Minne Wybets Haijema
(tussen 1593/1594-vr 1645)
Grietie Taeckes
(-vr 1637)
Rompt Bauckes Sybema
(ca 1596-1654)
Jetscke Jilderts van Rosema
(1618-1661)
Wybet Minnes Haijema
(1624-vr 1665)
Auckien Rompts Sybema
(-vr 1671)
Minne Wybets Haijema
(omstr 1659-vr 1738)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Hiske Wobbes

  • Auckien Minnes Haijema+
2. Trijntje Rinses

Minne Wybets Haijema

  • Geboren: omstr 1659, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Hiske Wobbes in 1680
  • Huwelijk (2): Trijntje Rinses vr 1686 in Morra (Fr)
  • Overleden: vr 1738, Burum (Fr)

  Persoonlijke feiten

Hij was in 1680 kerkvoogd en ouderling te Burum (Fr).

Hij was van 1686 tot 1712 lidmaat te Burum (Fr). Collectie Nieuwland
Minne Wybets Hayema; overl. voor 1737, tr. Trijntje Rinses, komen te Burum 7 feb. 1686 met att. v Morra, ouderling van Burum 1686, op lidm. lijst 1712 (beiden); TIE M15 264; ki.: Wybe / Wybert, Gerrit (wonen 1737 beiden te Burum) (ged. Burum): Baukje, 16 maart 1692 (tr. Petrus Nauta, schrijver te Groningen), Taeke, 16 dec. 1694, Sieuwke, 6 dec. 1696 (tr. 1. ds. D. Duursma, tr. 2. ds. Th. de Ring, bdn predikant te Suawoude)

Hij was op 07-02-1686 lidmaat te Burum (Fr). 1
"... Minne Wybets en Trijntje Rinses van Morra 7-2-1686 onder de klokslag van Burum".
Op 4-3-1703 werd hij lidmaat te Visvliet.
Hij en Trijntje Rinses werden later ook nog vermeld in Burum in 1712 en 1716.

Voogdij: 17-05-1686, Kollumerland (Fr). 2
Over het 4-jarig kind bij wijlen Hiske Wubbes wordt Thomas Cornelis, als aangehuwde neef van moederszijde, als curator aangesteld. Hij is een zoon van Cornelis Thomas {2200} & Trijntie Thomas {2201}.

Geldzaken: 28-02-1723, Burum (Fr). Minne Wybets Hayema, huisman en Trijntje Rinses onder de clockslag van Boerum bekenne schuldig te wesen aan IJttie IJsebrands als moeder van twee minderjarige kinderen met vice-secretaris Wibrandi, de somma van 7580 Cargls.

Geldzaken: 25-11-1723, Burum (Fr). 3
Minne Wybets Hayema, huisman en Trijntie Rinses, egteln: onder de clockslag van Boerum, bekenne, schuldig te wesen aan IJttie IJsebrandts als moeder en wettige voorstanderse over haar twee minderjarige kinderen bij wijl: de vice secretaris Wibrandi in egte geprocreert, de somma van 7580 Cargls: ijdere gulden XX Stvrs: doende ter sake verschotene penningen. Desen 25 9br 1723.


Minne trouwde met Hiske Wobbes, dochter van Wobbe Dircks en Martien Cornelis, in 1680. (Hiske Wobbes werd geboren circa 1658 en overleed vr 17-05-1686 in Burum (Fr) 4.)


Minne trouwde vervolgens met Trijntje Rinses, dochter van Rinse Gerrits Sinia en Lysbeth Gerrits Heeringa, vr 1686 in Morra (Fr). (Trijntje Rinses werd gedoopt op 18-03-1660 in Marrum en Westernijkerk (Fr) 5 en overleed na 28-02-1723 in Burum (Fr).)


  Bij het huwelijk

Er zijn geen gegevens over de afkomst van Trijntje Rinses, behalve dat zij samen met Minne Wybets van Morra is gekomen naar Burum om daar lidmaat te worden.
Hierdoor lijkt het alsof ze een dochter is van Rinse Gerrits Sinia & Lysbeth Gerrits Heeringa.

Bronnen


1 Lidmatenregisters Friesland, Burum. 7 februari 1686.

2 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland 1703-1724, inv. 135, folio 357.

4 Marten Haijema, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

5 Taeke van der Leij, Doopdatum 18-3-1660 te Marrum.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar