Thomas Cornelis
(omstr 1580-vr 1653)
Aeuck Wolters
(-vr 1622)
Cornelis Thomas
(1606-vr 1660)
Trijntie Cornelis
(1610-na 1698)
Thomas Cornelis
(ca 1653-vr 1703)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Antie Arriens Boersma

2. Antie Dircks
3. Antje Jacobs
  • Jan Thomas
  • Jacob Thomas
  • Jan Thomas+
  • Sieuke Thomas
  • Thomas Cornelis

Thomas Cornelis

  • Geboren: ca 1653, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Antie Arriens Boersma vr 1677
  • Huwelijk (2): Antie Dircks circa 1686
  • Huwelijk (3): Antje Jacobs op 21-08-1698 in Visvliet
  • Overleden: vr 30-12-1703, Visvliet

  Bij het onderzoek

Aanvankelijk doopsgezind.

  Bij het overlijden

Zijn overlijden wordt gemeld bij de doop van zijn laatste kind, Thomas op 30-12-1703 te Visvliet.

  Persoonlijke feiten

Hij was boer op het Oosternieuwkruisland. Vanaf 1696 te Visvliet.

Voogdij: 27-04-1686, Kollumerland (Fr). Lieul Geerts, curator;
Scipio Faber, curator en aangetrouwde ooms van moederskant;
Tomas Cornelis, vader;
wijlen Antie Ariens, moeder;
Grietie Cornelis, weeskind.

Voogdij: 17-05-1686, Kollumerland (Fr). Over het 4-jarig kind van Minne Wybets Haijema bij wijlen Hiske Wubbes wordt als curator aangesteld Thomas Cornelis, als aangehuwde neef van moederszijde. Hij is dan getrouwd met NN.

Voogdij: 16-04-1687, Kollumerland (Fr). Tomas Cornelis curator
Tomas Heddes curator neven
Wijlen Marten Tomas vader
Lysbettie Jans Corlingh moeder
Tomas Martens oud 21 jaar weeskind
Jan Tomas? oud 11 jaar weeskind
Aetie Tomas? oud 9 jaar weeskind
Douwe Albers stiefvader tweede echtgenoot.

Hij bezat op 16-05-1688 in Kollumerland (Fr) eigendommen. 1
Tomas Cornellis ende Antie Dircks, echteluiden woonachtigh tot Collum doen proclameren ende te bode stellen seeckere 2 pondematen landts gelegen in een stuck van 5 pondematen waer af de copers de andere 3 zijn toebehorende, gelegen onder de clockslagh van den dorpe Burum bij Gerxbrugh, hebbende Sjoerdt Popkes als meijer ten oosten, westen en noorden ende Lammert Tammes ten suiden. Dit also in coop bekomen van Mienolt Gerrits en Grietie Geerts, echteln: wonende tot Visvliet voor de somma van 205 Cargls: van 20 Stvrs: het stuck. Coopbrief in dato den 11e April 1688. Huiden den III proclamatie omgekomen den 16 Maij 1688.

Hij was op 06-12-1696 lidmaat te Visvliet. Ingeschreven met attestatie van Collum.

Voogdij: 11-05-1697, Visvliet. 2 3
Thomas Cornelis, wonende bij Visvliet, wordt als volle oom van vaderswegen, aangesteld als curator over de minderjarige kinderen van Wouter Cornelis, in leven en overleden op het Nieuwkruisland, bij Sybrich Jans

Hij gebruikte in 1698 een achtste deel van een stuk land te Burum (Fr). Rinse Folkerts, 1/4
Thomas Heds Alma, 1/4
Tomas (Tamas) Cornelis, 1/8
Wouter Cornelis kinderen, 1/8
Menne Wybets Hayma, 1/4.

Hij gebruikte in 1698 eenvierde deel op het Nieuwkruisland te Nieuw Kruisland (Fr). 4 Thomas Cornelis wordt als erfgenaam van Cornelis Thomas voor een vierde deel eigenaar van 1 stem op het Nieuwkruisland.

Hij gebruikte van 1700 tot 1708 landerijen te Burum (Fr). 5 1700
Tomas Cornelis, eijgenaar voor de helfte en Wouter Cornelis erven voor de andere helfte van 11 pondematen lants, hebbende de wech ten oosten en Rinse Folckerts ten westen, schiet 3 florenen en 3 oort, dus 3-21-0

1708
Eigenaar is Tomas Cornelis erfgenamen voor de ene helft en Wouter Cornelis erfgenamen voor de andere helft. Bruiker: Willem Wouters c.u.
Omschrijving: een sathe lands vlgs het oud register 41 pondm. Naastgelegen ten oosten Jan Corlings cum soc. ten westen Epo van Aylva cum uxore. Bedrag: 15-.


Thomas trouwde met Antie Arriens Boersma, dochter van Arjen Jans Boersma en Griet Gerrits Roorda, vr 1677. (Antie Arriens Boersma overleden vr 27-04-1686 in Kollumerland (Fr).)


Thomas trouwde vervolgens met Antie Dircks circa 1686. (Antie Dircks overleden in Kollum (Fr).)


Thomas trouwde vervolgens met Antje Jacobs op 21-08-1698 in Visvliet. (Antje Jacobs werd geboren in Kollum (Fr).)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1687-1728, inv. 111, folio 21.

2 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17.

3 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. Over het 4-jarig kind van Minne Wybets Haijema bij wijlen Hiske Wubbes wordt als curator aangesteld Thomas Cornelis, als aangehuwde neef van moederszijde. Hij is dan getrouwd met NN.

4 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 1698

Thomas Cornelis wordt als erfgenaam van Cornelis Thomas voor een vierde deel eigenaar van 1 stem op het Nieuwkruisland.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Floreenregister van Kollumerland over 1700 en 1708 Burum.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar