Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Jacob Dircks
(ca 1551-vr 1623)
Martien Melles
(ca 1580-na 1640)
Freerck Jacobs, van de Ommelanden
(1613-na 1660)

 

Gezin

Freerck Jacobs, van de Ommelanden

  • Geboren: 1613
  • Overleden: na 1660

  Bij het onderzoek

De persoon in de akte van 9-5-1660 is waarschijnlijk dezelfde die in 1623 en 1624 genoemd wordt als broer van Dijeuke Jacobs.

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 09-05-1660, Kollumerland (Fr). 1
Op huijden dato onderges: sijn Geert Luiels bij Collum, Tonis ende Freerck Jacobs sonen, beijde in de Ommelanden van Groningen, ten versoecke van Dieuwer Jans [zie hieronder: Dijeuke Jacobsdr...], naegelatene weduwe van w: Bieuwe Jacobs, doch in de echte gebonden met Rompcke Dircks haer tegenwoordige echte man, als moeder en voorstanderse over haere minderjarige weeskinderen bij gedachte Bieuwe Jacobs in echte geprocreert, ten overstaen van welgedachte Heere commissaris, tot curatores divisionis over voors: weeskinderen haere personen en goederen geordonneert en geauthoriseert, omme beneffens voorschreven Dijeuke Jacobsdr, te procederen tot staet en liquidatie, sampt ontscheijdinge en delinge van den sterffhuijse en goederen bij gemelte Bieuwe Jacobs achtergelaten en voor alsnoch tusschen voors: weduwe en kinderen pro indiviso staende, om welcke curatele wel en te goeder trouwe te bedienen, sij Geert Luiels, Tonis ende Freerck Jacobs de behoorlijcke belofte van getrouwigheijt, als Mennonijth, daertoe staende, in handen van veel gemelte heere Commissaris hebben gepraesteert op den 9e Maij 1660.

Voogdij: 03-12-1660, Kollumerland (Fr). Freerck Jacobs van de Ommelanden van Groningen, curator ad lites en oom;
wijlen Bijuwe Jacobs, vader;
op verzoek van Dijuwer Jacobs, moeder;
Enne Jacobs [Wiersma?] genoemd i.v.m. competentie.


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 18, folio 28 verso. Authorisatie.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar