Ids Hessels
(-1657)
Antje Pieters
(-1673)
Hessel Idses, van Banga
(ca 1640-)
Welmoed Jans
Aeltie Hessels
(1677-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Gerrijt Wytses

  • Wytse Gerrits+
  • Hessel Gerrits
  • Zacharias Gerrits
  • Marike Gerrits
2. Harmanus Harmanni

Aeltie Hessels

  • Gedoopt: 16-09-1677, Hantum (Fr)
  • Huwelijk (1): Gerrijt Wytses vr 1695
  • Huwelijk (2): Harmanus Harmanni na 1711

  Bij de doop

De ouders wonen op de Bierumerterp onder Hantumeruitburen.

  Persoonlijke feiten

Erfscheiding: 30-03-1718, Oostdongeradeel (Fr). 1 Reekeninge, bewijs en reliqua. Aeltie Hessels, wed: van wijl: Gerrit Wytses, rendanten, contra Claas Hessels, Hessel Hessels, Gerrit Hessels sampt Dirk Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels, rendeerden, ende dat van de ontfangh en uitgaeve die hij sedert de laeste rekeninge in dato den 6e Aug: 1714 heeft gehad, gestelt bij Cargl: soo volght.
In de kantlijn:
Op huijden desen 30 Maart 1718 compareerden Claas Hessels, Hessel Hessels en Tietske Hessels, mitsgaders de fiscael rat: off: weegens Gerrit Hessels, in deesen requiranten, contra Gerben Jacobs huijsman tot Nihuijs? sampt Ids Hessels, ontfanger van Hantumhuijsen, requireerden. Gehoort het versoek van de requiranten en het consent van de requireerden, authoriseren deselve ad curator tot opneeminge deeser rekeninge en om daer inne wel en getrouwelijk te handelen, hebben de requireerden den Eede daer toe staende in handen van de commissaris gepresteert, waer op Aeltie Hessels wed: van Gerrijt Wytses deese rekening als rendante heeft overgeleght en is deselve bij de requireerden in vorige qlt: opgenomen, voorts gebesoigneerd als volgt meede opgenomen bij Dirck Beerns als man en voogd over Welmoed Hessels.


Aeltie trouwde met Gerrijt Wytses vr 1695. (Gerrijt Wytses overleden vr 06-08-1714.)


Aeltie trouwde vervolgens met Harmanus Harmanni na 1711.


Bronnen


1 Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Oostdongeradeel 1713-1719, inv. 83, folio 484 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar