Tjarck Jacobs
(-vr 1679)
Wytske Doetjes
(-1679)
Hoytse Rouckes
(1635-)
Dieuwke Clasen
(ca 1640-)
Dootje Tjarks
(1665-)
Fedje Hodses
(1668-vr 1705)
Mevrouw Debora Scheerings
(-1763)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Pieter Gemnich
2. Prof. Guilielmus van Irhoven

Mevrouw Debora Scheerings

  • Huwelijk (1): Pieter Gemnich
  • Huwelijk (2): Prof. Guilielmus van Irhoven circa 07-08-1746 in Amsterdam
  • Overleden: Utrecht 1
  • BegravenVrouw: 10-03-1763, Utrecht

   Debora was ook bekend als Debora Scherings.

  Algemeen

Waarschijnlijk heeft Dieuke haar naam veranderd in Debora.
Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. Willem (Guilielmus) van Irhoven in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

  Bij het overlijden

Akte inv.nr. U230a4, aktenr. 106, d.d. 20-08-1763
Aktesoort Kwitantie
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings, laatst wed. Wilhelmus van Irhoven:
Naam eerste partij: Wyske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjarck Dootjes Scheerings, broer
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scheerings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scheerings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaet
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scheerings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Naam tweede partij: Johan van Overmeer
Beroep tweede partij: raad in de camere van justitie te Vianen

Samenvatting inhoud akte: voor executeurschap van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 4-4-1763 voor Johan van Schulenborg, grietman van Esinga
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor Johan van Schulenborg, grietman van Esinga
Verwijzingen: akte d.d. 7-11-1761 voor notaris D. Oskamp
Verwijzingen: testament d.d. 9-8-1761 voor notaris D. Oskamp
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven in levenprofessor in de godgeleerdheid en kerkelyke historie op de academie te Utrecht

  Bij het graf

Debora wordt op 10-3-1763 begraven (gesonken en 16 ellen laken gescheurt) in de Geertekerk te Utrecht. Groefbidder was van Haften.

  Persoonlijke feiten

Nalatenschap: nalatenschap, 20-08-1763, Utrecht.

Boedelinventaris: 10-09-1764. 2 Op deze datum waren haar broers en zusters als erfgenamen bijeen om een boedelscheiding te regelen


Debora trouwde met Pieter Gemnich.


Debora trouwde vervolgens met Prof. Guilielmus van Irhoven circa 07-08-1746 in Amsterdam. (Prof. Guilielmus van Irhoven werd geboren op 02-11-1698 in Kessel (L), overleden in Utrecht 3 en werd begraven op 18-11-1760 in Utrecht.)


  Bij het huwelijk

Op 7 augustus 1746 wordt te Utrecht attestatie afgegeven aan Wilhelmus van Irhoven en Debora Scheeringh om te trouwen in Amsterdam.
Debora was weduwe van Pieter Gemnich.
4

Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a3, aktenr. 34, Aktesoort Scheiding.

Debora Scherings was getrouwd met Prof. Dr. <b>Willem (Guilielmus) van Irhoven </b>in Utrecht. Hij was hoogleraar godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis (S.S. Theol. & Phil. Doct. ill. Facult. Prof. Ord. Acad. h.t.) en Rector Magnificus.
Hij schreef onder meer 'Gronden van het verzekert christendom', dat twee keer werd herdrukt.
Na het overlijden van Debora werd in diverse notariele akten - opgesteld in Groningen en Utrecht - de erfenis geregeld en werden er afspraken gemaakt "over wegneming wederzydse pretenties" tussen de erfgenamen van Willem en die van Debora.

20-08-1763

"... Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Debora Scherings wed. van Wilhelmus van Irhoven
Naam eerste partij: Hotse Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Wytske Dootjes Scherings, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Geert Doeskes
Naam eerste partij: Tjark Dootjes Scherings, broer
Naam eerste partij: Willem Dootjes Scherings, halfbroer
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jacobus Huisinga
Beroep gemachtigde: advocaat hove provintiaal van Stad en Lande
Naam eerste partij: Fetje Dootjes Scherings, halfzuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Jacobse

Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Debora Scherings
Verwijzingen: procuratie d.d. 9-4-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-6-1763 voor notaris J. van Schulenborg te Groningen
Bijzonderheden: regeling over verkoop van 2 huizen in Amsterdam
Bijzonderheden: Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor in de heilige theologie en filosofie en professor in de heilige godgeleerdheid en kerkelyke geschiedenis op de academie te Utrecht".

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Betuige met deesen openen versegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert ende erscheenen zijn de E. Tjark Dootjes Scheerings, Willem Dootjes Scheerings, en Fedje Dootjes Scheerings: mitsgaders Dootje Geerts, Doeske Geerts, Luitje Claassen, als in huiwlijk hebbende Fedje Geerts, Eentje IJwes als in huiwlijk hebbende Geeske Geerts, tesamen representanten van Wijtske Dootjes Scheerings. Vervolgens Beerent Sickes als in Huiwlijk hebbende Fedje Hotses. Jan Hotses, Tonnis Berents als in huiwlijk hebbende Sapke Hotses. Duirt Halbes als in huiwlijk hebbende Diewke Hotses. Mentje Hotses en Dootje Hotses benevens Tonnis Meinders, Dootje Geerts en Willem Jans in qlte als voorstanderen over de minderjarige zoon Pieter Hotzes Zoone van wijlen Hotse Dootjes en Hemtje Meinders, te saamen representanten van Hotse Dootjes Scheerings, welke bekenden ende beleeden onderling <b>in der minne te hebben gescheiden en verdeelt soodaane Boedel</b> als door wijlen Mevrouw Debora Scheerings, wed. van wijlen den Hoog Eerw: Heer G: Irhoven in leeven L:S: Th. et Hist. Ecles: Prof: Ord: op de Academie te Uitrecht is nagelaten; invoegen dat na Examinatie van den Staat en inventarium van dien benevens het Slot van rekening van Dr J: Huisinga, Practisered Advt. voor den Hoove Provinciaal in dato deeses ingenomen en geslooten, benevens de Erfscheidinge en Conventie voor de Hr. en Mr. Johan van Overmeer als Notaris bij den Edelen Hove van Uitrecht gecreert en geedet in dato den 20 Aug: 1762 beleeden Ieder Staak voor desselfs respective andeel uit handen van evengemelte Hr. Dr. Huisinga is toebedeelt als volgt:
1mo. is Tjark Dootjes Scheerings te deele gevallen tot een restant ter suppletie van de hem bevorens toegedeelde Erfportie de Somma van acht hondert seven sestig gls twalf stvs 867-12-"
2do. is Willem Dootjes Scherings van desgelijken tot een supplement angetelt de somma van seven hondert agtijn gls elf stvs 718-11-"
3tio. an Fedje Dootjes Scherings diergelijke supplement betaalt de somma drie hondert drie en dertig gls sestijn gls drie duiten 333-16-3
4to. de Staak van Wijtske Dootjes Scheerings voldaan tot supplement der portie als vooren de somma van ses hondert negen en sestig gls agt stvs en vier duiten 669-8-4
5to. an de Repraesentanten der Staak van Hotse Dootjes Scheerings insgelijks de somma van agt hondert negentijn gls en vijftig 819-5-"
Over sulks verklaarden de respective Staaken of Repraesentanten van Ider derselve opgenoemt de Haar particulier competerende quota Erfportie van gemelde nalatenschap door het versterf van de Wed: Irhoven op haar gedevolveert ten vollen te hebben ontfangen uit handen van voorengenoemde Dr. Huisinga, dieswegen sijn Ed: als ook malkanderen onderling meede ten vollen en sonder eenige reserve quiterende, en den rendant voor sijne administratie en gedaane rekening en reliqua bedankende, verklaaende den Heer Rendant ten dien fine meede gecompareert weegens sijne gedaane diensten en moeijten met een convenabel Honorarium te sijn gecontenteert oversulks sijne Principalen absoluitelijk quiterende. Blijvende alleenig, voor soo verre nog onverkogt waren, mandelig een kleine Prijs obligatie a vierhondert gls benevens nog drieduisend vijfhondert vijfen sestig Rijksdaalders ten laste van de Saxische Steuers, welke beide laaste posten ten spoedigsten sullen worden verkogt en te gelde gemaakt. Ten fine boovenvermelt verbonden de respective comparanten Ieder haare persoonen en goederen deselve de parate reale Executie ter Eerster Insntantie submitterende onder afstand van alle deesen enigsinds tegenstrijdende Exceptien. In oirconde der waarheit en tot vestenisse hebbe ik Grietman opgemelt hijer van vijf gelijkluidende op belijeinge der gesamentlijke comparanten opgemaakt eigenhandig verteikent en voorts met mijn gewoon Segul gecorroboreert in Gron. den 10 Sept: 1764
Dr. Nauta
Grietman.

3 Rechterlijke Archieven Utrecht, Utrecht Inv nr U192a2, aktenr. 129. 19-11-1760 Protest

Notaris J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Debora Scherings
Naam echtgenote eerste partij: wed. Wilhelmus van Irhoven
Beroep eerste partij: in leven professor in de theologie op de academie in Utrecht
Samenvatting inhoud akte: het begraven van Wilhelmus van Irhoven houdt geen aanvaarding van zyn nalatenschap in.

4 Utrecht_Genealogie, Vindplaats: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar