Jan Jacobs
(-vr 1737)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Martje Sjabbes

  • Deetjen Jansen+
  • Aaltijn Jans
  • Anje Jans+
  • Jacob Jans
  • Trijntje Jans
2. Sieuwke Pieters

Jan Jacobs

  • Huwelijk (1): Martje Sjabbes vr 1698
  • Huwelijk (2): Sieuwke Pieters vr 04-10-1713
  • Overleden: vr 1737

  Bij het onderzoek


Tussen 1698 en 1721 bestonden er in Ranum twee Jannen Jacobs: "De Mennonit" en "De Olde".

"De Olde" maakt deel uit van een lijn waaruit de familie van Ham uit voortkomt en is terug te vinden in de DTB-boeken van de Gereformeerde kerk.

Over Mennonieten (doopsgezinden) is vrijwel nooit iets te vinden in deze kerkboeken, tenzij ze zich bekeerden: "God vermeerdere de Gereformeerde!"

D.J. van Ham (zie zijn website over Groningiana - Klein Garnwerd - Schilligeham) is bezig met een digitale uitbreiding en verbetering van het Stamboek Huizinga: "... Jan Jacobs, landbouwer op de boerderij 218 in Ranum waar hij "de Mennonit" wordt genoemd, inschrijving als meier in 1698 met I. Marrechie, in 1700 met II. Martje Siabbes en in 1722 met III. Sywke Pieters. Van elke vrouw 1 kind, zie VI 19."

Onduidelijk is of Marrechie en Martje Siabbes dezelfde vrouw zijn. In de huurders van Spanheim komt ook nog voor in het jaar 1721: Jan Jacobs en Martje... Is dat Martje Sjabbes?

"... Sywke Pieters hertrouwde op 18 augustus 1737 met Bruin Cornelis. Bruin is de schoonvader van Cornelis Alberts (O.G. IV 28.2)."

[Bruin wordt ook de schoonvader en zelfs de stiefvader van Willem Jans.]

(...)

"... Jan Jacobs was mogelijk een voorzoon van Jacob Melles, die later getrouwd was met Anje Derks."

Deze laatste conclusie trekt D.J. van Ham, omdat er in een scheidingsakte na de dood van Jacob Melles (ook een Mennoniet) een Jan Jacobs voorkomt als sibbevoogd over een minderjarig kind van Jacob Melles en Antje Derks... [Jacob Melles is een nazaat van Jacob Derks, de eerstbekende doopsgezinde vermaner te Rasquert afkomstig van Melkema te Huizinge... Hiervan is een lange genealogische lijn bekend in het Stamboek Huizinga].

Ik laat het bij deze gedachte omdat er niet genoeg bewijs voor is om Jan Jacobs aan te haken bij Jacob Melles. Vooralsnog komt onze Jan Jacobs te Ranum dus gewoon uit de lucht vallen. 1 2

  Persoonlijke feiten

Hij was "de Mennonit" te Ranum.

In 1698 was hij Provincie-meier op boerderij 218, Ranum 1 te Ranum. 3 Deze boerderij ligt op de zuidkant van de wierde van Ranum.
In 1692 was de boerderij in slechte tijden (St. Maartensvloed) verlaten door Jacob Pieters en Aaltje Egberts. Voor een korte tijd hebben toen Driewes Clasen en Jan Jacobs de boerderij in gebruik genomen. Zij bewoonden toen al de naastgelegen boerderijen (220 en 221).

In 1693 werden 60 jukken voor vijf jaar verhuurd aan Cornellis Jedses en Trijntje [Tjarks]. Jedses neemt ook de behuizing voor 710,- over van de Provincie, die de behuizing reeds eerder van de vorige meiers voor dezelfde prijs had gekocht.

In 1698 worden de nieuwe Provincie-meiers Jan Jacobs en zijn vrouw Martje...
Uit de volgende koopakten kan misschien worden opgemaakt dat dit Martje Sjabbes was, maar het blijft nogal raadselachtig...

Er is een koopakte in 1700 waarin Jan Jacobs en Martje Sjabbes 78 juk land kopen. Daarna in 1706 kopen zij samen nogmaals wat land.

Jan Jacobs, de man van wijlen Martje Sjabbes, hertrouwde blijkens de Afkoopakte van 1713 met Sywke Peters.

In Spanheim (huurders) staan echter nog steeds een Jan Jacobs en Martje als huurder in 1721...

Een van de naastgelegen boerderijen (220), Ranum 6, werd in 1721 bewoond door Jan Jacobs de Olde. De eigendom behoorde toe aan de heer Tamminga. Jan Jacobs en zijn vrouw Krijnje [Lamberts] bewonen die boerderij reeds in 1698.
De laatsten trouwden op 24-5-1686 in Bellingeweer en Ranum en doopten daar een zoon Lambert op 10-9-1689.

In 1699 was hij provinciemeier te Ranum. Spanheim 2: Hunsingo 1632-1719

Ranum - Wijtwert Fol: 437
Egbert Jacobs en Grietie gebr: 60 juck:
Ao:1656 de dogter Aaltie
Ao:1662 getr: an Grietie[?] Fockens
Ao:1673 de wed: Aaltie getr: an Jacob Pieters
Ao:1692 Driewes Claassen en consr: nu Cornelis Idses en Trijntie
Ao:1699 Jan Jacobs en Marretie

Huurders Ranum
112.2 60 j. =Jan Jacobs en Martje (1721)
Ww.9 Willem Jans en Jantje Bruins (1755)

Hij bezat op 19-03-1700 een plaats met de beklemming van 78 juk land te Ranum. 4 Akte van verkoop door Cornelis Jetses en Trijnje Tiarx aan Jan Jacobs en Martien Siabbes van hun plaats te Ranum met de beklemming van 78 juk land voor de som van 3700 Car. gld.

Hij bezat op 09-07-1706 1 juk land te Ranum. 5 Akte van verkoop en overdracht door Willem Alberda, heer van Dijxterhuijs etc. aan Jan Jacobs en Martje Siabbes, e.l. te Ranum van 1 juk land te Ranum onverscheiden in de heerd die Jan Jacobs en zijn vrouw gebruiken voor de som van 60 Car. gld.

Afkoop: op 04-10-1713, in Ranum. 6 Akte van uit- en afkoop door Remmert Siabbes, voormond, Jan Harms, sibbevoogd en Meelis Jans, vreemde voogd, over de onmondige kinderen van Jan Jacobs en Martje Siabbes te Ranum van Jan Jacobs en zijn tweede echtgenote Sieuwke Pieters van de nalatenschap van Martje Siabbes volgens inventaris opgemaakt op 21 juni 1713 van onder meer 78 jukken land onder beklemming die behoren aan de provincie en aan het Huis te Sauwert.

Geldzaken: Taxatie, 1730-1731, Ranum. 7 Drews Gaykes 6 0
Jan Jacobs 4 0
Engbert Evers 2 0
Albert Derx 3 0
Hendrix Peters 1 10
Tomas Harms 1 0
Regnier Obbes 2 0
Rickert Arys 1 10
Jan Freerx 2 0
Jan Meinties 3 :
---- ----
f 23 :


Jan trouwde met Martje Sjabbes, dochter van Siabbe Remmerts en Onbekend, vr 1698. (Martje Sjabbes overleden vr 21-06-1713.)


  Bij het huwelijk

Het is glad ijs in Ranum. Er bevinden zich hier minstens twee Jannen Jacobs en minstens twee Martjes (Sjabbes), de ene Doopsgezind, de andere Gereformeerd...

Dirk van Ham vond naast de al bekende Jacob en Trijntje nog 3 andere kinderen van dit echtpaar: Dietjen, Anje en Aaltijn.

Jan trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters vr 04-10-1713. (Sieuwke Pieters werd geboren in Ranum.)


Bronnen


1 Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, boerderijen 218 en 220, p 523-526.

2 D.J. van Ham, Groningiana, Vindplaats: http://www.xs4all.nl/~djvanham/GRONINGIANA/Klein%20Garnwerd2.htm. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

3 Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Kerspel Ranum, 218, p 523.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 3.

5 Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 6.

6 Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Hekma Wierda Tn 2120 Inv 7.

7 Taxaties in het gewest Stad en Lande in de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1730/1731 (Groninger Archieven te Groningen, Tn 1 (Staten van Stad en Lande 1594-1798), Inv 2217 (Kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731), gedateerd 1732.), Hunsino, Ranum.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar