NN
(ca 1500-)
Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Cornelis Dircks, bij Werffstermollen
(omstr 1551-vr 1627)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Luwcke Roeleffsdr

Cornelis Dircks, bij Werffstermollen

  • Geboren: omstr 1551, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Luwcke Roeleffsdr vr 1580
  • Overleden: vr 1627, Warfstermolen (Fr)

  Algemeen

Hij is een Stamoudvader. Zijn broer Jacob Dircks is een Stamovergrootvader. Zij staan dus samen in deze kwartierstaat. Beiden aan mijn vaders kant. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

"... Op 5 maart 1605 worden Cornelis Dircks en Pieter Harmens Cleveringa beiden als 'bloedvrienden' genoemd van Jacob Jans op het Nieuwland. Deze Jacob Jans was getrouwd met Aelcke, een dochter van Cornelis Wymers. Op 17 april 1612 kopen Cornelis Dircx en Luuke Roelefs twintig pondematen land, 'zoe greidlandt als boulant' onder Burum. Op 14 april 1618 is Cornelis Dircks, dan wonende bij de Werf, curator over Jan en Pieter Jacobs, mogelijk kinderen van bovengenoemde Jacob Jans. Op 28 april 1620 is Cornelis Dirx, wonende bij Warfstermolen, met Jan Coops te Leens in de Marne, curator over Jacob, zoon van Evert Jans, in leven op de Ruigewaard". Cit. De Poel. 1

  Persoonlijke feiten

Hij bezat op 14-09-1596 drie pondematen lants te Burum (Fr). 2
Cornelis Dirckx en Luwcke Roeloffsdr, echtelieden doen te bode stellen seeckere 3 pondematen lants, doch hoe groot en cleijn, deselve zijn gelegen onder de clockslach van Burum, hebbende Wybet Sijmens landen aldaer ten oosten, Buwe Tiercxz Buma verkogte landen ten zuijden en Pieter Hermens landen ten westen, ten naesten, metten behoorlijcke lasten daarop resorterende. Sulx zij echtelieden deselve in cope verkregen hebbende van Jacob Roeloffs en Albert Roeloffs, gebroeders woonende op 't Oosternieuwe Cruijslant onder de clockslach van Burum voorschreven, agerende in haer eijgen saecken ter eenre, en Lieuwe Jansz als man en voocht van Thee Roeloffsdr zijn tegenswoordige echte huijsvrouwe ter andere zijden, voor de somma van 142 Goudgls: de gulden 28 Stvrs: doende, namentlijck Jacobs anpart voor 44 Goudgls: Lieuwe Jansz anpart voor 48 Goudgls: en Alberts anpart voor 50 Goudgls. Huijden het III gebodt omgecomen den 14e september 1596.

Voogdij: 15-06-1602, Kollumerland (Fr).
Cornelis Dircx
en Jacob Dircx, gebroeders, zijn curatoren over de drie kinderen van
w: Jurrien Juckes, vader;
Trijn Dircxdr, moeder.

Voogdij: 05-03-1605, Kollumerland (Fr). 3
Cornelis Wymerts
, bestevader en voormond kinderen van
w: Jacob Jans, vader opt Nieulant bij
Aelcke Cornelisdr, moeder;
Pieter Harmens Cleveringe en Cornelis Dircks zijn bloedvrienden van de vader. Gekasseerd d.d. 8 mei 1606

Hij gebruikte circa 03-10-1617 landerijen te Kollumerland (Fr). 4
Cornelis Dircx soon en Luwcke Roeleffsdr, echteluiden, doen proclameren en te bode stellen de gerechte vijftepart van 2 pondematen landts en een ..deel gelegen onder de clockslach Burum, over hooch en leegh en ongescheiden en ongedeelt in 14 pondematen, doch hoe groot en clein deselve moge wesen, bij Tiaert Franses soon aldaer meijerwijse gebruickt, waar aff deselve en de erffgenamen van w: Pieter Harmensz Cleveringe, Hintse Reins soon en sijn huisvrouwe dese proclamanten selfs met vercopers en susters en broeders d'andere parten toebehoren, hebbende voors: 14 pondematen Rompt Bauckes ten oosten, Taecke Wijbets ten noorden, proclamanten selffs ten westen en Jan Jans op 't Hoogh ten suijden, ten naesten. Sulx bij deselve in cope becomen van Marij Albertsdr, echtehuijsvrouwe van Willem Gerrijtsz wonende op Oxwerdt, metter selve geadsisteert voor de somma van 50 Daler, die daler XXX Stvrs: doende, zijne huijden het 3e gebodt omgecomen den .. (de datum helaas slecht leesbaar, vermoedelijk 3 october 1617.

Erfscheiding: 14-04-1618, Kollumerland (Fr). 5
Hij was curator, woonachtig bij de Werf, over de weeskinderen Jan Jacobs en Pieter Jacobs. Op verzoek van Gerrijt Egberts.

Hij gebruikte op 27-10-1618 landerijen te Kollumerland (Fr). 6
Burum. Cornelis Dircx soon en Luwcke Roeleffsdr, echteluiden wonende bij Werffstermoelen, doen proclameren en te bode stellen seeckere vier gerechte vijfteparten van 2 pondematen landts en een ..deel landen, doch hoe groot en clein deselve moge wesen, gelegen over hooch en leegh en ongescheiden en ongedeelt in een fenne van 14 pondematen onder de clockslach Burum, dese proclamanten selfs, Hintse Reinsz van wegen sijn huijsinge, en erffgenamen van w: Pieter Harmensz ... toebehoren, hebbende de voors: fenne de copers selfs ten westen, Jan Jans op 't Hoogh ten suijden, Rompt Baeuckes ten oosten en Taecke Wybets ten noorden, ten naesten. Sulx bij echteluiden en proclamanten deselve in cope becomen van Nittert Jansz en Jacob Roeleffsz als geauthoriseerde curatoren tot en over de vier on? jarige weeskinderen van w: Albert Roeleffsz en Trijn Aeblesdr, in leven echteluiden op 't Nieuwlant, voor de somma van 200 Daler, die daler XXX p: lopen gelt doende, en 8 rijxe dalers. Huijden het 3e gebodt omgecomen den 27 octobris 1618.

Hij gebruikte op 22-01-1622 landerijen te Kollumerland (Fr). 7 Collum.
Cornelis Dircxz
en Luke Roeleffsdr, echteluiden wonende bij Warffstermoelen onder de clockslach van Burum, doen proclameren en te bode stellen seeckere 11 ofte 12 pondematen lants, gelegen in de Uijtterdijcxster Cluft onder de clockslach van Collum, in twee stucken aen melcanderen responderende, hebbende de Pomp Rijdt aldaer ten oosten, Jr. Keimpo van Donia landt ten suijden, Lijuwe Harmens weduwe als bruijckersche van d' kercke landt van Collum ten westen en voor een deel ten noorden ende Coene Reiners gecogte parceel landts voorts ten noorden, ten naesten. Sulx bij echteluiden en proclamanten deselve in cope becomen van Aeuckien Pietersdr, echte huijsvrouwe van Gijsbert Jans de Veen, nu woonachtig in Homsterlandt toe Nijesone [Niehove?], bij consent van deselve haer man, voor de somma van 2000 Ggls: de gulden 28 Stvrs: doende en 2 olde golden rosenobels (goudstuk van ca 8 gulden). Huijden het 3e gebodt omgecomen den 22e Janrij 1622.

Voogdij: 21-01-1651, Kollumerland (Fr).
Freerck Alberts
, woonachtig te Nijehove curator ad actum divisionis;
w: Dirck Cornelis, woonachtig te Nijehooff, vader;
w: Lucke Roelifsdr grootmoeder en erflater;
Op verzoek van Pijter Cornelis, oom.

Op 05-02-1651 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 8
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen en genoomen bij ons, Jonkheer Ritske van Eijssinga, Grietman over Collnt: en het Nieuwe Cruijslant en Nicolaum (Nicolai) Wiersma, secretaris aldaer, ten versoecke van Suke (Siucke) Cornelisdr, huijsvrouwe van Lieuwe Minnes, in deesen metter selve geadsisteert, Heere Ritses, geauthoriseerde curator over Aefke Cornelisdr minderjarige weeskinderen gevoecht met Jan Freerx, Sijwert(?) [ws Frericks van de Mieden = Uithuizermeeden] zijn broeder, voors: kinderen [waarschijnlijk staat hier: Cornellis Coenes] zijn huijsvrouwe, Freerck Alberts geauthoriseerde curator ad hunc actum over de minderjarige weeskinderen van w: Dirck Cornelis en mede .. .. gesterckt met Eltien Jacobs, weduwe van voornoemde Dirck Cornelis, Trijntie Cornelis, huisvrouwe van Sippe Wijgers, Roelif Cornelis voor hem selven, Pijter Cornelis, mede voor hem selven, Dieuwer Cornelis, echte huijsvrouwe van Pijter Alberts op 't Nieuwlant met adsistentie van deselve en Enne Jacobs, curator quo ad divisionem hunc over de minderjarige weeskinderen van w: Jan Cornelis, gewoont hebbende bij Werfstermeulen, geadjungeert met Aeltie Reijnersdr, kinderen moeder, tesamen kinderen en kints kinderen van w: Luke Roelifs, naegelatene weduwe van w: Cornelis Dircks, in levene gewoont hebben bij Werfstermeulen en dat van inboelen ten huijse van Lieuwe Minnes, ... zijn Luke is overleden en de roerdende goederen bij haer achtergelaten, door aengeven van Suke Cornelis en de andere kinderen, alle hier bij praesent. Actum den 5e Febrij 1651.
Onder Vaste goederen:
Acht pondematen lants gelegen bij Burum, hebbende Trijntie Cleveringa, weduwe van w: de Heere Rosema ten oosten, Rompt Bauckes ten westen, bij olde Jan Cornelis gebruickt, te huir doende jaarlyx 80 goltgls:
Drie pondematen lants leggende aen hooge colck naest aen Visvliet aen Burumer vaert aldaer, de vaert ten suijden, .. aen .. andere landen, bij Pijter Alberts tot Burum werdende gebruickt, jaarlyx te huijr doende 30 goltgls:

Onder Inschulden:
Olde Jan Cornelis 80 goltgls:
Pijter Alberts tot Burum 30 goltgls:

In de kantlijn folio 418 verso:
En alsoo de erfgenamen ofte andersints de acht kinderen alle gelijcke partien hebben genooten, etc.. En heeft Aeltie Reijners hier bij praesent zijnde, protesteert dat deesen haer naemaels mede sal sijn en blijven onschadelijck. Actum den 23e Julij 1651.


Cornelis trouwde met Luwcke Roeleffsdr, dochter van Roeleff Jacobs en Thee, vr 1580. (Luwcke Roeleffsdr overleden vr 05-02-1651 in Warfstermolen (Fr).)


Bronnen


1 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. 5 maart 1605.

2 Kollumerland Proclamatieboek, Proclamatieboek Kollumerland 1596-1603, inv. 106, folio 26.

3 Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B8, aktenr. 196, aktedatum 5 mrt 1605.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1616-1631, inv. 107, folio 96.

5 Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B10, aktenr. 515, aktedatum 14 apr 1618.

6 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1616-1631, inv. 107, folio 80 (ook folio 161).

7 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland 1616-1631, inv. 107, folio 134 verso (folio 272).

8 Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1647-1651, inv. 75, folio 412 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar