Cornelis Dircks, bij Werffstermollen
(omstr 1551-vr 1627)
Luwcke Roeleffsdr
(-vr 1651)
Wolter Aerijs
(-na 1644)
Trijn Jansdr
Thomas Cornelis
(omstr 1580-vr 1653)
Aeuck Wolters
(-vr 1622)
Cornelis Thomas
(1606-vr 1660)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Trijntie Cornelis

Cornelis Thomas

  • Geboren: 1606, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Trijntie Cornelis op 26-03-1649 in Kollumerland (Fr)
  • Overleden: vr 02-05-1660
  • BegravenMan: Burum (Fr)

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 31-05-1653, Kollumerland (Fr). 1
"... Op 31 mei 1653 worden Cornelis Thomas (van vaderswegen) en Wybet Minnes Haijema (van moederswegen) aangesteld als voormombers over Taecke Thomas en zijn 3 minderjarige zuster en broers.

Hij gebruikte vr 1660 landerijen te Nieuwkruisland (Fr). 2
"... In 1698 zijn de erfgenamen van Cornelis Thomas eigenaars van stem 1 op het Nieuwkruisland: Trijntje Cornelis, weduwe van Marten Johannes voor de helft; Thomas Cornelis een vierde deel; de kinderen van wijlen Wouter Cornelis bij Sybrig Jans eveneens een vierde deel. Genoemde Sybrig Jans met haar tweede man Engbert Jans boert op deze stem. In 1728 is de zoon Willem Wouters boer op deze stem. Deze stem, waar Cornelis Thomas dus ook boer op geweest zal zijn, was groot 41 pondematen".

Op 02-05-1660 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 3
Op huijden dato onderges: sijn Sijbe Mintiesz, dorprechter van Hantumhuijsen en Eelcke Harckes mede aldaar, ten versoecke van Trijntie Cornelisdr, weduwe van w: Cornelis Tomas, als moeder en voorstanderse over haere minderjarige weeskinderen bij gedachte Cornelis Tomas in echte getogen, ende haer ad secunda vota begeven hebbende met Marten Johannes, haer tegenwoordige echte man, ten overstaen van veelgemelte Heere commissaris, tot curatores divisionis over voors: weeskinderen haere personen en goederen geordonneert en geauthoriseert, omme beneffens voors: Trijntie Cornelisdr, te procederen tot staet en liquidatie, sampt ontscheijdinge en delinge van den sterffhuijse en goederen bij gemelte Cornelis Tomas achtergelaten en metter doodt ontruijmt en voor alsnoch tusschen voors: weduwe en kinderen in communione staende, om welcke curatele wel en ter goeder trouwe te bedienen, hebben sij Sijbe Minties en Eelcke Harckes elcks de behoorlijcke eede daer toe staende, in handen van welgedachte heere Commissaris hebben gepraesteert op den 2e Maij 1660.

Op 07-05-1660 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 4
Inventarisatie en beschrieving gedaen en gemaeckt ten versoecke van Eelcke Heerckes ende Sijbe Minties, Rechter en Ontfanger, beijde woonachtig onder de clockslagh van den dorpe Hantum, als geauthoriseerde curatores divisionis over de minderjarige weeskinderen van w: Cornelis Tomas bij Trijntie Cornelisdr in echte geprocreert ende dat van den sterffhuijse en goederen bij voors: Cornelis Tomas achtergelaten en tusschen voors: weeskinderen en Trijntie Cornelis, tegenwoordig ten echte hebbende Marten Johannes, haer echte man, in communione staende en dat alles door aengeven van Trijntie voors: op den 7e Maij 1660

Olderdom van de kinderen
Wolter Cornelis oldt in 't 11e jaer; Tomas Cornelis oldt in 't 7e jaer.


Cornelis trouwde met Trijntie Cornelis op 26-03-1649 in Kollumerland (Fr). (Trijntie Cornelis werd geboren in 1610 in Burum (Fr) en overleed na 1698 in Warfstermolen (Fr).)


Bronnen


1 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 31 mei 1653 en 2 mei 1660.

2 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 17. 1698.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 18, folio 28. Authorisatie.

4 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1657-1661, inv. 79, folio 294 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar