Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Jacob Dircks
(ca 1551-vr 1623)
Martien Melles
(ca 1580-na 1640)
Dijuwer Jacobs
(1616-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Bijuwe Jacobs
2. Dirck Romckes

Dijuwer Jacobs

  • Geboren: 1616
  • Huwelijk (1): Bijuwe Jacobs vr 1660 in Kollumerland (Fr)
  • Huwelijk (2): Dirck Romckes vr 09-05-1660 in Kollumerland (Fr)

   Dijuwer was ook bekend als Dieuwer Jans.

  Bij het onderzoek

In de akten komen Freerck en Tonis Jacobs van Groningerland voor, mogelijk als broers.
Dieuwer heeft inderdaad een broer Freerck (akten van 03-10-1623 en 1-8-1624), maar Tonis wordt hier niet genoemd.
Thonis van Groningerland en De Leegte komt wel weer voor in de akte van 9-5-1660...

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 09-05-1660, Kollumerland (Fr). 1
Op huijden dato onderges: sijn Geert Luiels bij Collum, Tonis ende Freerck Jacobs sonen, beijde in de Ommelanden van Groningen, ten versoecke van Dieuwer Jans [zie hieronder Dijeuke Jacobsdr???], naegelatene weduwe van w: Bieuwe Jacobs, doch in de echte gebonden met Rompcke Dircks haer tegenwoordige echte man, als moeder en voorstanderse over haere minderjarige weeskinderen bij gedachte Bieuwe Jacobs in echte geprocreert, ten overstaen van welgedachte Heere commissaris, tot curatores divisionis over voors: weeskinderen haere personen en goederen geordonneert en geauthoriseert, omme beneffens vooorschreven Dijeuke Jacobsdr, te procederen tot staet en liquidatie, sampt ontscheijdinge en delinge van den sterffhuijse en goederen bij gemelte Bieuwe Jacobs achtergelaten en voor alsnoch tusschen voors: weduwe en kinderen pro indiviso staende, om welcke curatele wel en te goeder trouwe te bedienen, sij Geert Luiels, Tonis ende Freerck Jacobs de behoorlijcke belofte van getrouwigheijt, als Mennonijth, daertoe staende, in handen van veel gemelte heere Commissaris hebben gepraesteert op den 9e Maij 1660.

Voogdij: 03-12-1660, Kollumerland (Fr). Freerck Jacobs van de Ommelanden van Groningen, curator ad lites en oom;
wijlen Bijuwe Jacobs, vader;
op verzoek van Dijuwer Jacobs, moeder;
Enne Jacobs [Wiersma?] genoemd i.v.m. competentie.


Dijuwer trouwde met Bijuwe Jacobs vr 1660 in Kollumerland (Fr). (Bijuwe Jacobs overleden vr 09-05-1660 in Kollumerland (Fr).)


Dijuwer trouwde vervolgens met Dirck Romckes, zoon van Romcke Dircks en Aeltie Jans, vr 09-05-1660 in Kollumerland (Fr). (Dirck Romckes werd geboren in 1626.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 18, folio 28 verso. Authorisatie.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar