Beern Tjesses
Tietske Bauckes
(-vr 1683)
Dirck Beerents
(1677-vr 1750)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Welmoed Hessels

Dirck Beerents

  • Gedoopt: 14-01-1677, Ee (Fr)
  • Huwelijk (1): Welmoed Hessels op 04-05-1714 in Morra (Fr)
  • Overleden: vr 16-01-1750, Munnekezijl (Fr)

   Dirck was ook bekend als Dirck Beernts en Derk Hendriks.

  Bij het onderzoek


De identiteit van "Derk", die de vader van Tjeetske Derks zou moeten zijn, was lange tijd een raadsel. Deels kon dit worden opgelost na de conclusie dat twee van de vier ogenschijnlijk verschillende Derken toch dezelfde persoon moeten zijn: Dirck Beerents en Dirck "Hendricks", een onbekende man die een Hessel doopte op 18-6-1719 te Munnekezijl. Een mogelijke schrijffout in die dagen?

Meer aanwijzingen kwamen uit de Weesboeken.
In het buurdorp Nijkerk (Oosternijkerk) leefde rond 1711 nog een andere smid met het patroniem Berends (Beerns), dit was Pieter. In de weesrekeningen bleek dat deze optrad als curator en als oom van de kinderen van Dirck Beerents.
Eenzelfde soort gevolgtrekking geldt voor een derde smid, Baucke Beerns uit Ternaard.

Drie smeden, zoons van n smid met de naam Beern, wonende te Holwerd, die ook nog eens getrouwd bleek met een Tietske. De doop van Dirck in Holwerd op 14-1-1677 leek eerder, vr deze ontdekkingen, wat te vroeg, gezien het leeftijdsverschil van 20 jaar met zijn vrouw Welmoed, maar het blijkt dus toch te kloppen. 1

  Persoonlijke feiten

Hij was meester smid te Munnekezijl (Fr).Op 13-03-1706 werd in Nijkerk (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 2
Op deze dag worden alle bezittingen en vorderingen opgesomd ter verrekening met de weeskinderen van Hessel Clases en Grietje Hessels.
Dit alles ten overstaan van den Bijsitter Jan Doekles als vertegenwoordiger van de grietman van Oostdongeradeel, Ulbe baron van Aylva. Klerk Jan Galtama. In het sterffhuijse van Hessel Clases & Grietie Hessels egtelieden in leven woonagtig op Paesmawal onder de clokslagh van den dorpe Nijkerk die t' samen in een week overleden en gelijk ter aarden bestelt."
Op verzoek van Tijmen Jans, Gerrijt Wijtses tot Aelsum en Nijkerk, mitsgaders Ids Hessels, ontvanger van den dorpe Hantumhuijsen, curatoren over de nagelatene onmondige kinderen... En dan volgt er een hele lijst (21 pagina's) van goederen, actien en crediten, brieven etc. die zich in het sterffhuijs bevonden...

Voogdij: 04-08-1708, Oostdongeradeel (Fr). 3
...wegens Welmoedt, Claes, Hessel, Gerrijt en Tjitske Hessels, kinderen en erfgenamen van Hessel Clases cum uxoris...

Op huiden den 4den Augustij 1708 etc...
Gerrijt Wijtses, coopman tot Nijkerk; alsmede [...] over de kinderen ende erfgenamen van w[ijlen] Hessel Clasen op Pol[...] onder den clockslagh van den dorp Nijkerk... overleden [...] in tijden Eght... Woonachtig... Gerrit Botma tot Morra tot Nijkerk [...] Hendrick Hendrix tot Nijkerk [..] waarop Gerrit Wijtses heeft overlegt [...]
Een lange lijst van betalingen.

Voogdij: 23-07-1711, Oostdongeradeel (Fr). 4
Reekeninge, bewijs en reliqua gedaan bij Gerrijt Wijtses als geauthoriseerde curator over de kinderen van Hessel Clasen en Grietie Hessels, in rijden echtelieden onder de klokslag van Nijkerk hebbende gewoont, met namen Welmoet, Claas, Hessel, Gerrijt en Tjitske Hessels, universele erfgenamen van hun wl: olders ende dat alles van de ontvang en uijtgave die Gerrijt Wijtses sedert het maken der staat en scheijdinge voor den Ed: Geregte van Oostdongeradeel in dato den 4 Augustus 1708 heeft gehadt, gestelt bij Cargls: soo volght.

In de kantlijn: Op huijden den 23e 9ber 1711 compareerde Claas Hessels voor hem selfs en weegens Hessel Hessels, Gerrijt Hessels, Welmoet Hessels, Tjitske Hessels, requiranten ter eenre, gesterkt met de Procureur Fiscaal, contra Ids Hessels, ontvanger van Hantumhuijsen en Hessel Freeks tot Nijkerk , respve: omen van de requiranten, in dese requireerden. De commissaris, gehoort het versoek van de requiranten wegens hem en sijne susters en broeders en 't consent van de requireerden, authoriseert deselve tot curatoren tot opneeming van deese rekening om daar wel en getrouwelijk te gedragen, den Eed daer toe staand in handen van mij, commissaris, hebben gepresteert, waar op Gerrijt Wijtses tot Nijkerk deese rekening voor gedachte commissaris heeft overgeleevert en is deselve bij gedachte curatoren tot opneeminge deeses aangenomen en geaposteleert soo volgt. Actum ut ante. In kennis van ons commissaris en secretaris.

Op 06-08-1714 werd in Oostdongeradeel (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 5
Reekeninge, bewijs en reliqua Aeltie Hessels, wed: van wijl: Gerrit Wytses, rendante, contra Claas Hessels, Hessel Hessels, Gerrit Hessels sampt Dirk Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels, rendeerden, ende dat van de ontvangh en uitgaeve die de sedert de laeste rekeninge in dato den 6e Aug: 1714 heeft gehad, gestelt bij Cargl: soo volght.

Een klein onderdeel: "De 19 febry 1712 betaelt aen Pieter Beerns, smit, in Nikerk voor yserwerck gelevert aen de kinders huijsinge de Sua van vier Cargls 6 flors 8 penn luit quitie te boek met No. idem
In de weesboeken Westdongeradeel komt Pijter Beerns mr. smit te Nijkerk ook voor als curator op 1-12-1712. Ze blijken broers te zijn.

Hij was op 13-10-1715 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr).
Den 13 8ber 1715 is des Heren H: avondmaal gehouden in de kerke tot Burum en sijn doen ter tijt de gemeente J. Chti: toegevoegd na voorgaande belijdenisse des geloofs, dese personen. Dirck Berents, smid, bij de Zijl en Welmoed Hessels sijn wijf.

Dirk Beerns en Welmoed Hessels kwamen voor in de lidmatenlijst van 1716.

Dirck woonde op 13-10-1715 bij de zijl te Munnekezijl (Fr).

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 6
Op huijden desen 30 Maart 1718 compareerden voor ons, onderget: comris: en secrts: Claas Hessels, Hessel Hessels en Tietske Hessels, mitsgaders de fiscael rat: off: weegens Gerrit Hessels, in deesen requiranten, contra Gerben Jacobs huijsman tot Nihuijs, sampt Ids Hessels, ontvanger van Hantumhuijsen, requireerden. Gedachte Comris: en Secrts: gehoort het versoek van de requiranten en het consent van de requireerden, authoriseren deselve ad curator tot opneeminge deeser rekeninge en om daer omme wel en getrouwelijk te handelen, hebben de requireerden den Eede daer toe staende in handen van gedaghte comris: gepresteert, waer op Aeltie Hessels wed: van Gerrit Wytses deese rekening als rendante heeft overgeleght en is deselve bij de requireerden in vorige qlt: opgenomen voorts gebesoigneerd als volgt meede opgenomen bij Dirck Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels. In kennisse van ons comris: en secrts:

Onder Ontvang:
Ontvangen van Welmoed Hessels de somma van 44 Cargls: 16 Stvrs: weegens deilinge van silver en goud bij haer uit de gemeine boedel genoten. Noch brengt de rendante voor gemein ontvang 1 Cargld: 12 Stvrs: als Welmoed heeft genoten van gouden spelden.

Onder Uitgave:
Den 5e Meert 1715 getelt aen Pijter Clasen 4 Stvrs.
Den 9 xber 1715 getelt aen Reitse Gerbens van pannen, 2 Cargl: 10 Stvs.
Den 30e Maij 1717 getelt aen Hessel Freerx 10 Cargl: 6 Stvrs: van gelevert dak aan het huijs tot Nikerck.
Den 3e 7ber 1717 Aen Nitte Wytses getelt van roop 12 Stvrs.
Den 27e Maij 1716 Getelt aen Pijter Wijtses 26 Cargl: 4 Stvrs: van arbeidsloon, etc. gedaen aen het huijs.

Onder Particuliere uitgaeve van Claes Hessels, gestelt bij Cargls: soo volght, folio 492 e.v.
Den 2e Junij 1715 is getelt aen Dirck Beerns 1 Cargl: 17 Stvrs: 4 Penn: van uitgeschotene penningen.

Onder Particuliere uitgaeve tot laste van Gerrit Hessels, gestelt bij Cargls: soo volght, folio 494 verso e.v.
Den 16e Xber 1714 Aen de rendeerde eenige cleedbare waren gelevert, mitsgaders aen Dirck Beerns cost penningen betaelt bedragende met elxanderen 34 Cargl: 10 Stvrs.
Den 5e Julij 1716 getelt aen Dirck Beerns 28 Cargls: 16 Stvrs: van 15 weeken costgeld sampt vertstreckte penningen tot coopinge van eenige goederen.
Den 15e Junij 1717 getelt aen Dirck Beerns van een jaer cost penn: sampt uitgeschotene penn: ter somma van 29 Cargls: 14 Stvrs.

Onder Particuliere uitgaeve Tietske Hessels rakende, gestelt bij Cargls: soo volght, folio 496 verso
Den 15e Maij 1718 is getelt aen Gerben Jacobs 33 Cargls: van een jaer costgeld Maij 1718 verschenen.

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 6
Vader Hessel Clases
Claes Hessels, oud 21 jaar, Hessel Hessels, oud 19 jaar, Tietske Hessels, oud in haar 14e jaar midsgaders de fiscaal wegens Gerrit Hessels, oud in zijn 15e jaar, kinderen en medeerfgenamen van Hessel Clases.
Curatoren Dirks Beerns, meester smid op Munterzijl/Munnekezijl en Ids Hessels als volle oom.
Opm. Dirk Beerns curator over Claas, Hessel en Gerrit Hessels. Ids Hessels curator over Tietske Hessels.

Erfscheiding: 16-01-1750, Kollumerland (Fr).
Nittert Idses
, huisman woonachtig onder Burum, curator;
Antje Dirks, weeskind;
Aaltje Dirks, weeskind;
Wijlen Dirk Berents, mr. smid woonachtig te Munnekezijl, vader.


Dirck trouwde met Welmoed Hessels, dochter van Hessel Clases en Grietje Hessels, op 04-05-1714 in Morra (Fr). (Welmoed Hessels werd geboren in 1696 in Morra (Fr).)


  Bij het huwelijk


Oostdongeradeel, attestatie afgegeven op 4 mei 1714
Dirck Beerents, afkomstig van Munnikezijl
Welmoed Hessels, afkomstig van Morra

Bronnen


1 DTB Boeken Provincie Friesland, Burum en Munnekezijl, Lidmaten. 25 juni 1713.

2 Weesrekeningen Friesland, Weesboek Oostdongeradeel 1705-1708, inv. 61, folio 254.

3 Weesrekeningen Friesland, Oostdongeradeel Inv.nr. 83 1713-1719 folio 297 ev.

4 Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1705-1712, inv. 82, folio 491 verso Weesrekeningen Oostdongeradeel tot 1711 folio 491 ev 15 pagina's.

5 Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1713-1719, inv. 83, folio 484 verso.

6 Nedergerechten, Autorisatieboeken H2 Nedergerechten (Akte)datum: 30-03-1718.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar