Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Roeleff Jacobs
Thee
(-vr 1550)
Cornelis Dircks, bij Werffstermollen
(omstr 1551-vr 1627)
Luwcke Roeleffsdr
(-vr 1651)
Siuck Cornelis
(-na 1658)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Foecke Jans

  • Jan Foeckesz
  • Grietie Foeckedr
  • Brecht Foeckedr
2. Lieuwe Minnes
  • Wijbe Lieuwes+
  • Aeuck Lijuwedr
  • Cornelis Lieuues
  • Minne Lijuues+

Siuck Cornelis

  • Huwelijk (1): Foecke Jans vr 1614
  • Huwelijk (2): Lieuwe Minnes vr 1651
  • Overleden: na 1658

   Siuck was ook bekend als Luke, Luwcke en Suke.

  Persoonlijke feiten

Erfscheiding: 17-06-1631, Kollumerland (Fr). 1
Alsoo in den Heere versturven is Foecke Jans gewoont hebbende bij Warffster muellen onder den clockslach van Burum, achtergelaten hebbende 6 minderjarige weeskinderen die hij in echte geprocreert hadde bij Suke Cornelisdr sijn echte huijsvrouwe, nu te echte hebbende Lijeuue Minnesz haer anderde man, alesulx dat tuscchen voorschreven Suke en hare kinderen scheijdinge en delinge der goederen nodich gemaeckt mochte worden ten eijnde voors: Suke en voors: Lijeuue Minnes haer man mochten weten wat sij utten sterffhuijse hadden te trecken ende daarbenevens de 6 kinderen zoo feel sij voor vaders goederen de ene voor en de andere nae verfult hebbende de ouderdom van 16 jaeren utten sterffhuijse hadden te genijeten, omme daertoe te geraken soo is Willem Gerrijtsz wonende op de Ruijgewaert, de voorschreven kinderen oom bij den gerechte Collnt: voormont geordonneert en geauthoriseert, etc.

Ik moet dus op zoek naar de 6 kinderen van onze Suke. Willem Gerrijts zal een oom zijn aan de kant van Foecke Jans.
Wat dacht je ervan?

Geldzaken: 26-01-1638, Kollumerland (Fr). 2 Aldus gedaen, geinventariseert en beschrieven ter presentie ten versoecke en door aengeven als vooren, hebbende Wijtse Wijgers en Suke Cornelisdr bij haere .. verclaert, willens noch wetens, met verhoging ofte te veel aengegeven te hebben, met belofte indien hier naemaels tot haere kennisse mochte koomen, etc. In kennisse mijn commissaris handt, hier onder verteldt, op den 26e Januarij 1638. Jelis Eelckes.


Siuck trouwde met Foecke Jans vr 1614. (Foecke Jans overleden vr 17-06-1631 in Warfstermolen (Fr).)


Siuck trouwde vervolgens met Lieuwe Minnes, zoon van Minne Eintes en Yd Symonsdr, vr 1651. (Lieuwe Minnes overleden op 27-08-1651 in Hallum (Fr).)


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 17 juni 1631, folio 135.

2 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1637-1641, inv 72, folio 146.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar