Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Jacob Dircks
(ca 1551-vr 1623)
Martien Melles
(ca 1580-na 1640)
Thonis Jacobs, op De Leegte
(1602/1607-vr 1667)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Reijtscke Jans

  • Jan Thonis
  • Jacob Thonis

Thonis Jacobs, op De Leegte

  • Geboren: 1602-1607
  • Huwelijk (1): Reijtscke Jans
  • Overleden: vr 03-09-1667, De Leegte, Burum (Fr)

   Thonis was ook bekend als Tonis Jacobs van de Ommelanden.

  Bij het onderzoek

Broers en zusters?

Hoewel Tonis Jacobs niet wordt genoemd in de akte d.d. 1-8-1624 waarin de broers en zusters (Rinscke, Freerck, Dijeuke en Enne) worden opgesomd, lijkt hij (of een dubbelganger?) op d.d. 9-5-1660 wel te verschijnen met broer van Freerck Jacobs als curatoren over de kinderen van Dijeuke Jacobs, getuige deze zin: "Tonis en Freerck Jacobs sonen" (in de Ommelanden van Groningen).

Tonis/Thonis Jacobs van de Leegte in Groningerland is daarnaast op 25-2-1653 en 3-9-1667 tweemaal curator bij de kinderen van Jan Jacobs & Berberke Reiners Rickersma & Impck Wobbedr & Jelck Douwedr. En dan is er ook nog zijn vermelding als overleden vader van Jan Thonis op 9-6-1668, wiens curator een Pijter Jacobs is.
Of deze Jan en Pijter Jacobs ook broers zijn, of halfbroers, of neven, zou moeten blijken uit verder onderzoek. Tot dan blijft het een hypothese.

De Leegte wordt de ene keer in Groningerland gesitueerd en de andere keer weer rond de clockslagh van Burum. Het is een laag gebied aan de Lauwers (na een dijkdoorbraak) op de grens van Groningen en Friesland en precies in het midden van de cirkel Warfstermolen, Munnekezijl en Burum (Fr) en Pieterzijl, Visvliet (Gr).

  Persoonlijke feiten

Erfscheiding: 25-01-1653, Kollumerland (Fr). 1 Tonis Jacobs, woonachtig te De Leegte (bij Pieterzijl) curator ad actum divisionis en deels voogd
w: Jan Jacobs, vader
Douue Jansen, zoon van
Jelcke Douuedr, moeder
Jelck Jans, weeskind
Jacob Jans, weeskind kinderen van
Impck Wobbedr, moeder
Op verzoek van Berberke Reijners Rickersma, moeder en laatste echtgenote van Jan

Voogdij: 09-05-1660, Kollumerland (Fr). 2
Op huijden dato onderges: sijn Geert Luiels bij Collum, Tonis ende Freerck Jacobs sonen, beijde in de Ommelanden van Groningen, ten versoecke van Dieuwer Jans [zie hieronder: Dijeuke Jacobsdr...], naegelatene weduwe van w: Bieuwe Jacobs, doch in de echte gebonden met Rompcke Dircks [ook wel als Dirck Romckes geschreven] aer tegenwoordige echte man, als moeder en voorstanderse over haere minderjarige weeskinderen bij gedachte Bieuwe Jacobs in echte geprocreert, ten overstaen van welgedachte Heere commissaris, tot curatores divisionis over voors: weeskinderen haere personen en goederen geordonneert en geauthoriseert, omme beneffens voorschreven Dijeuke Jacobsdr, te procederen tot staet en liquidatie, sampt ontscheijdinge en delinge van den sterffhuijse en goederen bij gemelte Bieuwe Jacobs achtergelaten en voor alsnoch tusschen voors: weduwe en kinderen pro indiviso staende, om welcke curatele wel en te goeder trouwe te bedienen, sij Geert Luiels, Tonis ende Freerck Jacobs de behoorlijcke belofte van getrouwigheijt, als Mennonijth, daertoe staende, in handen van veel gemelte heere Commissaris hebben gepraesteert op den 9e Maij 1660.

Erfscheiding: 03-09-1667, Nieuw Kruisland (Fr). Tierck Idses Haij[e]ma curator ad actum divisionis et calculi
Claes Janszn weeskind
Eets Jansdr weeskind
w: Jan Jacobs, woonachtig te Nieuwkruisland vader
Berber Reijners Rickersma moeder scheiding tegen weduwe van
w: Thonis Jacobs rekeninghouder, woonachtig te De Leegte oud-curator en oud-voogd

Erfscheiding: 09-06-1668, Kollumerland (Fr). Pijter Jacobs, woonachtig onder Burum curator ad actum divisionis
w: Jan Thonis, vader
Op verzoek van Geertie Jans, woonachtig Gerxbrugh onder Burum moeder
w: Thonis Jacobs, woonachtig te De Leegte erflater
Gehuwd met Reijtscke Jans erfgenaam met de weeskinderen in communione staande.


Thonis trouwde met Reijtscke Jans.


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B14 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten.

2 Weesboeken van Kollumerland, Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 18, folio 28 verso. Authorisatie.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar