Thomas Cornelis
(omstr 1580-vr 1653)
Aeuck Wolters
(-vr 1622)
Cornelis Thomas
(1606-vr 1660)
Trijntie Cornelis
(1610-na 1698)
Wouter Cornelis
(omstr 1649-vr 1697)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Sybrich Jans

Wouter Cornelis

  • Geboren: omstr 1649
  • Huwelijk (1): Sybrich Jans circa 1682 in Burum (Fr)
  • Overleden: vr 11-05-1697, Nieuwkruisland (Fr)

  Persoonlijke feiten

Hij woonde op het Nieuwkruisland te Burum (Fr).

Kerkelijke zaken: 29-05-1687, Burum en Munnekezijl (Fr).
Den 29 Maij 1687 Avontmael tot Burum en sijn toen na voorgaande belijdenis des geloofs tot de schoot der Kerke J.C. aangenomen: Wouter Cornelis en Sijbrigh Jans sijn huisvrouw.

Voogdij: 11-05-1697, Kollumerland (Fr). 1 Tomas Cornelis, woonachtig te Visvliet curator oom van vaderskant;
wijlen Wouter Cornelis, woonachtig te Nieuw Kruisland vader;
Sijbrich Jans, moeder;
Jan Wouters, oud 13 jaar weeskind;
Willem Wouters, oud 10 jaar weeskind;
Aafke Wouters, oud 6 jaar weeskind;
Gerrijt Wouters, oud 4 jaar weeskind.

Op 20-05-1697 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 2
Inventarisatie ende beschrievinge sampt tauxatie gedaan ende genomen bij mij Rinse Johannes, assessor van den gerechte Collnt: en 't nieuwe Cruislant, ter instantie van Tomas Cornelis als geauthoriseerde curator over de 4 nagelatene weeskinderen van w: Wouter Cornelis bij Sijbrig Jans wonende op 't Nieuwlant, in echte verweckt ende dat van den sterfhuise ende goederen bij gedachte Wouter Cornelis verstervende achtergelaten ende dus lange tusschen des selfs weeskinderen en hun moeder Sijbrig Jans voornt: in communione gestaan hebbende, alles op het aangeven van deselve Sijbrig die om sulx in getrouwigheijt te doen en niet tot nadele van voors: weeskinderen te verswijgen, gepresteert heeft den behoorlijcke eede daar toe staande. Actum deesen 20e Maij 1697.

Ouderdom der weeskinderen:
Jan Wouters out int 13e jaar; Willem Wouters out 10 jaar; Aafke Wouters out 6 jaar en Gerrijt Wouters out 4 jaar.

Vastigheden van w: Wouter Cornelis
De gerechte vierdepart van seeckere huisinge, schuire, hovinge, bomen ende plantagie cum annexis sampt gelijcke vierdepart van de zathe en landen daar onder behorende, staande ende gelegen op 't oosternieuwlant, groot in 't geheel 76 pondematen bij w: Wouter Cornelis met de doodt ontruimt en nagelaten en tegenwoordig bij des selfs nagelatene weduwe Sijbrich Jans, doch nu te echte hebben Engbert Jans, haar man, wordende bewoont ende gebruickt, waar van Trijntie Cornelis wed: w: Marten Johannes de helfte en Tomas Cornelis de resterende vierdepart toebehoort.
Ten 2de, de gerechte helfte van seeckere 11 pondematen lants, gelegen op 't noord van den dorpe Burum, waar van Tomas Cornelis de wederhelfte toebehoort, wordende 4 pondematen bij Gerrijt Arents gebruickt en 't resterende bij Idse Claasen ten halven gebout.

Onder Silverwerck, folio 184
Vier sulveren lepels geteikent W: C: S: J: 1680

Akte van scheiding en deling den 24e Julij 1697, folio 186

Stemcohieren: landgebruik, in 1698, in Burum (Fr). Stemkohieren 1698 Locatie: Burum Stemnr.: 46 Aantal stemmen: 1
Eigenaar en gebruiker voor 1/4 Rinse Folkerts
Eigenaar en gebruiker voor 1/4; uit naam van zijn vrouw Thomas Heds Alma
Eigenaar en gebruiker voor 1/8 Tomas Cornelis ("Tamas" Cornelis)
Eigenaar en gebruiker voor 1/8 Wouter Cornelis kinderen
Eigenaar en gebruiker voor 1/4 Menne Wybets Hayma


Wouter trouwde met Sybrich Jans circa 1682 in Burum (Fr). (Sybrich Jans werd geboren circa 1660 in Visvliet en overleed na 1716.)


  Bij het huwelijk

Jaar huwelijk gebaseerd op de inscriptie in de 4 zilveren lepels:

Weesboek Kollumerland 1695-1701, inv. 93, folio 173

Onder Silverwerck, folio 184
Vier sulveren lepels geteikent W: C: S: J: 1680

Bronnen


1 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 11 mei 1697.

2 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1695-1701, inv. 93, folio 173.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar