Ids Hessels
(-1657)
Antje Pieters
(-1673)
Hessel Idses, van Banga
(ca 1640-)
Welmoed Jans
Janke Hessels
(1685-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Hessel Freerks

Janke Hessels

  • Gedoopt: 24-05-1685, Hantumhuizen (Fr)
  • Huwelijk (1): Hessel Freerks vr 1702

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 06-01-1702, Westdongeradeel (Fr). 1 Rekeninge, bewijs ende reliqua gedaen bij Ids Hessels, Regter ende Ontvanger van Hantumhuijsen in qlt: als geauthoriseerde curator over Janke Hessels, gesterkt in desen cum marito, egteln: in den dorpe Nijkerk in Oostdongeradeel van sijn ontvang ende uitgave geduijrende sijn administratie gehadt, gestelt bij caroli guldens ijder 20 strs: doende, so volgt.

In de kantlijn:
Dese rekeninge overgelegt bij Ids Hessels tot Hantumhuijsen in nevenstaande qlt: ende opgenomen bij Hessel Freerks als man ende voogd over gedagte Janke Hessels, in kennis van ons onderges: comris: en secris: van Westdongeradeel op den Regtkamer van Ternaerdt den 6e Januarij anno 1702.

Erfscheiding: 2 Aldus dan dese gesloten op de Reghtcamer tot Tinnaerdt de 6e Januarij Ao.1702. Hessel Freerks gesteld handmerk, Janke Hessels gesette handmerk, Arrien Sijtses, Hessel Clases, Tijmen Jans selfs geset handmerk. Uijt vorenstaande slot van rekeninge ad 870 Cargls: 15 Stvrs: 15 Penn: verclare ik Jancke Hessels in dese expresselijk gesterkt met mijn man Hessel Freerks in Oostdongeradeel tot Nijkerk woonaghtigh, dat mijn broeder als gewesene curator Ids Hessels, tot volste en goede genoegen op dato deses heeft voldaan .. .. van 60 Cargls: 30 Stvrs, derhalve ik met consent van mijn man dese als gedaghte Ids Hessels niet al.. passere voor des abscentis quitis maar ook bedanke voor sijn goede administratie ende bedieninge en op dat gedaghte mijn broeder Ids Hessels in vorige qlt: aengaende dese .. in .. genoeghsaem versekert .. .., so beloven wij Tijmen Jansen tot Aalsum, Hessel .. tot Nijkerk, Lieuwe Pijters tot Oostrum, Gerrit Wijtses tot Nijkerk voors:, Hendrik Everts tot Burum, respve: swagers .. pro parte geredi.. d.. craghte deses gemelde Ids Hessels .. .. .. .. ik Hessel Freerks als man ende voogd, nu al 30 jaren oldt, wederom belove meergemelde Tijmen Jans cum sociis hare aenneminge boven gedagte cost ende schadeloos, etc, etc.


Janke trouwde met Hessel Freerks vr 1702.


Bronnen


1 Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Westdongeradeel 1702-1711, inv. 114, folio 1.

2 Weesrekeningen Friesland, Weesrekeningen Westdongeradeel, 6-1-1702.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar