter Harmens (Cleveringh), over de weeskinderen
Haeye Baeuckes en Rompts Baeuckes van
wijlen Baeucke Haeyes vader
Aeuck Romptsdr moeder.

Quaclappen: 25-03-1607. 6
Tamme Rompts, wonende op Torp onder de Clokslag van Kollum, als m.e.v van Lyupck Louwe dr zijn e.h. CONTRA Luitien Femmes, als voren.... HET HOFF gezien de citatien.... de brief van 25 maart 1607.... en cond. de ged. de impt. te betalen 100 dalers, met schaden etc....

Geldzaken: 08-01-1608, Kollumerland (Fr). 7
Op huiden den 8e Januarij 1608 compareerde in eigener persoon Tamme Romptsz versoeckende dit naeges. instrument alhier in den legger van hypoteken der onroerende goederen geregistreert te hebben, luidende van woorde tot woorde als hiernae volght,

Taets Tiercx dochter, Rompt Lijuuesz en Geel Lijuue dochter, tesaemen woonende onder den clockslach Collum, lijen ende bekennen schult schuldich te zijn Tamme Rompts en Lepck Louwedr echteluiden ofte hun erfgenamen de somma van 100 Ggls tot 28 Stvrs het stuck, ter causa en heercomende van gereede verschotene penningen, etc. " ... onse naemen en handen hier onder gestelt met de notaris handt Georgi Itsma tot onser bede hieronder gestelt opten XXIe maeij 1605 onder de principale deses stondt geteijckent Tijets Tijercks, Rompt Lijuues, Gijel Lijuues, Georg Itsma, met eenige streken. Onder stondt noch: De intressen van dese brieff verschenen den Ie maeij 1606, 1607. bekent Tamme Romptsz hem betaelt te zijn actum den IIe maeij 1607.

Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert tot versoeck van Tamme Rompts bekennende bet. te zijn opten XXe 9bris 1615.

Taets Tiercksdr wordt vermeld samen met Lieuwe Lieuwes en Geel Lieuwes. Ze lijkt me een dochter van Tierck Lieuwes en misschien Moegh Harmens of uit een eerder huwelijk van Tierck. Taets zal vernoemd zijn naar Tietske van Groestra.

Bovengenoemde akte is in 1605 ondertekend. Taets Tiercks is dan waarschijnlijk van een moeder uit een eerder huwelijk ..

Inschrijving Nedergerechten: 16-06-1612, in Kollumerland (Fr).
Tamme Rompts is curator, net als zijn broer Jeldert Rompts
over Rompts Bauckes weeskind
Haye Bauckes weeskind,
op verzoek van Pieter Harmens Cleveringh.

Inschrijving Nedergerechten: 11-09-1621, in Kollumerland (Fr). 8 Tamme Rompts, curator en armvoogd van Kollum;
Jan Jacobs, curator over de twee kinderen van
w: Ferlof [ws Gerlof] Alberts, woonachtig op de Uiterdijken, vader.

Voogdij: 07-01-1624, Kollum (Fr). Curator, wonende op Torp onder Kollum, wegens Aeriaentje Pietersdr weeskind, 22 jaar, van wijlen Pieter Jans.

Geldzaken: 08-01-1624, Kollumerland (Fr). 9
Tamme Rompts en Lupck Lousdr echteln: verteert uijtten sterffhuijse de somma van 300 Ggls: met nu maeij 1624 naestcomende 2 iaeren interessen, volgens de obligatie van dato den 3e maeij 1620 onder deductie van 2 swijnen tot 8 Ggls: daarop interessen ontfangen.

Inschrijving Nedergerechten: 15-11-1625, in Kollumerland (Fr). 10 Op huijden den 15e 9bris 1625 zijn Tamme Romptsz en Rompt Jacobsz tot versoecke van Aucke Wygersdr, weduwe van w: Jeldert Rompts, curatores divisionis geordonneert en geauthoriseert over de minderjarige weeskinderen van w: Jeldert Rompts voorschreven bij haer Aucke geprocreert, om welcx wel en getrouwelijck ten bedienen de kindern meeste nut en profijt, etc.


Tamme trouwde met Lubck Louwesdr. (Lubck Louwesdr werd geboren in 1560-1561, overleden op 27-03-1633 en werd begraven in Kollum (Fr) 11.)


Tamme trouwde vervolgens met Trijntje Jelles. (Trijntje Jelles werd geboren in 1561 en overleed op 16-11-1634 in Kollum (Fr).)


Bronnen


1 Mente Holwerda, Metslawier.

2 Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 116. Kollumerpomp - Oostelijk van de Boschplaats of Rosema State lag Temmebosch, op de kadasrale minute een omgracht terrein met een boerderij. Volgens Andreae ('85, I, 173) zou de naam Temme ontleend zijn aan Temme Rompts, een broer van Jildert Rompts (zie Rosema State). In 1640 behoorde de state aan Jacob Jilderts 'Rosema' en zijn broers en zusters. In 1698 woonde er Rinze Johannes bijzitter (zie kerk Kollum, Herenbanken) en vererfde zij op Johannes Lieuwes Siccama.

3 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), 3375. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.

4 Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973).

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland, aktedatum januari 1596, folio ongenummerd.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Quaclappen 1600-1612 Hof van Friesland door Jan Post.

7 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transportakten 1601-1623, aktedatum 8 januari 1608, folio 228, ook folio 450.

8 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B11 Akte)datum: 11-09-1621.

9 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 8 januari 1624, folio 359 verso.

10 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B11 Aktedatum: 15-11-1625.

11 P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 5 (grafschrift Kollum). 27 maart 1633.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar