Homme
Taecke Hommes
(-vr 1613)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Anna Jans Wiersma

2. Yp Lyuuedr
  • Lieuwe Taeckes

Taecke Hommes

  • Huwelijk (1): Anna Jans Wiersma
  • Huwelijk (2): Yp Lyuuedr
  • Overleden: vr 21-09-1613, Kollum (Fr)

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 27-01-1596, Kollumerland (Fr).
Tierck Lyuues
, curator over het weeskind;
Wyger Lyuues, curator;
Taeco Hommes, vader;
Yp Lyuuedr, moeder.

Op 28-02-1596 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 1
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen en genomen bij mij ondergeschreven Bronger Brongersma, secretaris van Collnt: daertoe van grietman gecomitteert zijnde, ten versoecke van Taecke Homesz neffens de goederen bij wijlen Yp Lieuwedr, zijn salige huijsvrouwe, naegelaeten en in communione ten sterffhuijse zijn, ter praesentie van Wijger Lieuwesz en Tierck Lieuwesz als oomen en voormonden over Lieuwe Taeckesz, het naegelaetene weeskijndt van Yp voorschreven, door aengeven van voornoemde Taecke Homesz opten 28e Febry 1596.

Het sterffhuijs staende op 't oost van Collum, te Borch.

Erfscheiding: 20-01-1597, Kollumerland (Fr). 2
Alsoe seeckere schelinge questie en differenten geresen sijn tuijschen Wijger Lijuuesz en Tierck Lijuuesz als oomen en geauthoriseerde curatores quo ad divisionis tot en over Lijuue Taeckesz, het naegelatene weeskindt van w: IJp Lijuuedr in echte getogen bij Taecke Hommesz woonende onder de clockslach van Collum te Bosch, eijsers ter eenre en deselve Taecke Hommesz als vader van de voornoemde Lijuue en Anna Jan Wiersmadr, nu zijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, ter andere zijden.

Voogdij: 10-07-1599, Kollumerland (Fr).
Jan Gerrijts
, curator;
Taecke Hommes, curator;
Maey, weeskind;
Sijttie Boelis, vader.

Boedelscheiding: op 02-11-1602, in Kollumerland (Fr).
Taecke Hommes
te Kollum, curator;
Aeuck Jans, weeskind;
Jan Jans, weeskind;
w: Jan Claes [Wiersma?] bij de Pomp, vader;
Sape Rinties te Burum, geadjungeerde, toegevoegd gedurende de boedelscheiding.

Geldzaken: 07-05-1608, Kollumerland (Fr). 3
Op huijden den VIIe maeij 1608 compareerde in eigener persoon Taecke Homesz woonende bij Collum, versoeckende dit naegeschreven instrument alhier in den legger van hijpoteken der onroerende goederen geregistreert te hebben, luijden van woorde tot woorde als volght:

Cornelis Harmensz woonende onder den clockslach van Burum voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Aeff Jansdr mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, lije en bekenne schult schuldich te wesen Taecke Homesz en Anna Jansdr woonende onder den clockslach van Collum, de somma van 100 Ggls, de gulden 28 Stvrs doende, rijsende en heercomende uijt oersaecken van gereede verschotene penningen. Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert tot versoeck van Taecke Homesz, bekennende bet. te zijn opten 22e maeij 1611.

Geldzaken: 26-05-1613. 4
Pholeff Harckama wonende onder den clockslach van Collum voor mij selven en onder verbant mijnder goederen caverende de rato voor Aeffke Sijmonsdr mijn tegenwoordige huijsvrouwe, lije en bekenne schuldich te weesen Taecke Homesz en Anna Jan Wiersmadr , echtelieden mede aldaer, de somma van 100 Ggls: de gulden 28 Stvrs: doende, rijsende en heercomende uijt oorsaecken van gerede verschotene penningen. Opten 26 maeij 1613. Akte doorgehaald met in de kantlijn: Gecasseert tot versoeck van Jan Takesz, bekennen betaelt te zijn opten 30e aprilis 1623.

Erfscheiding: 21-09-1613, Kollumerland (Fr).
Gerbe Aetes, curator;
w: Taecke Hommes, vader en rechthebbende op goederen van
w: Lyuue Taeckes, halfbroer;
op verzoek van Anne Wiersma, moeder en
Jan Taeckes, oud 18 jaar, weeskind.

Voogdij: 15-03-1614, Kollumerland (Fr).
Claes Jans Wiersma
, curator;
Gerbe Aetes, curator;
w: Taecke Hommes te Kollum, vader;
Anna jans Wiersma, moeder.

Geldzaken: 08-05-1618. 5
"Moeilijkheden met Haeye Tassema aan wie hij in 1605 200 goudgulden had geleend. Borg is Hendrick Alberts te Kollum, aan wie hij belooft op 1 september 1616 een last goede wintergerst van zijn nieuwe gewas te leveren. In ruil daarvoor wil Hindrik afzien van alle boekschulden, brieven en andere, en van de penningen die Haeye van Taecke Hommes heeft opgenomen en waarvoor Hindrik borg is. Kan Haye het koren niet leveren, dan kan hij volstaan met het betalen van 60 goudgulden 28 stuivers. Daar Hindrick Alberts betaling had ontvangen werd de schuldvordering op 8 mei 1618 gecasseerd.
Niet lang daarna, voor januari 1620, moet Haeie Tasma zijn overleden."

Voogdij: 19-02-1621, Kollumerland (Fr). 6
Also opten 19e Febrij 1621 seeckere slot van rekeninge en staet van goederen gemaeckt is tusschen Jan Teeckesz voor hem selve, Minne Wybetsz als man en voochdt van Griettie Takedr en Taecke Wybetsz als curator calculi over Ypcke en Trijntie Taeckedrs, alle kinderen en erfgenamen van w: Taecke Hommesz en Anna Wiersma, in levene echteln: hun vader en moeder, geadsisteert met S: Riemersma, requiranten ter eenre en Gerben Ates en Claes Jansz Wiersma als geauthoriseerde voormonden over voors: Jan, Griettie, Jipcke en Trijntie, geadsisteert met R: Smeberger, requireerden ter andere sijden.

Geldzaken: 25-05-1622, Kollumerland (Fr). 7
Lijuue Lijuuesz op de Beij in persoon, neempt aen te betaelen Jan Taeckes en Minne Wijbets als curatores over w: Taecke Hommes twee iongste kijnderen, de somma van 79 Cargls: 16 Stvrs: 12 Penningen van achterstallige interessen van twee brieven van obligatie, deese sprekende ter somma van 100 Ggls in principael, daeraff interessen gerekent zijn tot aen den 1e maeij naestcomende en de andere brieff inholdende 200 Cargls: daeraff interessen gerekent zijn tot aen Alderhilligen laestleden, ende dat opten eersten maeij naestcomende. Actum den 25e martij 1622.


Taecke trouwde met Anna Jans Wiersma, dochter van Jan Claesz Wyersma en Griet Wiersma. (Anna Jans Wiersma overleden vr 09-04-1644 in Kollumerland (Fr).)


Taecke trouwde vervolgens met Yp Lyuuedr, dochter van Lieuwe Lieuwes en Jonkvr. Tzieetscke Groustra. (Yp Lyuuedr overleden vr 28-02-1596 in Kollum (Fr).)


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1595-1606, inv. 63, aktedatum 28 februari 1596.

2 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1595-1606, inv. 63, aktedatum 20 januari 1597.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Kollumerland, transport akten 1601-1623, aktedatum 7 mei 1608, folio 244.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum 26 mei 1613, folio 242.

5 H. Feenstra en H.H. Oudman, Een vergeten plattelandselite (Fryske Akademy, Leeuwarden, 2004), Tassema en Froma, pag. 474.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 068, folio 38.

7 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland, aktedatum 25 maart 1622, folio 160 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar