Cornelis Barnges
Stijn Cornelis Barnckesdr
(-vr 1621)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Dirck Tiercx, smid

  • Aeltie Dircks
  • Rintse Dircks
  • Jurck Dircks
2. Rintse Metskes
  • Elske Rintiesdr+

Stijn Cornelis Barnckesdr

  • Huwelijk (1): Dirck Tiercx, smid
  • Huwelijk (2): Rintse Metskes
  • Overleden: vr 10-11-1621, Kollum (Fr)

   Stijn was ook bekend als Styn Cornelisdr.

  Bij het onderzoek

Er is in Kollumerland (10-11-1621) een Styn Cornelisdr getrouwd met Dirck Tierx, smid.
Curator over 2 kinderen is Dirck Dircx, bakker.

Foute transcriptie?
21-9-1613
Lou Harmens, curator
Elske Rinties, weeskind;
wijlen Rintse Martens, vader; (moet zijn Metskes)
Stijn Cornelisdr, moeder.

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 10-11-1621, Kollumerland (Fr). 1
Dirck Dircx bakker curator over de twee kinderen
w: Styn Cornelisdr moeder
Dirck Tierx smid vader

Erfscheiding: 12-08-1622, Kollum (Fr). 2
Alsoo in den Heerer versturven is Stijntie Cornelisdr, in leven echte huijsvrouwe van Dirck Tiercxz smidt wonende binnen Collum, achtergelaten hebbende drie kijnderen in twee verscheidene bedden geprocreert te weeten een van 't eerste bedde bij Rintse Metskesz echtelijcken getogen, Elscke Rintiedr genaempt en twee van 't laeste bedde bij de gemelte Dirck Tiercxz smit gesuffiteert ende de voornoemde Dirck Tiercxz vader van twee iongste kijnderen voorschreven, nu te echte genomen heeft Dieuke Romcke Tiepckesdr waer door separatie van goederen nodich is gemaeckt te worden, etc.


Stijn trouwde met Dirck Tiercx, smid, zoon van Tierck Wygers en Onbekend. (Dirck Tiercx, smid werd geboren vr 23-01-1610.)


Stijn trouwde vervolgens met Rintse Metskes, zoon van Metske Minnes, op de Uitterdijcken en Hil Rintsedr Halbetsma. (Rintse Metskes overleden vr 21-09-1613.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B11 Aktedatum: 10-11-1621.

2 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland, aktedatum 12 augustus 1622, folio 146 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar