Aucke Wybrantsz
(-vr 1633)
Hebel
Metscke Auckes
(1598-1670)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Aesck Metsckesdr

Metscke Auckes

  • Geboren: 1598
  • Huwelijk (1): Aesck Metsckesdr vr 31-03-1625
  • Overleden: 21-02-1670, Kollum (Fr) op 72-jarige leeftijd

   Metscke was ook bekend als Metscone Aukonis.

  Bij het graf


ANNO 1670 DEN 21 FEBRUARI IS IN DE HEERE GERUST DEN EERSAMEN METSKE AUCKES IN LEVEN GEVEST OUD... 72 JAREN ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.

  Persoonlijke feiten

Kerkelijke zaken: Kollum (Fr). 1 Dit orgel gaven tot lof der kerk, toen zij de kerkelijke goederen beheerden Haio van Rinia grietman, Richard van Eysinga, Petrus Brongersma secretaris, Metsco Aukonis en Herman Collenius, predikant. Het is begonnen door Antonius Walkens omstreeks midden juni 1635 en hij werkte er met kunst en ijver ongeveer een jaar aan tot opbouwing van de kerk.
Genoemd: Metske Aukes leeftijd 72 jaar, overleden op 21-02-1670
Gehuwd met Aske Metskes
Genoemd: Harmen Collenius leeftijd 90 jaar, overleden op 25-09-1648
Overleden te Kollum; dominee Religie: N.H.
Genoemd:
Petrus Brongers Brongersma leeftijd 37 jaar, overleden op 14-12-1638
Religie: N.H. van: Bronger Joekes Brongersma en Tielke Gerrits Hoppers;
Gehuwd met Antje Tasma
Genoemd: Antonius Waalkens
Genoemd: Ritske Aedes van Eysinga leeftijd 49 jaar, overleden op 19-12-1652
Religie: N.H. van: Aede van Eysinga en Foekje Jeltes van Eelsma;
Gehuwd met Baukje Watses van Roorda
Genoemd: Haaie Haaies van Rinia leeftijd 42 jaar
Grietman Kollumerland 1627 - 1639
Kind van Haaie Haaies van Rinia en Trijntje Siepts van Goslinga
Gehuwd met 1623 Beatrix Lieuwkema

Erfscheiding: 1625-1627. Metske Aeuckes was enkele malen curator voor verschillende weeskinderen.
In 1625 was hij op zijn verzoek betrokken bij een akte waarin ook Tierck Joannes en Rintze Joannes curators waren en Folckert Joannes een overledene.
Daarna was hij curator op 14-2-1626 over de twee kinderen van wijlen Syu Metskesdr en Johannes Jeppes.
Op 5-12-1626 was hij weer curator, nu over de weeskinderen Jelck Douwes, Minne Douwes en Douwe Douwes. Jan Fockes was oud-curator.
Op 11-9-1627 samen met Taecke Tiaerts curator over de weeskinderen Minne Douwes, Douwe Douwes, op verzoek van Johannes Jeppes, Minne Douwes, Trijn Douwes en Jelck Douwes (met Jan Jacobs).

Erfscheiding: 11-09-1627, Kollumerland (Fr). 2 Authorisatie
Op huijden den XIe 7bris sijn Metske Aeuckes en Taecke Tiaerts, ten versoeke van Jan Jacobs als man en vooght van Jelck Douuedr, sijn huijsvrouwe, Minne Douues en Trijn Douuedr over haer selven, bij de gerechte Collnt: curatores divisionis geordonneert en geautoriseert over deselve Minne en sijne innocente broeder Douue Douwes nopens de scheidinge en delinge der landen tusschen haer susters en broeders, benevens Johannes Jeppes als vader over sijne kinderen in communione staende.

Voogdij: 05-09-1630, Kollumerland (Fr). Lyeuwe Claes, curator;
Metske Aeuckes, curator over het kind van
wijlen Tyerck Tyercks op de Uiterdijk onder Kollum, vader.

Zijn testament werd in 1665 ingeschreven. Het testament werd pas in 1679 door erfgenamen vastgelegd. Er staan twee kinderen vermeld: Folckert en Siouck Metskes... Dit is ook de naam van een zuster van Aeske Metskes: Syu Metskedr.

Erfscheiding: 18-06-1667. Hun erfgenamen waren wijlen Metscke Folckerts en Aeltie Reijners met hun weeskind Folckert Metsckes.

Boedelscheiding: op 24-08-1667, in Kollumerland (Fr). 3
Op huijden dato ondergeschreven compareerden Metscke Auckesz althans wonende op de Uitterdijcken, gesterckt met de notaris Aemilius Stephani sijn procureur, requirant ter eenre ende Folckert Metsckes voor hem selven, Jan Reijners Eijsinge als curator over Folckert Metsckes, naegelatene weeskint van w: Metscke Folckerts bij Aeltie Reijners in echte getogen, Auckien Rinses, weduwe van w: Sape Folckerts als moeder en wettige voorstanderse over Folckert Sapes haer soon, Wemel Tammes althans vrijster sijnde, een dochter van Tamme Folckerts voor haer selven, Antie Lijuwes geadsisteert met Nittert Wijtses, Rompck Johannes echte huijsvrouwe van Mient Poppes ende Antie Johannes, te echte hebbende Jacob Eesges, in desen met hare resp. mannen geadsisteert, ende de selve Mient Poppes en Jacob Eesges als curatores over Tierck Johannes, een soone van w: Johannes Folckerts, ende alsoo te samen 't recht door affstant becomen hebbende van Sijucke Metsckesdr, echte huijsvrouwe van Jan Pieters Roda, met consent en adsistentie van deselve, in dier qualiteit universale erffgenamen van w: Ass Metsckedr, in levene laeste huijsvrouwe van Metscke Auckes voorschreven en alsoo requireerden ter andere zijden, geadsisteert met de notarien E. Dominici en M. Jensma, omme te maecken staet en liquidatie, sampt scheijdinge en deelinge van den sterffhuijse en goederen, bij voorschreven Ass Metsckedr naegelaten en tusschen de requirant en requireerden dus lange in communione gestanden hebbende en tot Maij 1667 excluis genomen. Volgst verdeling. Actum den 24e Augusti 1667.


Metscke trouwde met Aesck Metsckesdr, dochter van Metske Minnes, op de Uitterdijcken en Hil Rintsedr Halbetsma, vr 31-03-1625. (Aesck Metsckesdr werd geboren circa 1587, overleden op 23-03-1665 in Kollum (Fr) en werd begraven in Kollum (Fr).)


Bronnen


1 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Verzameling Hessel de Walle Noordelijk Oostergo, Kollumerland en nieuw Kruisland. De monumenten van geschiedenis en kunst kerkorgel Bron: Inscripties en grafschriften Kollum. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1627-1635, inv. 015, folio 9. Rechtdach geholden den XIe September 1627.

3 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 24 augustus 1667, folio 329 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar