Jucke Wytsma
(-vr 1606)
Rinsck Wijertsdr
Aries Wolters
(-vr 1605)
Reynsck Juckes Wytsma
(vr 1584-)
Wolter Aerijs
(-na 1644)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Trijn Jansdr

Wolter Aerijs

  • Huwelijk (1): Trijn Jansdr vr 15-05-1599
  • Overleden: na 1644

   Wolter was ook bekend als Wolter Aerjens.

  Bij het onderzoek


Op 15-5-1599 is Wolter Aerijsz al enige tijd getrouwd met Trijn Jansdr. Van wie zou zij nu de moeder zijn? In de betreffende akte, over 8 pondematen land op de Uiterdijken, staat ook dat Jacop Roeleffsz was getrouwd met Geertzen Dircxdr.

Er zijn mogelijk twee Wolters Aries... De ene is o.a. zijlvoogd te Burum en Visvliet en vaak curator in voogdijzaken Kollumerland. Zo ook bv in de zaak Tierck Lijuwes en Moegh Harmens tegen jonkvrouw Tietscke Groestra...

[TvdLeij]
Wolter Aris (soms Wolter Aerjens) wordt regelmatig vermeld in het register betalingsordonnanties ontvanger generaal kloostergoederen. De laatste vermelding is van februari 1644. Hij moet hierna zijn overleden. 1

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 13-05-1595, Kollumerland (Fr). 2
Focko Harmens tutor
w: Folckert Harmens vader
Hill Jans moeder
Rekening van Wolter Aeris

Hij was op 14-06-1598 te Kollumerland (Fr) betrokken bij een rechtszaak. 3 Jacop Jansz op 't Nieulant noie .. , impt, contra Dirck Freercxz, gedaagde.

Gesien bij den gerechte van Collnt het proces voor den selven gerechte, ongedecideert hangende tuijschen Jacop Jansz woonende op 't Nieulandt als voormondt over w: Jacop Ebels weeskijnderen en Trijn Jacops weduwe voor haer selven, nu echte huijsvrouwe van Wolter Aerisz, impten ter eenre. Op en tegens Dirck Freercxz, gedaagde ter andere zijden.

Misschien is Trijn Jacobs de vrouw geweest van Wolter Aeris in plaats van Trijn Jansdr.
Ze was in ieder geval weduwe in 1598
En wie was Jacob Ebels? Zie Jacob Aebles, te Groot Aduard en Niezijl, samen met Dirck Freercks.

Quaclappen Hof van Friesland 1589
Vermeld: Jacob Eebles, voogd van Dirck Frericx

Waarschijnlijk een foutje van de scriba en is het Trijn Jans en is Jacop Jans haar broer en Jacob Ebels haar eerste man.

Hij gebruikte op 15-05-1599 landerijen te Kollumerland (Fr). 4
Jacop Roeleffsz en Geertzen Dircxdr, echtel: en
Wolter Aerijsz
en Trijn Jansdr, insgelijcx echteluijden
doen tesamen proclameren en te boode stellen seeckere 8 pondematen landts gelegen op de Uijtterdijcken onder de clockslach van Collum, de backers fenne genaempt, hebbende de olde dijck ten noorden, Ipe Jansz landen ten westen, Jacop Roeleffsz eigen landen ten suijden en Francema landen ten oosten ten naesten. Huiden het III gebodt omgecomen den 15e Maeij 1599.

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 20-05-1606, in Kollumerland (Fr).
Tierck Lyuus
te Kollum curator over vijf kinderen;
Wolter Aeris te Burum curator;
w: Rensck Aerisdr moeder;
Jacob Dircx vader.

Hij woonde op 20-05-1606 te Burum (Fr).

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 27-01-1607, in Kollumerland (Fr).
Wolter Aeris
voormomber over twee kinderen;
w: Jucke Wytsma vader;
Tierck Lyuwes assistent.

Van 1612 tot 1644 was hij zijlvoogd, dijkgraaf en timmerman te Burum (Fr).

Geldzaken: Register betalingsordonnanties ontvanger generaal kloostergoederen, 1612-1644, Kollumerland (Fr). 5 " ... Pieter Reijns ende Wouter Aeris silvoechden ende dijckgraeven ijder ordonnantie om redenen volgens het avijs vande ontvanger Hendrici die van 15 daelders is 30 daelers ...".

"... Wolter Arijs ende Pieter Reijns sijll vester van Burum ende Vijsvliet ordonnantie ter saecke vande reparatie aen Munckezijll inde jaren 1615 ende 1616 gedaen ter somma van 84 2 st ...".

"... Wolter Aris silvoocht tot Burum hem om redenen nae voorgaende gebruijck ordonnantie gepasseert ter somma van 20 daler ...".

"... Pieter Reijns ende Wolter Aerjens sijlvesten van Gersclooster ende Burum ter saecke van henne vacatien ende daer opgevolde liquidatie geaccordeert 74 14 st ...".

"... Wolter Aerjens sijllvest tot Burum die somma van 25 hem om redenen gepasseert dus hijer 25 ...".

"... Wolter Ariens sijlvester tot Burum over expensen ende reparatie aen Muncke zijll 108 ..."

Boedelscheiding: op 17-03-1618, in Kollumerland (Fr).
Wolter Aerijs
curator ivm boedelscheiding tegen Tietscke;
w: Tierck Lyuwes vader;
Moegh Harmensdr moeder;
w: Lyuwe Lyuues erflater;
Jonkvr. Tietscke Groestra (komt ws van Grovestins, zie HdW 885).
Gekasseerd 22 dec. 1618;

Erfscheiding: 25-05-1619, Kollumerland (Fr).
Het kind van Jan Reiners en Rinsck Woltersdr wordt niet met name genoemd; de curatoren zijn: Wolter Aeris, Aesge Sijtties en Tomas Cornelis.

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 08-10-1622, in Kollumerland (Fr).
Wolter Aerijs
, curator;
Aesge Sytties, curator over het kind van
(ws bedoeld: samen curator, als Thomas Cornelis de vader is...)
w: Aeuck Woltersdr, moeder;
Op verzoek van Thomas Cornelis.

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 30-09-1623, in Kollumerland (Fr).
Wolter Aeris
curator;
Juke Jacobs 20 jaar, weeskind;
Dirk Jacobs broer, assistent.

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 20-05-1628, in Kollumerland (Fr).
Wolter Aerys
voormomber;
Aerys Wolters voormomber;
Joannis Cornelis voormomber;
Sytse Jans 14 jaar weeskind;
Rinsck Woltersdr moeder;
w: Jan Reiners vader;
Op verzoek van Attie Sickema weduwe van Jan Reiners.

Geldzaken: 19-06-1634, Kollumerland (Fr). 6
Roeloff Roeloffsz voor mij selven ende onder verbant mijnder goederen de rato caverende voor Anne Jansdr, mijn tegenwoordige echte huijsvrouwe, lije en bekenne schult schuldich te weesen Wolter Arisz en Trijn Jansdr echteln: wonende onder de clockslach van Burum de somma van 170 dalers de daler 30 Stvrs: doende, rijdende en heercomende uijt oorsaecken van gereede verschotene penningen. Opten 19e Junij 1634.


Wolter trouwde met Trijn Jansdr, dochter van Jan en Onbekend, vr 15-05-1599.


Bronnen


1 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Waarschijnlijk.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B4 Aktedatum: 13-05-1595.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Sententieboek Kollumerland. Pronunciatie dagh geholden den XIIIIe Junij 1598, folio 32.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1596-1603, inv. 106, folio 229.

5 Rechterlijke Archieven Friesland, Ontvanger Generaal Soort registratie: Ontvanger Generaal inschrijving. Aktedatum: 1612 en 1616.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Hypotheekboek Kollumerland, aktedatum 19 juni 1634, folio 43:1.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar