NN
(ca 1500-)
Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Jacob Dircks
(ca 1551-vr 1623)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Rinsck Ariesdr.

2. Martien Melles
3. NN
  • Jan Jacobs+
  • Pieter Jacobs, te Schernehuizum

Jacob Dircks

  • Geboren: ca 1551, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Rinsck Ariesdr. circa 1593
  • Huwelijk (2): Martien Melles circa 1602
  • Huwelijk (3): NN
  • Overleden: vr 30-10-1623, Burum (Fr)

  Algemeen


Hij is een Stamovergrootvader. Zijn broer Cornelis Dircks is een Stamoudgrootvader. Samen staan ze dus in deze kwartierstaat. Beiden aan mijn vaders kant. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

  Bij het onderzoek

Meer kinderen?

Hoewel Tonis Jacobs niet wordt genoemd in de akte d.d. 1-8-1624 waarin de broers en zusters (Rinscke, Freerck, Dijeuke en Enne) worden opgesomd, lijkt hij (of een naamgenoot?) op d.d. 9-5-1660 wel te verschijnen met broer Freerck Jacobs als curatoren over de kinderen van Dijeuke Jacobs, getuige deze zin: "Tonis en Freerck Jacobs sonen" (in de Ommelanden van Groningen).

Tonis/Thonis Jacobs van de Leegte in Groningerland is daarnaast op 25-2-1653 en 3-9-1667 tweemaal curator bij de kinderen van Jan Jacobs & Berberke Reiners Rickersma & Impck Wobbedr & Jelck Douwedr. En dan is er ook nog zijn vermelding als overleden vader van Jan Thonis op 9-6-1668, wiens curator een Pijter Jacobs is.
Of deze Jan en Pijter Jacobs ook broers zijn, of halfbroers, of neven, zou moeten blijken uit verder onderzoek. Tot dan blijft het een hypothese.

De Leegte wordt de ene keer in Groningerland gesitueerd en de andere keer weer rond de clockslagh van Burum. Het is een laag gebied aan de Lauwers (na een dijkdoorbraak) op de grens van Groningen en Friesland en precies in het midden van de cirkel Warfstermolen, Munnekezijl en Burum (Fr) en Pieterzijl, Visvliet (Gr).

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer te Burum (Fr).

Voogdij: 15-06-1602, Kollumerland (Fr).
Cornelis Dircx
en Jacob Dircx, gebroeders, zijn curatoren over de drie kinderen van
w: Jurrien Juckes, vader;
Trijn Dircxdr, moeder.

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 20-05-1606, in Kollumerland (Fr).
Tierck Lyuus
te Kollum curator over vijf kinderen;
Wolter Aeris te Burum curator;
w: Rensck Aerisdr moeder;
Jacob Dircx vader.

Erfscheiding: 03-10-1623, Kollumerland (Fr). 1
Inventarisatie en beschrievinge gedaen en genomen ten versoecke van Dirck Jacopsz wonende bij Collum, voor hem selven, Wolter Aerisz als geauthoriseerde curator divisionis tot en over Jucke Jacopsz, Frou Jacopsdr mede voor haer selven, ende Jacob Roeleffsz en Cornelis Dircxz als geauthoriseerde curatores geduirende de ontscheijdinge over de 4 jonghste kinderen van w: Jacob Dircxz, in leven wonend onder de clockslagh Burum, haeren .. ende erfgenamen van w: Jacob Dircxz, en dat van goederen ten sterfhuise van w: Jacob Dircxz voornoemd, bevonden en tusschen Martien Melledr, weduwe van Jacob voornoemd en voornoemde erfgenamen in communione staen, bij gemelte Jacob metter doot ontruimt, deur aengeven van Martien voornoemd, op ten IIIe Octobris 1623.

Olderdom van kinderen:
Rinsck Jacopsdr, olt 16 jaeren, Freerck Jacopsz olt 10 jaeren, Dieuwer Jacopsdr olt 7 jaeren, Enne Jacopsz olt 4 jaeren.

Aldus gedaen, geinventariseerd en beschreven ten versoecke en deur angeven als booven en heeft Martien Melle dochter bij haer waerheit in plaets van eede verclaert willens noch wetens niet verswegen ofte te veel aengegeven te hebben. Op ten IIIe Octobris 1623.

Erfscheiding: 01-08-1624, Kollumerland (Fr). 2
Alsoo in den Heere versturven is Jacob Dircxz in leevene gewoont hebbende onder de clockslagh Burum, achtergelaten hebben twiederleije kinderen als namentlijck drie kinderen in 't eerste bedde bij w: Rinsck Aerijsdr echtelijck geprocreert, te weten Dirck Jacopsz, Frou Jacopsdr en Jucke Jacops, daartoe vier kinderen van 't laeste bedde, bij Martien Melledr, de naegelatene weduwe van Jacob voors: in echte geprocreert ende der halven noodtwendiglijck separatie en scheidinge gemaeckt moet worden, etc. Daartoe sijn Cornelis Dircxz en Jacob Roeleffsz curatores divisionis geordonneert ende bij den gerechte Collnt: geauthoriseert over de 4 jongste kinderen van 't laeste bedde, als Rinsck Jacopsdr, Freerck Jacopsz, Dieuwer Jacopsdr en Enne Jacopsz, ende Wolter Aerijsz bij den gerecht voor curator divisionis geordonneert en geauthoriseert over Jucke Jacopsz van 't eerste bedde mede noch minderjarich sijnde, dewelcke curatoren, geadsisteert Dirck Jacopsz en Frou Jacobsdr voors:, den sterffhuijse ende goederen naer behoren hebben laten inventariseren ende beschrieven.


Jacob trouwde met Rinsck Ariesdr., dochter van Aries Wolters en Reynsck Juckes Wytsma, circa 1593. (Rinsck Ariesdr. overleden in 1602-1606.)


Jacob trouwde vervolgens met Martien Melles circa 1602. (Martien Melles werd geboren circa 1580 en overleed na 1640.)


Jacob trouwde vervolgens met NN.


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 305.

2 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1621-1625, inv. 68, folio 428. Aktedatum 1 augustus 1624.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar