Roeleff Jacobs
Thee
(-vr 1550)
Luwcke Roeleffsdr
(-vr 1651)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Cornelis Dircks, bij Werffstermollen

Luwcke Roeleffsdr

  • Huwelijk (1): Cornelis Dircks, bij Werffstermollen vr 1580
  • Overleden: vr 05-02-1651, Warfstermolen (Fr)

   Luwcke was ook bekend als Lueke Roelofs.

  Bij het onderzoek

Door het wegvallen van de Siccama-tak (zie Antie Luwes & Cornelis Ennes Wiersma) moest ook Thee Roeleffsdr buiten deze kwartierstaat blijven. Maar doordat stambetovergrootvader Thomas Cornelis een zoon was van Luwcke Roeleffsdr, de zuster van Thee, blijft hun nog onbekende vader Roeleff toch bovenaan staan als stamoudgrootvader. Deze ontdekkingen zijn gedaan door Taeke van der Leij.

  Persoonlijke feiten

Op 05-02-1651 werd in Kollumerland (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 1
Inventarisatie en beschrijvinge gedaen en genoomen bij ons, Jonkheer Ritske van Eijssinga, Grietman over Collnt: en het Nieuwe Cruijslant en Nicolaum (Nicolai) Wiersma, secretaris aldaer, ten versoecke van Suke (Siucke) Cornelisdr, huijsvrouwe van Lieuwe Minnes, in deesen metter selve geadsisteert, Heere Ritses, geauthoriseerde curator over Aefke Cornelisdr minderjarige weeskinderen gevoecht met Jan Freerx, Sijwert(?) [ws Frericks van de Mieden = Uithuizermeeden] zijn broeder, voors: kinderen [waarschijnlijk staat hier: Cornellis Coenes] zijn huijsvrouwe, Freerck Alberts geauthoriseerde curator ad hunc actum over de minderjarige weeskinderen van w: Dirck Cornelis en mede .. .. gesterckt met Eltien Jacobs, weduwe van voornoemde Dirck Cornelis, Trijntie Cornelis, huisvrouwe van Sippe Wijgers, Roelif Cornelis voor hem selven, Pijter Cornelis, mede voor hem selven, Dieuwer Cornelis, echte huijsvrouwe van Pijter Alberts op 't Nieuwlant met adsistentie van deselve en Enne Jacobs, curator quo ad divisionem hunc over de minderjarige weeskinderen van w: Jan Cornelis, gewoont hebbende bij Werfstermeulen, geadjungeert met Aeltie Reijnersdr, kinderen moeder, tesamen kinderen en kints kinderen van w: Luke Roelifs, naegelatene weduwe van w: Cornelis Dircks, in levene gewoont hebben bij Werfstermeulen en dat van inboelen ten huijse van Lieuwe Minnes, ... zijn Luke is overleden en de roerdende goederen bij haer achtergelaten, door aengeven van Suke Cornelis en de andere kinderen, alle hier bij praesent. Actum den 5e Febrij 1651.

Onder Vaste goederen:
Acht pondematen lants gelegen bij Burum, hebbende Trijntie Cleveringa, weduwe van w: de Heere Rosema ten oosten, Rompt Bauckes ten westen, bij olde Jan Cornelis gebruickt, te huir doende jaarlyx 80 goltgls:
Drie pondematen lants leggende aen hooge colck naest aen Visvliet aen Burumer vaert aldaer, de vaert ten suijden, .. aen .. andere landen, bij Pijter Alberts tot Burum werdende gebruickt, jaarlyx te huijr doende 30 goltgls:

Onder Inschulden:
Olde Jan Cornelis 80 goltgls:
Pijter Alberts tot Burum 30 goltgls:

In de kantlijn folio 418 verso:
En alsoo de erfgenamen ofte andersints de acht kinderen alle gelijcke partien hebben genooten, etc.. En heeft Aeltie Reijners hier bij praesent zijnde, protesteert dat deesen haer naemaels mede sal sijn en blijven onschadelijck. Actum den 23e Julij 1651.


TvdLeij:
Er worden 8 van de 13 kinderen van Cornelis Dircks en Lucke (Luwcke) Roelifsdr vermeld in het weesboek van Kollumerland op 5 februari 1651: Siucke, Aefke, Dirck,Trijntie, Roelif, Pieter, Dieuwer en Jan. De niet vermelde kinderen zijn: Jacob, Johannes, Thomas, Gatske en Dirck. De kinderen van Dirck Cornelis die vr 1623 in Warfstermolen is overleden, worden niet vermeld en dat zou betekenen dat ze vr 1651 zijn overleden. Ook Jacob, Johannes en Thomas moeten vr 1651 zijn overleden, inclusief eventuele kinderen...


Luwcke trouwde met Cornelis Dircks, bij Werffstermollen, zoon van Dyrck Wyersma en Dyuwer, vr 1580. (Cornelis Dircks, bij Werffstermollen werd geboren omstreeks 1551 in Burum (Fr) en overleed vr 1627 in Warfstermolen (Fr).)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Weesboek Kollumerland 1647-1651, inv. 75, folio 412 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar