Hillebrand
Minne Hillebrands
(-vr 1654)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Griet Roeloffsdr

Minne Hillebrands

  • Huwelijk (1): Griet Roeloffsdr
  • Overleden: vr 12-1654

  Persoonlijke feiten

Hij gebruikte op 28-07-1631 landerijen te Oudwoude (Fr). 1 [Opm.: Helaas is het originele boek zwak.]
Kopers Minne Hillebrands en Griet Roelofs echtelieden. Betreft een akker land met de halve wintervruchten daarop, gelegen onder Oudwoude, hebbende Jan Roelofs ten westen. Verkopers: Adije Jelmers en Wijts Jelmers, huijsvrouw van Freerck Coerts, en Doetse Doetses, oud 20 jaren. Het 3e gebodt omgecomen den 28e Junij 1631.

Hij gebruikte op 21-11-1637 landerijen te Kollumerland (Fr). 2
Minne Hillebrantsz en Griet Roeloffsdr, echteln: doen proclameren en te bode stellen seeckere 2 pondematen lants en een aeijnse, gelegen hoogh over leegh in de saete en landen bij de copers alhier proclamanten bewoont en gebruijckt, beswaert pro quota met de huijsinge schuiere hovinge bomen en plantagie daerop behorende. In cope becomen van Eete Jansz en Antie Hettinga, echteln: woonende binnen Collum, mede erffgen: van Tierck Hettinga (: en soo noodt :) onder renunciatie van discussie te saemen en elcx besunder onder verbant haerder goederen haer sterck makende voor Minne, Jan, Jarich en Rieme Hettinga, meede erffgen: van Tierck Hettinga, voor de somma van 73 golde guldens, de gulden 28 Stvrs: doende. Huijden het IIIe gebodt omgecomen den 21e 9bris 1637.

Voogdij: 28-06-1649. 3 Wessel Wijbes curator calculi
Op verzoek van Breght Hindrixdr weeskind
Roelefke Hindrixdr weeskind
Jipe Hindrixzn weeskind
Jelck Jpedr moeder assisteert
Cornelis Philips stiefvader
Rekening van Minne Hillebrants curator

Erfscheiding: 22-07-1652, Kollumerland (Fr). 4
Jelys Eelckes mede-assessor bij gerecht van Kollumerland curator ad actum divisionis;
Antie Minnedr weeskind (14 jaar);
w: Griet Roelofsdr moeder;
Scheiding tussen Minne Hillebrants vader en andere erfgenamen in communione.

Op 29-12-1654 komt er een verzoek van Roelofke Minnedr om een scheiding met Antie Minnedr van vaders goed. De curator is Teke Hillebrands (broer van Minne?).

Erfscheiding: 29-12-1654, Kollumerland (Fr).
Teke Hillebrants
, curator ad actum divisionis;
Antie Minnesdr, weeskind;
op verzoek van Roelofke Minnedr, zuster;
scheiding van vaders goed.

Erfscheiding: 16-01-1655, Kollumerland (Fr). 5
Thomas Gerx curator over grootouders nalatenschap
Roelefke Hendrixdr oud 22 jaar kleindochter
Jipe Hendrix oud 19 jaar kleinzoon
w: Minne Hillebrants erfgenamen

Erfscheiding: 02-06-1655, Kollumerland (Fr). 6
Foecke Feckes, woonachtig op de Wijgeest, voormomber over moeders goed;
Gosse Hendrix, woonachtig te Kollum, voormomber over vaders goed;
Antie Minnesdr oud 14 jaar, weeskind;
wijlen Minne Hillebrands, vader;
wijlen Griet Roeloffsdr, moeder.


Minne trouwde met Griet Roeloffsdr, dochter van Roeloff en Onbekend. (Griet Roeloffsdr overleden vr 22-07-1652.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1631-1652, inv. 108, folio 3.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, aktedatum 21 november 1637, folio 129.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken, archiefnummer 13-23, Nedergerecht Kollumerland c.a. - Tresoar, inventarisnummer 017, aktenummer 1454.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14 Aktedatum: 16-01-1655.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar