Jucke Wytsma
(-vr 1606)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Rinsck Wijertsdr

Jucke Wytsma

  • Huwelijk (1): Rinsck Wijertsdr
  • Overleden: vr 15-05-1606, Visvliet

  Bij het onderzoek

Nog onduidelijk wie Jucke Wijtsma is. Misschien de vader van Rinsck, Auck en Griet, misschien de zoon van Jacob Cornelis. [TvdLeij]

Er was een Wytsmastate in Burum, zie Herma M. vd Berg: "Kollumerland en NieuwKruisland".
Een Jucke Wytsma was in 1570 volmacht wegens Kollumerland. Hij komt als rechter te Burum voor in 1565 en 1575, maar woonde in Munnekezijl.
Lang na zijn dood was er een nieuwe Jucke Wytsma, mogelijk een kleinzoon, die enkele malen (1641-1643 te Kollumerland) curator was.
In 1657 was de state bewoond door een Jucke Wytsma en in 1671 door zijn zoon Jacob. Later kwam de state in handen van Andreae, Focke Hykes Eskes, Ruirtje en Lolck Sjordema en Sierck Dircks Sjordema.

  Persoonlijke feiten

Inschrijving Quaclappen Leeuwarden: Jucke Wytsma, in 1588. (vader van Reynsck)

Geldzaken: 13-09-1597, Kollumerland (Fr). 1
Men laet een ijder weeten dat Scipio van Meckamans, grietman over Collnt en 't Nieue Cruijslnt den meeste biedende en laest verhoogende bij den executie en het uijtgaen van een barnende keerse gedenckt te vercopen tot versoeck en vorndele van Jucke Wijtsma en zijn suster, triumpfanten ter eenre en tot achterdeel van Metske Minnesz en Rintie Sapesz als voormonders over w: Tiaert Taeckesz weeskijnderen, geconfisqueerden ter andere zijden, volgende den uijtwijsinge bij den geconfisqueerde selffs gedaen, zoe veel van seeckere 11 pondematen landts, voors: weeskijnderen toebehoorende, leggende op de Uijtterdijcken onder d' clockslach van Collum, hebbende Tierxk Lijuues landen ten noorden ende d' heere wech ten westen, ten naesten tot dat men daeraen zal hebben becomen d' somma van 79 Ggls en 14 Stvrs, berekende schult volgens de acte van dato den 20e Maeij 1595.

Inschrijving Nedergerechten: voogdij, op 27-01-1607, in Kollumerland (Fr). Wolter Aeris voormomber over twee kinderen;
Wijlen Jucke Wytsma vader;
Tierck Lyuwes assistent.

Hij bezat op 29-11-1625 landerijen te Burum (Fr). 2
Jacob Gerrijtsz en Griet Douwedr, echteln: wonende tot Burum, doen proclameren en te bode stellen seeckere 12 pondematen landts bij Burum, in 2 stucken aen melcanderen responderende gelegen zijn, hebbende den pastorie landt van Burum ten oosten, Rienick Tiommes weduwe gehuierde landt ten suijden, Eppe Temmes en dese copers tesaemen ten westen, Sijsma Uijtwerf ten noorden, ten naesten. Sulcx sij echteluijden en proclamanten deselve in cope becomen hebben van Meinse Folckerts, wonende tot Visvliet, Griet Jucke Wytsmadr mede aldaer, Griet Wijertsdr geadsisteert met Toenis Jansz haer man, Aeuck Jucke Wijtsmadr, echte huijsvr: van Jacob Cornelis mede met deselve haer man geadsisteert en Jucke Wijtsma wonende tot Burum, alle voor haer selven, als agerende in haer eigen saecke, tesaemen voor de somma van 2650 Ggls: de gulden 28 Stvrs: doende. Huijden het 3e gebodt omgecomen den 29e 9bris 1625.


Jucke trouwde met een onbekende vrouw Rinsck Wijertsdr, dochter van Wijert en Onbekend.


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, aktedatum 13 september 1597, folio 108.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Proclamatieboek Kollumerland, aktedatum 29 november 1625, folio 215 verso (ook folio 434).


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar