Hessel Clases
(ca 1670-vr 1706)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Grietje Hessels

Hessel Clases

  • Geboren: ca 1670
  • Huwelijk (1): Grietje Hessels na 11-02-1693
  • Overleden: vr 13-03-1706, Nijkerk (Fr)

  Bij het onderzoek


Intrigerend voor verder onderzoek: twee vaders met allebei een dochter Tjetske Hessels:
Hessel Gerrits in 1675 en onze wijlen Hessel Clases in 1705.
Zijn hun resp. vaders Gerrit en Claas misschien broers, dus zonen van de zelfde Hessel?

En ook: een opvallende naam tussen hun kinderen: Is er een verband tusse hun zoon Gosse en een Gosse Hessels die op 28-10-1660 wordt gedoopt in Hardegarijp, tegelijk met zijn broertje Melle Hessels, door hun vader Hessel Klazes?

  Bij de geboorte


Geschat op grond van zijn huwelijksjaar.

  Bij het overlijden


... t' Samen in een week overleden en gelijk tot aarden bestelt...

  Persoonlijke feiten

Hij gebruikte in 1698 86 pondematen land op de Pasumwal te Oosternijkerk (Fr).
De eigenaar is bijzitter Gerrit Botma die ook als notaris/rechtsdienaar optrad in de voogdijkwesties rond zijn weeskinderen.Op 13-03-1706 werd in Nijkerk (Fr) een boedelinventaris opgemaakt. 1
Op deze dag worden alle bezittingen en vorderingen opgesomd ter verrekening met de weeskinderen van Hessel Clases en Grietje Hessels.
Dit alles ten overstaan van den Bijsitter Jan Doekles als vertegenwoordiger van de grietman van Oostdongeradeel, Ulbe baron van Aylva. Klerk Jan Galtama. In het sterffhuijse van Hessel Clases & Grietie Hessels egtelieden in leven woonagtig op Paesmawal onder de clokslagh van den dorpe Nijkerk die t' samen in een week overleden en gelijk ter aarden bestelt."
Op verzoek van Tijmen Jans, Gerrijt Wijtses tot Aelsum en Nijkerk, mitsgaders Ids Hessels, ontvanger van den dorpe Hantumhuijsen, curatoren over de nagelatene onmondige kinderen... En dan volgt er een hele lijst (21 pagina's) van goederen, actien en crediten, brieven etc. die zich in het sterffhuijs bevonden...

Hij woonde op 04-08-1708 te Nijkerk (Fr).

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 2
Wegens wijlen Hessel Clases.
Claes Hessels, oud 21 jaar, Hessel Hessels, oud 19 jaar, Tietske Hessels, oud in haar 14e jaar midsgaders de fiscaal wegens Gerrit Hessels, oud in zijn 15e jaar, kinderen en medeerfgenamen van Hessel Clases.
Curatoren Dirks Beerns, meester smid op Munterzijl/Munnekezijl en Ids Hessels als volle oom.
Opm. Dirk Beerns curator over Claas, Hessel en Gerrit Hessels. Ids Hessels curator over Tietske Hessels.


Hessel trouwde met Grietje Hessels, dochter van Hessel Idses, van Banga en Welmoed Jans, na 11-02-1693. (Grietje Hessels werd geboren in Bierumerterp (Fr), gedoopt op 04-06-1671 in Hantumeruitburen (Fr) en overleed vr 13-03-1706 in Nijkerk (Fr).)


  Bij het huwelijk


Hessel was op deze datum nog vrijgezel, blijkens zijn boedelinventaris van 13-3-1706.

Bronnen


1 Weesrekeningen Friesland, Weesboek Oostdongeradeel 1705-1708, inv. 61, folio 254.

2 Nedergerechten, Autorisatieboeken H2 Nedergerechten (Akte)datum: 30-03-1718.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar