Dirck Wobbes
(-vr 1641)
Cornelis Thomas
(1606-vr 1660)
Trijntie Cornelis
(1610-na 1698)
Wobbe Dircks
(ca 1619-)
Martien Cornelis
Hiske Wobbes
(ca 1658-vr 1686)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Minne Wybets Haijema

  • Auckien Minnes Haijema+

Hiske Wobbes

  • Geboren: ca 1658
  • Huwelijk (1): Minne Wybets Haijema in 1680
  • Overleden: vr 17-05-1686, Burum (Fr) 1

   Hiske was ook bekend als Hiske Wubbes.

  Persoonlijke feiten

Erfscheiding: 16-08-1686, Kollumerland (Fr). 2 Akte van scheiding en deling:
Achtervolgens voorstaende inventaris compareerden Tomas Cornellis op 't Nieuwlant als curator over Aucktjen Mennes, nagelaten weeskint van w: Hiske Wobbes bij Menne Wijbets wonende onder de clockslag van Burum, in echte geprocreert, in dier qlt: rendant ter eenre ende Menne Wijbets requireerde ter anderen zijde. Volgt scheiding en deling. Actum den 16e Augustij 1686.

Op 20-05-1697 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 3
Inventarisatie ende beschrijvinge sampt taxatie gedaan ende genomen bij mij Jan Beerens, bijsitter bij het gerechte Collnt: en 't nieuwe Cruislandt, van den sterfhuis ende goederen bij w: Hiske Wobbes, in tijden geweest echte huisvrouwe van Menne Wijbes woonachtich onder de clockslag van Buirum verstervende achtergelaten en dat ter instantie van Tomas Cornellis als curator ad actum divisionis over Aucktjen Mennes bij gedachte Hiske Wobbes naegelaten ende bij Menne Wijbes in echte verweckt en dat op het aengeven van deselve Menne Wijbes dien hem ad secundum vota begeven heeft met Trijntjen Renses de welcke om alles in getrouwigheijt aen te geven en niet van 't voors: weeskint verswijgen, hij gepresteert heeft den behoorlijcke eede daar toe staande in handen van de heer commissaris, sijnde voorts de goederen getaxeert door Wate Gerkes, Hindrick Hindricx ende Trintje Douwes, Hebeltje Albers. Actum deesen 20e Maij 1697.


Hiske trouwde met Minne Wybets Haijema, zoon van Wybet Minnes Haijema en Auckien Rompts Sybema, in 1680. (Minne Wybets Haijema werd geboren omstreeks 1659 in Burum (Fr) en overleed vr 1738 in Burum (Fr).)


Bronnen


1 Marten Haijema, Kollum, Authorisatie 1672-1811 nr 208. 17 mei 1686

Ouders: Minne Wybets en Hiske Wubbes (overleden).
Kuratoren: Tomas Cornelis, aangeh. neef moedersz.
Kinderen: niet ingevuld, in het 4e jaar.

2 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 93.

3 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1685-1690, inv. 090, folio 85.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar