Poppe Sjoerds
(-vr 1656)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Gebbe Wijmersdr
2. Antie Mients

  • Harmen Poppes
  • Mient Poppes+
  • Gerrit Poppes
  • Antie Poppes+

Poppe Sjoerds

  • Huwelijk (1): Gebbe Wijmersdr vr 1612
  • Huwelijk (2): Antie Mients vr 1612
  • Overleden: vr 1656, Kollum (Fr)

  Bij het onderzoek


In Leeuwarden trouwt een Poppe Sioertsen in 1632 met Lijsbettie Gerrits te Wijns, hij afkomstig van Dongeradeel.
In 1629 te Kollumerland is een Poppius Jellema curator inzake erflater wijlen Luijttien Sioerts.

In de Hypotheekboeken Tietjerksteradeel staat: Wijmer Jouckesz en Aeltie Ewedr, el. te Bergum, verklaren 80 gulden schuldig te zijn tegen 6% rente aan Poppe Sioerdtsz en Gebbe Wijmersdr, el. wonende onder Kollum.

Op 22-5-1644 verklaart Alle Rinnerts onder Hardegarijp, mede voor zijn vrouw Beijtske Wijbedr, 1000 gulden schuldig te zijn aan Poppe Sioerds en Jebke Wijmersdr onder Kollum.

Een Poppe Sioerts is curator over de twee weeskinderen van wijlen Lutien Auts x Nieltie Cornelisdr op 1-2-1642 te Koll.l.

Zie ook bij Minne Hillebrands x Jelck Ipedr. op 21.4.1640 te Koll.l. En x Grietje Roeloffs.

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 12-02-1628, Kollumerland (Fr). 1
Haeie Hedmans curator, Minse Eemckes curator
Poppe Sioerts vader, Antie Mientsdr moeder

Voogdij: 07-11-1628, Kollumerland (Fr). Hille Pieckes voormomber
wijlen Arent Mients vader
Op verzoek van Poppe Sioerts
Haeie Hedmans
Minse Eemckes
Hindrick Mients wordt genoemd.

Voogdij: 19-11-1639, Kollumerland (Fr). Poppe Sioerts, woonachtig te Kollum curator, Eylert Louwes, woonachtig te Kollum curator
wijlen Hindrik Roeleffs vader, Jelck Jipes moeder

Zijn testament werd in 1656 ingeschreven. 2 Michiel Wijmers, woonachtig te Kollum, maakt in 1656 een testament op, dat in 1663 vastgelegd wordt door het Hof van Friesland. Op 8-8-1662 is sprake van een inventarisatie van de goederen van Geb Wijmers, weduwe van Poppe Sjoerds.
Later: Michiel Wijmers, woonachtig te Nijbert, curator bij testament d.d. 5 febr 1656
Pieter Johannes lakenkoper, woonachtig te Kollum, curator
w: Joucke Hijlckes, vader
Jan Jouckes, weeskind
Jepcke Jouckes, weeskind
Leijntie Jouckesdr, weeskind
w: Geb Wijmers, weduwe, grootmoeder en erflaatster
w: Poppe Sioerdts, grootvader


Poppe trouwde met Gebbe Wijmersdr, dochter van Wijmer Michiels en Sijbrigt Iwema, vr 1612. (Gebbe Wijmersdr overleden vr 08-08-1662 in Kollum (Fr).)


Poppe trouwde vervolgens met Antie Mients, dochter van Mient en Onbekend, vr 1612. (Antie Mients overleden vr 12-02-1628.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland. Datum: 12-02-1628.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar