Aucke Wybrantsz
(-vr 1633)
Hebel
Hiltie Aeuckesdr
(-vr 1637)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Gerrijt Jansz

Hiltie Aeuckesdr

  • Huwelijk (1): Gerrijt Jansz
  • Overleden: vr 1637, Kollum (Fr)

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 09-11-1637, Kollumerland (Fr). 1
Inventarisatie en beschrivinge gedaen ende genomen bij Jr. Haio van Rinia, grietman over Collumerlandt ende 't Nieu' Cruijslandt, ten versoecke van
Hans Hillebrandts als man end' voogd over
Aeltie Aeuckesdr sijn tegenwoordige echte huisvrou',
Pieter Aeuckes voor hem selven ende mede als geauthoriseerde voormomber over
w: Wibrant Aeuckes naegelatene weeskinderen,
Freerck Aeuckes, mede voor hem selven,
Claes Wijgers als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij
w: Eltien Aeuckesdr, sijn overledene huijsvrouwe, echtelijck geprocreert,
Metske Aeuckes en
Rotger Rotgers, insgelijcx elcx voor hem selven,
als erfgenaemen van
w: Hiltie Aeuckesdr, in levene echte huijsvrouwe van
Gerrijt Jansz, coopman binnen Collum ende dat van de goederen bij den voors:
Hiltie mette doot ontruijmet en onder selve erfgenaemen vererwet en tusschen de voornoemde Gerrijt Jans en de voors: erfgenaemen in communione staende, door aengeven van Gerrit Jansz voorschreven, op den IXe Novembris 1637.

Onder vaste goederen
Een huijs staende op de ooster-dieps-wal bij de holten brugge, bij w: Aucke Jans bewoont geweest zijnde.


Hiltie trouwde met Gerrijt Jansz. (Gerrijt Jansz overleden na 09-11-1637.)


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1637-1641, inv 72, folio 18 verso.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar