Alle Rinnerts
(ca 1574-1652)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Auck Buwedr.
2. Wimpck Foeckes
3. Beyts Wybes

Alle Rinnerts 1 2

  • Geboren: ca 1574, Oudega (Fr)
  • Huwelijk (1): Auck Buwedr. in 1600 in Oudega (Fr)
  • Huwelijk (2): Wimpck Foeckes vr 1618
  • Huwelijk (3): Beyts Wybes vr 1630
  • Overleden: 3-1652, Hardegarijp (Fr) ongeveer 78 jaar oud

  Bij het onderzoek

Alle Rinnerts en nazaten worden vaak (1617-1667) genoemd in de Hypotheekboeken van Tietjerksteradeel.
In 1655 en 1658 worden ook twee mannen (broeders) genoemd als gebruikers van grasland: Tierck Alles en Gyelt Alles. Op 28-4-1655 gebruiken beiden het onderpand van Beytske Wybes: haar zate lands te Oudega.

NB: Niet te verwarren met Gjolt Alles die op 4-3-1666 gedoopt werd in Opeinde door Alle Gjolts en Aukje Wytzes.
Er bestaat een Rinnert Goytjes, getrouwd met Syecke Hylckedr, te Bergum. Maar er zijn bij Alle Rinnerts geen kinderen naar hen vernoemd...

  Persoonlijke feiten

In 1603 was hij landbouwer te Oudega (Fr). In 1614 was hij landbouwer op nr 22 in Hardegarijp.

In 1616 was hij dorpsvolmacht. Ook was hij dorpsrechter en ontvanger.

Hij was in 1617 kerkvoogd.

Zijn testament werd in 1649 te Grouw (Fr) ingeschreven. In 1640 was hij mede-eigenaar van de Clein Jetsmastate te Grouw.

Geldzaken: 02-02-1658, Tietjerksteradeel (Fr).
Koopcontract; Hendrick Alles en Claes Alles, gebroeders, wonende te Veenwouden ("in de Feenwolden") resp. Garijp; Maycke Aalledr, hu=vrouw van Jan Jentjes, Veenwouden; Ancke Aalledr, hu=vrouw van Freerck Wybeszn, Hardegarijp en Wymck Alledr, voor zichzelf, allen kinderen en erfgenamen van w: Alle Rinnerts bij Beytske Wybedr, verkopers; Aulus van Haersma, grietman van Smallingerland en mede rekenmeester dezer provincie, koper van een heerlijke huizinge, schuur, bomen en plantagie, staande en gelegen "binnen" Oudega, met de bouwlanden daaronder behorende, ongeveer 12 lopen rogstal, met ook de grondpachten onder voornoemde zate en landen behorende, genaamd 't Graafschap ("Graffscap aen de wal" (uitgezonderd Sytsie Luytiens grondpacht), strekkende deze zate van "de pachtplaetsen" tot over de weg achter die huizen, tot aan Wybe Sybes en Thomas Jeroens gebruikende, invoegen verkopers competeert, hebbende Foock Jansdr en Thomas Jeroons ten oosten, verkopers en de proclamant ten westen. Mede verkocht zekere graskampen, met de ondergrond etc., meierswijze gebruikt door Tierck Alles en Gyelt Alles, behalve nochtans de klijngrond ("clijnen"), Pope Buwes competerende; belast met 5 floreen en 23 stuivers, doch mag innen 3 floreen, liggende op 10 mad maden, toebehorende Sipke Rinties en Willem Sipkes, en 18 gras, de proclamant toebehorende, welke belast zijn met 1 floreen, en van Hans Andries op Nijega fennen floreen, item van des proclamants zate, "in wanderinge genaempt Rijckemans sate" mede een oord; alles verkocht met zijn "nabuyre lasten" en gerechtigheden, o.a. met "legerstede en stemminge" (graven in de kerk en stemrecht) voor 1400 (alle verkopers kunnen schrijven)


Alle trouwde met Auck Buwedr. in 1600 in Oudega (Fr). (Auck Buwedr. werd geboren circa 1579 en overleed vr 1618.)


Alle trouwde vervolgens met Wimpck Foeckes vr 1618. (Wimpck Foeckes overleden vr 1633.)


Alle trouwde vervolgens met Beyts Wybes vr 1630. (Beyts Wybes overleden na 28-04-1655 in Hardegarijp (Fr).)


Bronnen


1 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 8360.

2 Marten Haijema, Assen, Haijema Kwartierstaat.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar