Menne Montezn
(-vr 1550)
Sjuw Poppes
(-ca 1553)
Ryntzie Halbetsma
Jelck Aelckedr Syursma
Metske Minnes, op de Uitterdijcken
(tussen 1537/1548-1613)
Hil Rintsedr Halbetsma
(ca 1550-1613)
Aesck Metsckesdr
(ca 1587-1665)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Folckert Johannes

 • Jacob Folckerts
 • Johannes Folckerts+
 • Tamme Folckerts
 • Saepe Folckerts+
 • Rintze Folckerts
 • Hiltie Folckerts+
 • Metske Folckerts+
2. Metscke Auckes

Aesck Metsckesdr

 • Geboren: ca 1587
 • Huwelijk (1): Folckert Johannes vr 1606
 • Huwelijk (2): Metscke Auckes vr 31-03-1625
 • Overleden: 23-03-1665, Kollum (Fr) ongeveer 78 jaar oud
 • BegravenVrouw: Kollum (Fr)

   Aesck was ook bekend als Aske Metskes.

  Bij het graf

In de Maartenskerk te Kollum: "ANNO 1665 DEN 23 MARTIUS STERF DE EERBARE ASKE METSKES DE HUISVROUWE VAN METSKE AUCKES OUT 78 JAREN ......".

  Persoonlijke feiten

Zij bezat in Kollum (Fr) een zilveren gedachtenislepel met inscriptie. M.A. - A.M. = Metscke Auckes x Aesck Metsckesdr.

Erfscheiding: 18-06-1667.
Hun erfgenamen waren w: Metscke Folckerts en Aeltie Reijners met hun weeskind Folckert Metsckes.

Boedelscheiding: op 24-08-1667, in Kollumerland (Fr). 1
Op huijden dato ondergeschreven compareerden Metscke Auckesz althans wonende op de Uitterdijcken, gesterckt met de notaris Aemilius Stephani sijn procureur, requirant ter eenre ende Folckert Metsckes voor hem selven, Jan Reijners Eijsinge als curator over Folckert Metsckes, naegelatene weeskint van w: Metscke Folckerts bij Aeltie Reijners in echte getogen, Auckien Rinses, weduwe van w: Sape Folckerts als moeder en wettige voorstanderse over Folckert Sapes haer soon, Wemel Tammes althans vrijster sijnde, een dochter van Tamme Folckerts voor haer selven, Antie Lijuwes geadsisteert met Nittert Wijtses, Rompck Johannes echte huijsvrouwe van Mient Poppes ende Antie Johannes, te echte hebbende Jacob Eesges, in desen met hare resp. mannen geadsisteert, ende de selve Mient Poppes en Jacob Eesges als curatores over Tierck Johannes, een soone van w: Johannes Folckerts, ende alsoo te samen 't recht door affstant becomen hebbende van Sijucke Metsckesdr, echte huijsvrouwe van Jan Pieters Roda, met consent en adsistentie van deselve, in dier qualiteit universale erffgenamen van w: Ass Metsckedr, in levene laeste huijsvrouwe van Metscke Auckes voorschreven en alsoo requireerden ter andere zijden, geadsisteert met de notarien E. Dominici en M. Jensma, omme te maecken staet en liquidatie, sampt scheijdinge en deelinge van den sterffhuijse en goederen, bij voorschreven Ass Metsckedr naegelaten en tusschen de requirant en requireerden dus lange in communione gestanden hebbende en tot Maij 1667 excluis genomen. Volgst verdeling. Actum den 24e Augusti 1667.

Erfscheiding: 20-12-1667, Kollum (Fr). 2
Op huijden den 20 december 1667 compareerden voor ons de samentlijcke erffgenaemen ab intestato van Asck Metsckedr, laeste huijsvrouwe van Metske Auckes, wonende op de Uijtterdijcken onder de clockslach van Collum, omme te maecken scheijdinge en delinge der landen, groot ongeveerlijck 42 pondematen, haer van Ascke Metskes, haer w: moeder en respve bestemoeder aenbeerft, etc. " ... alsoo de vordere erffgen van Ascke Metskes, oock erffgenaemen sijn van Rintie Folckerts, haer w: sone van de welcke haer onder anderen mede aenbeerft is 10 pondematen landen soo bij Steenharst als op Uitterdijcken gelegen ...".


Aesck trouwde met Folckert Johannes, zoon van Johannes Rompts van Rosema en Trijntje Harmens Cleveringa, vr 1606. (Folckert Johannes overleden vr 27-01-1621 in De Beij (Fr).)


Aesck trouwde vervolgens met Metscke Auckes, zoon van Aucke Wybrantsz en Hebel, vr 31-03-1625. (Metscke Auckes werd geboren in 1598 en overleed op 21-02-1670 in Kollum (Fr).)


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 24 augustus 1667, folio 329 verso.

2 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 20 december 1667, folio 335.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar