Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Roeleff Jacobs
Thee
(-vr 1550)
Cornelis Dircks, bij Werffstermollen
(omstr 1551-vr 1627)
Luwcke Roeleffsdr
(-vr 1651)
Johannes Cornelis

 

Gezin

Johannes Cornelis

  Bij het onderzoek

Curator en oom van Taecke Tonis weeskind van Tonis Cornelis en Ipck Taeckes, d.d. 28-1-1653.
Curator van Wyger Dircx en Cornelis, weeskinderen, d.d. 14-10-1628.

Oom van Sytze Jans, de zoon van Jan Reinersz & Rinsck Wolters.

Ook als Joes Cornelis? soms curator...

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 14-10-1628, Kollumerland (Fr). 1
Op huijden den 14e Octobris 1628 is Jos Conelisz ten versoecke van Broer Wijgers cum socijs bij den gerechte Collnt: curator calculi geordonneert en geauthoriseert over Wijger en Cornelis Dircks zoonen, om te ontfangen behoorlijcke rekeninge en aenwijsinge van d' selve kinderen vaders en moeders goederen bij gemelte Broer, Thomas en Jacop Cornelis geadministreert om welcx wel en getrouwelijcke te bedienen, etc. Hij Jos Cornelis gepresteert heeft den behoorlijcke eedt en belofte van getrouwigheit daartoe staen aen handen van grietman Rinia.


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1627-1635, inv. 15, folio 67 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar