Aucke Wybrantsz
(-vr 1633)
Hebel
Metske Minnes, op de Uitterdijcken
(tussen 1537/1548-1613)
Hil Rintsedr Halbetsma
(ca 1550-1613)
Metscke Auckes
(1598-1670)
Aesck Metsckesdr
(ca 1587-1665)
Siouck Metskes

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jan Pieters Roda
2. Arrien Douwes

Siouck Metskes

  • Huwelijk (1): Jan Pieters Roda
  • Huwelijk (2): Arrien Douwes

  Bij het onderzoek

Is dit de Sieuwke Metskes die getrouwd was met Jan Pieters Roda en die samen land op de Uitterdijcken verkochten aan Rintie Joes & Aet Gatzedr. op 22-3-1659?

  Persoonlijke feiten

Boedelscheiding: op 24-08-1667, in Kollumerland (Fr). 1
Op huijden dato ondergeschreven compareerden Metscke Auckesz althans wonende op de Uitterdijcken, gesterckt met de notaris Aemilius Stephani sijn procureur, requirant ter eenre ende Folckert Metsckes voor hem selven, Jan Reijners Eijsinge als curator over Folckert Metsckes, naegelatene weeskint van w: Metscke Folckerts bij Aeltie Reijners in echte getogen, Auckien Rinses, weduwe van w: Sape Folckerts als moeder en wettige voorstanderse over Folckert Sapes haer soon, Wemel Tammes althans vrijster sijnde, een dochter van Tamme Folckerts voor haer selven, Antie Lijuwes geadsisteert met Nittert Wijtses, Rompck Johannes echte huijsvrouwe van Mient Poppes ende Antie Johannes, te echte hebbende Jacob Eesges, in desen met hare resp. mannen geadsisteert, ende de selve Mient Poppes en Jacob Eesges als curatores over Tierck Johannes, een soone van w: Johannes Folckerts, ende alsoo te samen 't recht door affstant becomen hebbende van Sijucke Metsckesdr, echte huijsvrouwe van Jan Pieters Roda, met consent en adsistentie van deselve, in dier qualiteit universale erffgenamen van w: Ass Metsckedr, in levene laeste huijsvrouwe van Metscke Auckes voorschreven en alsoo requireerden ter andere zijden, geadsisteert met de notarien E. Dominici en M. Jensma, omme te maecken staet en liquidatie, sampt scheijdinge en deelinge van den sterffhuijse en goederen, bij voorschreven Ass Metsckedr naegelaten en tusschen de requirant en requireerden dus lange in communione gestanden hebbende en tot Maij 1667 excluis genomen. Volgst verdeling. Actum den 24e Augusti 1667.


Siouck trouwde met Jan Pieters Roda.


Siouck trouwde vervolgens met Arrien Douwes.


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 24 augustus 1667, folio 329 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar