Dirck
Dirck Dircks, glasmakersgezel
Trijntie Taeckesdr
(-vr 1675)
Luwe Dircks, aen Schalcke Dam
(-vr 1675)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Grijttie Heddes

Luwe Dircks, aen Schalcke Dam

  • Geboren: De Beij (Fr)
  • Huwelijk (1): Grijttie Heddes
  • Overleden: vr 29-01-1675, Schalkedam (Fr)

   Luwe was ook bekend als Lieuwe Dercks.

  Bij het onderzoek

Twijfelachtig of deze Lieuwe Dircks wel de curator kon zijn in de akte van 21-5-1634, want dan zou hij erg jong zijn geweest: geboren na 1628, dus 6 jaar oud. Hoort deze Lieuwe niet thuis als broer van Romcke Dirx?

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 21-05-1634, Achtkarspelen (Fr).
Dirk Dirx
te Ternaard, curator;
Wyger Wobbes te Dokkum, curator;
w: Tierck Wygers op de Horne onder Buitenpost, vader;
Geertie Dirxdr, moeder;
Romcke Dirx, voormond;
Lyuwe Dirx, voormond.

Erfscheiding: 07-08-1647, Kollumerland (Fr).
Lieuwe Dircks
, curator ad actum divisionis;
Thije Roeloffs, idem over de 7 kinderen van
w: Romcke Dircks, vader;
Aeltie Jansdr, moeder;
Dirck Romckes, 21 jaar, zoon assisteert.

Erfscheiding: 29-01-1675, Achtkarspelen (Fr). 1
Reeckeninge, bewijs en reliqua, gedaen en genomen ten overstaen van Ed: Here Petrus van Mejontzma, grietman over Achtcarspelen, in desen als commissaris, bij Eppe Dircx coopman en harbargier op Nieuwe Zijll als geauthoriseerde curator over w: Luwe Dircx en Grijttie Heddes, in tijden echtelieden aen Schalcke Dam woonachtigh, minderjarige weeskinderen, met namen Dieuwercke, Gertien, Trijntie en Romckjen Luwes drs, van ontvangh en uitgave welcke den rendant zedert overlijden van voors: weeskinderen bestemoeder Trijntie Teeckesdr die te vooren het bewint hadde van voors: weeskinderen goederen heeft gehadt, alsmede van goederen en administratie over voors: weeskinderen, van voornoemde beste moeder aengecomen, mitsgaders om aenwiesinge te doen, waer inne tegenwoordigh over voors: weeskinderen vaeders, moeders als bestemoeder goederen sijn bestaende, dit alles ter praesentie van Theunis Jansen als geauthoriseerde curator ad hunc actum calculi die de reeckeninge voorts gestelt bij Carlgs: van 20 Stvrs: 't stuck, alles in manieren als volgende.

En dan te weten waarinne de voors: weeskinderen vaders en moeders goederen sijn bestaende, soo dient geconsidereert de selve te bestaen vooreerst in de afcoop huisinge, schuire, hovinge, bomen en plantagie cum annexis, sampt vordere meijerlijcke gerechtigheit, alles conform de coopb: onder den rendant berustende.

Tredende dan voorts tot aenwiesinge van voors: Trijntie Teeckes, der kinderen beste moeders goederen, soo geblijckt uit den inventaris van den 28 9ber 1670 bij den E Jan Pijtters, doen maels secretaris over den gerechte van Visvliet genomen dat des selfs vaste goederen bestaen, eerstens in seeckere huisinge, bestaende in 2 camers en schuire, sampt hovinge, bomen en plantagie in de gebuirte van Visvliet, volgens coopbrief daar af sijnde; met noch 5 1/2 pondematen landts gelegen bij Visvliet; noch seeckere 3 pondematen landts gelegen op de Beij met sijn lasten er op sorterende.

Ende om voorts te weten waar inne voors: Trijntie actien en crediten verder mochten bestaen, soo dient aangewesen dat Theunis Jansen volgens handtschrift deselve ten achteren is van dato den 1e Maij 1669 de somma van 650 Cargls.

Wijders dient pro memorie dat de weeskinderene w: ouderen aen voornoemde Trijntie Teeckes, haer moeders respv: schoonmoeders, ter saecke verschotene penningen sijn plichtige geweest en noch de kinderen in haer plaetse, ongeveer en nae beste kennisse sonder eenige handtschrift, op goedt vertrouwen tusschen kinderen en kinderen, een somma van 2800 Cargls.

Hierna volgen de ontvangsten en uitgaven van 1670 t/m 1674, met een rsum op folio 517.
Aldus gedaen, geregistreert bij mij onderges: secretaris Nicolaus Baij. Actum den 4e Februarij 1675.

Erfscheiding: 26-05-1682, Schalkedam (Fr). 2
Op huiden den 26 Maij 1682 compareerden Dieuwerke Luwes, huisvrouwe van Dirck Wiegers bij Schalkedam onder de clockslag van Augustinusga in dese gerechte, met deselve Gertie Luwes, huisvrouwe van Minse Eijsses tot Munnekezijl en molenaar aldaer geadsisteert met deselve, Hendrick Lammerts, cuijper tot Gerxclooster als curator ad hunc actum over Antie en Romck Luwes, in dier qlt: kinderen en erfgenamen van w: Luwe Dircx en Grijttie Hiddes, hun w: ouderen versturven op Schalkedam en heeft de mede comparant Dirck Wiegers gedaen reeckeninge van sijn ontvangh en uitgave dien hij soo over de boedel van Luwe Dircx, hun w: vader als ook van w: Eppe Dircx, hun oom, heeft gehadt, is bevonden voor eerst en gebleecken dat hij Dirck Wiegers volgens slot van reeckeninge van dato den 24e 8ber 1681 voor 't gerechte van Oosterdeel Langewout gevallen ontvangen heeft uit de boedel van Eppe Dircx, etc, etc.
Volgt verdeling over de weeskinderen Antie Luwes, Romck Luwes, Gertie Luwes.

Erfscheiding: 11-08-1685, Achtkarspelen (Fr). 3
Op huiden den 11 Augusti 1685 compareerden Dirck Wiegers bij Schalkedam en Hendrick Lamberts tot Gerxclooster, tesamen als curatoren over Gertie Louwes, huisvr: van Minse Eises, molenaar tot Munnekezijl, Antie en Romck Louwes, huisvrouwen van Cornelis Ennes en Jan Hendricx, beijde tot Burum en in desen geadsisteert met deselve hunne respve: mannen en heeft de mede requirant Dirck Wiegers die allene den ontvanghg en uitgave heeft gehadt, aen een ijder der requireerden gedaen, reckeninge, bewijs en reliqua, etc. etc.


Luwe trouwde met Grijttie Heddes, dochter van Hed en Onbekend. (Grijttie Heddes overleden vr 26-05-1682 in Schalkedam (Fr).)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 489. Actum den 29e Januarij 1675.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 745.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Akten van Scheiding Achtkarspelen 1662-1692, inv.72, folio 826.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar